Potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser

Retningslinjer

  1. Med de potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser skal natur-netværket udvikles og forbedres. Herunder menes der, at levesteder for vilde dyr, planter m.v. skal bevares og om muligt forbedres samt at der skal sikres en forbedret mulighed for spredning af dyre- og planteliv. Samtidig skal negative påvirkninger fra omkringliggende områder reduceres. 
  2. Dyrkede arealer, der er udpeget som potentielle naturområder eller potentielle økologiske forbindelser, kan med fordel udgå af landbrugsmæssig omdrift, for eksempel ved at arealerne overgår til ekstensivt drevne græsarealer.
  3. De potentielle naturområder udpeges med henblik på, at de kan benyttes til naturlignende formål i forbindelse med multifunktionelle arealanvendelser, såsom visse klimatiltag, CO2-reduktion på lavbundsområder, tiltag i boringsnære beskyttelsesområder, terrænnært grundvand m.v.

Redegørelse

De potentielle naturområder og de potentielle økologiske forbindelser angiver, hvor der er potentiale for at styrke sammenbindingen af naturområder indenfor og på tværs af kommunegrænsen og dermed styrke Det Grønne Danmarkskort. Udpegningerne er uden forpligtigelser for lodsejere.

I de potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser skal det forsøges som udgangspunkt at undgå planlægning for arealanvendelse, der forhindrer, at arealerne kan udvikle sig til natur. Det er dog ikke specificeret, at arealerne skal kunne udvikle sig til beskyttet natur i naturbeskyttelseslovens forstand. ”Natur” skal her forstås som arealer, der i kraft af deres flora og fauna eller beliggenhed kan understøtte den biologiske mangfoldighed. For eksempel behøver udpegningen til potentiel økologisk forbindelse ikke udelukke, at et areal kan gå fra intensivt landbrug til et teknisk anlæg, herunder solcelleanlæg. Det vil afhænge af det enkelte projekt og dets påvirkning af omgivelserne.

Potentielle økologiske forbindelseslinjer

De potentielle økologiske forbindelseslinjer udgøres af de dele af sprednings-korridorer, der er uden natur, og hvor spredningsmulighederne for dyr og planter kan forbedres, og derved binde eksisterende korridorer bedre sammen.

Statisk kort
Statisk kort

Henvisninger

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside