Veje

Vejplanen er en del af den samlede trafikplan for Norddjurs Kommune, som omhandler veje og kollektiv trafik, og består af en vejklassificering, udpegning af nye veje og en trafiksikkerhedsplan.

Vejplanen skal understøtte kommunalbestyrelsens strategi og Djurs Mobilitetsstrategi om Norddjurs Kommune som et område, hvor det er nemt at komme til, fra og rundt. Norddjurs Kommune er koblet på den Østjyske og Nordjyske Motorvej E45 via følgende tilkørselsveje uden for kommunen:

E45 – Ringvej Syd Sdr. Borup (nordligt hængsel) – Assentoft – A16
E45 – Djurslandsmotorvejen – 2+1 Motortrafikvejen – A15
E45 – Djurslandsmotorvejen – Hornslet – Rute 563 syd
E45 – Djurslandsmotorvejen – 2+1 Motortrafikvejen Følle – Ryomgård – A16
E45 – Djurslandsmotorvejen – 2+1 Motortrafikvejen Rønde – Kolind – A16

Statisk kort

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

 • Vejplanen skal understøtte kommunalbestyrelsens intentioner om udvikling inden for bosætning, erhverv og turisme. Vejplanen skal især understøtte vækst i kommunens nordøstlige del og udviklingen af Grenaa Havn.
 • Der i samarbejde med Syddjurs Kommune skal arbejdes for en bedre vejforbindelse nord-syd på Djursland som beskrevet i Djurs Mobilitetsstrategi.
 • Der i samarbejde med Syddjurs Kommune og Business Region Aarhus arbejdes for statslig prioritering af opgraderinger af statsvejene rute 15, 16 og 21 på Djursland, særligt rute 15, som beskrevet i Djurs Mobilitetsstrategi.
 • Vejplanen skal opdele vejnettet i trafikveje og lokalveje. Trafikvejene skal bære den gennemgående trafik til og fra kommunen, mellem kommunens byer og internt i de større byer. Lokalvejene skal bære den rent lokale trafik samt lokaltrafikkens adgang til trafikvejene.

Retningslinjer

 1. Vejareal til omfartsveje ved Auning og Trustrup skal sikres i forbindelse med byudvikling samt byggeri og anlæg i øvrigt.
 2. Veje, åbent land. Der fastsættes vejudvidelseslinjer for udpegede trafikveje (se redegørelsen). Der foretages reservation til en foreløbig linjeføring af følgende nye trafikveje:
  • Omfartsvej syd om Auning
  • Omfartsvej syd om Trustrup
  • Omfartsvej øst om Laen, Glesborg og Hemmed
  • Omfartsvej øst om Fjellerup

Følgende vejstrækninger skal på kort sigt opgraderes med bredere kørebane og enkelte udretninger for at opnå en forbedring af det nord-sydgående vejnet:

  • Rute 16/Djurs Sommerland – Fjellerup
  • Rute 16/Kni – Laen
  • Rute 16/Løvenholm – Nørager
  • Rute 16/Auning – Allestrup (Rute 563 nord)
  • Rute 16/Kni – Fannerup
  • Obdrup – Rute 15

Følgende vejstrækninger kan på længere sigt ske en opgradering med bredere kørebaner, rundkørsler og kanaliseringsanlæg (venstre- og højresvingbaner):

  • Fausing – Allingåbro – Vivild – Fjellerup – Glesborg –Skærvad

3.Trafikveje i byerne. Trafikken i bymidten i Grenaa skal reguleres efter de principper, som fremgår af vejplan Grenaa bymidte, medmindre andet er vedtaget i forbindelse med dispositionsplanen for ”Den attraktive midtby". I forbindelse med en eventuel byudvikling på den sydlige del af havnen i Grenaa kan der etableres sikre krydsningsmuligheder for bløde trafikanter på Kattegatvej. Trafikveje i byerne kan efter nærmere vurdering trafiksaneres til 40 km/t.

Redegørelse

Veje i det åbne land

Der er udarbejdet en vejplan for det åbne land i Norddjurs Kommune. Vejplanen er baseret på en registrering af de eksisterende forhold sammenholdt med kommunens ønsker om blandt andet forbedrede nord-syd-vejforbindelser.

Trafikvejnettet i åbent land består af gennemfartsveje og fordelingsveje og er udpeget efter følgende principper:

 • Trafikveje placeres, så de på en naturlig måde betjener de største eksisterende og kommende trafikstrømme.
 • Gennemfartsveje etableres så vidt muligt i et net med en maskestørrelse på 10 x 10 km. Fordelingsveje etableres i et net med en maskestørrelse på 5 x 5 km. Tankegangen bag dette princip er, at bilisterne skal køre så kort en strækning som muligt på lokalvej (maks. 5 minutter), før de er på trafikvejnettet.
 • Kommunens grusgravsområder betjenes med kort afstand til trafikvejnettet.
 • Der tilstræbes en sammenhæng med klassificering i Syddjurs og Randers Kommuner.

Følgende eksisterende veje udpeges til gennemfartsveje:

 • (Aarhus – Tirstrup) – Trustrup – Grenaa Havn (rute 15)
 • (Randers) – Fausing – Auning – Ørum – Grenaa Havn (rute 16)
 • Fausing – Allingåbro – Vivild – Fjellerup – Glesborg –Skærvad
 • (Aarhus – Hornslet) – Auning (rute 563 syd).
 • (Skiffard) – Fannerup – Enslev – Grenaa

Følgende eksisterende veje udpeges til fordelingsveje:

 • Rute 16 Auning – Tøjstrup – Allestrup/Nordkystvejen (Rute 563 nord)
 • Tøjstrup – Allingåbro
 • Allingåbro/Nordkystvejen – Ørsted – Holbæk – Udbyhøj Syd (rute 531)
 • Rute 16 Løvenholm – Nørager – Skovgårde
 • Nielstrup – Vivild/Nordkystvejen
 • Vivild/Nordkystvejen – Hevring – Ll. Sjørup/Rougsøvej - Voer
 • Rute 16 Auning – Pindstrup
 • Rute 16 Kolstrup – Fjellerup/Nordkystvejen
 • Rute 16 Kni – Glesborg – Bønnerup Strand
 • Rute 16 Kni – Fannerup
 • Fannerup - Lyngby – Rute 15 Trustrup
 • Obdrup – Rute 16
 • Grenaa – Thorsø – Veggerslev – Gjerrild – Bønnerup Strand
 • Veggerslev – Rimsø – Glesborg/Nordkystvejen
 • Rute 15 Ålsø – Balle

For en række af de nævnte veje gælder, at de ikke har en fysisk udformning, som er i overensstemmelse med udpegningen til trafikvej. Der udpeges derfor i vejplanen en række projekter, som typisk består af udvidelse af kørebanebredde, udretning af kurver og evt. etablering af stifaciliteter. Ombygningen følges op med en gennemgang af rutevejvisning m.m., så gennemkørende trafik vejvises til at benytte de udpegede trafikveje.

I Djurs Mobilitetsstrategi er det besluttet, at det er Djurslandskommunernes vision, at Djurslandsmotorvejen (rute 15) videreføres til Grenaa, og at øvrige statsveje (rute 16 og 21) opgraderes til 2 + 1 motortrafikvej. For at nå dertil er det strategien, at statsvejenes opgradering skal prioriteres i etaper. Korridoren Aarhus-Grenaa vil først få fremkommelighedsproblemer. Derfor vil Norddjurs Kommune sammen med Syddjurs Kommune og Business Region Aarhus målrette indsatsen mod, at staten fortsætter den etapevise opgradering af rute 15 til 2+1 motortrafikvej, som er sat i gang. I første omgang til Tirstrup Lufthavn, hvor staten har foretaget forundersøgelse, og dernæst i etaper til Grenaa. I Business Region Aarhus’ mobilitetskommission for den østjyske byregion fra juni 2016 har Djurslandskommunerne fået indarbejdet, at opgraderingen af rute 15 til 2+1 motortrafikvej frem til Tirstrup bliver prioriteret gennemført inden 2025.

Nord-sydvejen

Norddjurs og Syddjurs Kommuner arbejder i fællesskab med etablering af et forbedret vejsystem til betjening af trafikken fra dels Aarhus, dels Ebeltoft Færgehavn til området omkring Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort og videre mod ferieområderne omkring Fjellerup Strand og Bønnerup Strand. Vejen skal lette forholdene for både beboere i området og turisttrafikken. Syddjurs Kommune har anlagt omfartsvej vest om Nimtofte i 2018-2019. Syddjurs Kommune arbejder endvidere på en forbedring af de øvrige strækninger mellem E45 og Djurs Sommerland. Der bliver således let adgang fra Djurslandsmotorvejen og motortrafikvejen til rute 16 i Norddjurs Kommune via rute 523 i Syddjurs Kommune. Norddjurs Kommune har i 2016 gennemført en forundersøgelse af en omfartsvej omkring Laen-Glesborg-Hemmed. Forundersøgelsen anbefaler en østlig forbindelse med en rundkørsel ved Kastbjergvej. Der planlægges videre at undersøge en omfartsvej øst om Fjellerup.

Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune arbejder sammen om en trafikmodel for Djursland, som gør det muligt at simulere fremtidige trafikstrømme.

I planperioden peges på opgradering af følgende strækninger:

 • Rute 16 – Glesborg-Bønnerup Strand forbindelse
 • Rute 16-Fjellerup-forbindelsen
 • Auning-Tøjstrup-Allestrup-forbindelsen (rute 563 nord)

Disse vil give en god betjening af henholdsvis Bønnerup Strand, Fjellerup og Skovgårde med de eksisterende tilkørselsveje fra syd. Disse opgraderinger er beskrevet som fokusområder i Djurs Mobilitetsstrategi under regionale korridorer på Djursland.

Veje i byerne

Grenaa

Vejplanen for bymidten: Det er planens hovedprincip, at trafikken til og fra bycentret afvikles ad en centervej, så gadenettet inden for centerringen bliver aflastet.

Gader og fortove i bycentret: Planen sikrer et godt bymiljø i de centrale forretningsgader ved at reducere biltrafikken væsentligt i de bedste forretningstimer. Det skal således tilstræbes, at det er attraktivt at færdes til fods og på cykel, sikkerheden og tryghedsfølelsen skal være stor og støjniveauet lavt. Ved gennemførelsen af planen er der skabt mulighed for at fastholde og udbygge de eksisterende miljøkvaliteter, således at byen er god at bo og opholde sig i.

Gågader og fodgængerområder i bycentret: Lillegade fra Torvet til Schoubygade, Storegade fra Torvet til Grisetorvet, Smedestræde, Østergade, en del af Nørregade og en del af Mogensgade er gågader. Det betyder, at Torvet og Grisetorvet er fodgængerområder, hvor tilladt kørsel foregår på de gåendes betingelser.

Gågader og forgængerområder udformes med belægning i ét niveau. Der er fastsat nærmere regler for kørsel i disse områder. Det skal tilstræbes, at der oprettes stiforbindelser mellem bycentrets gader, for eksempel mellem Lillegade og Storegade.

Sivegader og stillegader: For at give bagforsynings- og parkeringsmulighed til ejendommene langs Torvets vestside og Storegades sydside og for at give adgang til et passende antal parkeringspladser ved det vestlige bycenter er der etableret en såkaldt sivevej, Posthaven, fra Søndergade til Vestergade.

Sivevejen er en stillevej efter færdselslovens § 40. Vejen er med bump og indsnævringer mv. gjort besværlig at køre på, og den vejledende hastighed er 30 km/t. Derved sikres det, at den ikke fungerer som smutvej mellem Vestervej og Søndergade/Århusvej. Det samme gør sig gældende for den vestlige del af Storegade og Lillegade og for Vestervej fra Kærvej til Posthaven.

Stillegader indrettes efter færdselslovens § 40 med hastighedsdæmpende foranstaltninger, og den vejledende hastighed er 30 km/t.

På baggrund af dispositionsplanen for områdefornyelsesprojektet ”Den attraktive midtby” i Grenaa blev Mogensgade i 2018 lukket for gennemkørsel ved pladsen foran rådhuset og omdannet til gågade. I dispositionsplanen er det desuden foreslået at åbne for biler på Storegade fra Ågade.

Bycentrets cykelruter og skoleveje

For at forbedre forholdene for cyklisterne er der etableret et sammenhængende cykelrutenet, der bl.a. giver cyklisterne adgang til bycentret via Søndergade og Torvet. Derudover kan der cykles i stillegaderne og i visse tidsrum i gågaderne.

Parkeringspladser i bycentret

Det tilstræbes, at der fortsat er et stort og velfordelt antal p-pladser tæt på bycentret af hensyn til centrets funktion. De centrale parkeringspladser ligger langs centerringgaden, ved stationsområdet og området ved Posthaven i nær tilknytning til centret.

Gennemfartsveje og fordelingsveje

Analogt til forholdene i det åbne land er vejene i byerne klassificeret som gennemfartsveje, fordelingsveje og lokalveje.

I Grenaa er følgende veje udpeget som gennemfartsveje:

 • Nordre Kattegatvej – Kattegatvej – Ringvejen - Hovedvejen

I Grenaa er følgende veje udpeget som fordelingsveje:

 • Mellemstrupvej – Bredstrupvej
 • Århusvej (nord for Ringvejen) – Søndergade
 • Kannikegade – Rosengade – Markedsgade (centerringgade)
 • Randersvej
 • Bavnehøjvej
 • Åstrupvej
 • Østergade – Østerbrogade – Havnevej – Strandgade
 • N P Josiassens Vej
 • Kystvej (fra Ringvejen) – Fuglsangsvej
 • Emballagevej – Østervænget.

Auning

I Auning er følgende veje klassificeret som gennemfartsveje:

 • Vestergade – Østergade (A16 statsvej)
 • Århusvej (rute 563 syd).

I Auning er følgende veje klassificeret som fordelingsveje:

 • Nørregade – Tårupvej (rute 563 nord)
 • Industrivej – Energivej.

På sigt påregnes der etableret en omfartsvej syd om Auning. Vejdirektoratet har i 2016 gennemført en forundersøgelse for en omfartsvej syd om Auning, der omfatter ca. 1,3 km nyanlæg i øst og vest, som kobles på de eksisterende Energivej og Industrivej. Forundersøgelsen konkluderer, at det samfundsmæssigt kan betale sig at udvide det eksisterende kørebanetværprofil fra 7 m til 8 m og forstærke vejen af hensyn til den tunge trafik. Forundersøgelsen anbefaler en projekteret hastighed på 80 km/t, lyskryds ved Århusvej og venstresvingbaner som nem adgang til Auning bymidte i både den østlige og den vestlige ende.

Allingåbro

I Allingåbro er følgende veje klassificeret som fordelingsveje:

 • Gl. Kirkevej
 • Tøjstrupvej

De mindre byer

For de mindre byer fastlægges generelt, at trafikvejene er de veje, som er placeret i forlængelse af trafikvejene på åbent land. Efter behov kan trafikvejene i de mindre byer hastighedsdæmpes til 40 km/t.

Arealreservation til en omfartsvej sydøst om Trustrup (statsvej) opretholdes. Omfartsvejen kan ikke forventes etableret i planperioden.

Initiativer i planperioden

Der foretages en revision af trafikplanen, som indarbejder gennemførte og nye vejprojekter samt samler op på målsætningerne fra Djurs Mobilitetsstrategi, vejplanen og dispositionsplanen for Grenaa midtby samt øvrig planlægning for vejområdet. Revisionen af trafikplanen skal sikre det fremadrettede arbejde mod de overordnede målsætninger i kommuneplanen