Grønt Danmarkskort

Retningslinjer

 1. De udpegede særlige værdifulde naturområder udgør sammen økologiske forbindelser og potentielle naturområder og økologiske forbindelser Grønt Danmarkskort.
 2. Inden for Det Grønne Danmarkskort skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og, om mulig, forbedres.
 3. Grønt Danmarkskort skal normalt friholdes for byudvikling og tekniske anlæg. Hvor anlæg af nye vej- og jernbane-anlæg berører Grønt Danmarkskort, skal anlæggene indrettes med tilpasninger, så dyre- plantelivets skredningsmuligheder opretholdes. Ved væsentlige eksisterende spærringer i Grønt Danmarkskort skal passage søges sikret.
 4. Grønt Danmarkskort kan benyttes til at understøtte hensyn til klima eller vandmiljø, under hensyntagen til de øvrige retningslinjer for emnet.
 5. For Forsvarets arealer vil Grønt Danmarkskort ikke medføre nye restriktioner for Forsvarets eksisterende aktiviteter i nationalt eller internationalt beskyttede naturområder eller i andre områder, der er omfattet af Grønt Danmarkskort.
 6. Særlige værdifulde naturområder, som indgår i Grønt Danmarkskort, er udpeget som A-områder i naturkvalitetsplanen. Norddjurs Kommune vil prioritere naturarbejdet i disse områder, og der vil som udgangspunkt kun gives tilladelse til indgreb, som bevarer eller forbedrer naturtypen. 

Redegørelse

Det Grønne Danmarkskort er en del af Naturplan Danmark, der har til mål at styrke beskyttelsen af værdifulde naturområder og vigtige levesteder for vilde dyr og planter. Planen skal samtidig sikre borgerne let adgang til naturoplevelser og friluftsliv. Naturplan Danmark blev igangsat som et led i arbejdet for at nå målene i den globale Biodiversitetskonvention, som Danmark har indtrådt i 1994.

Norddjurs Kommune bidrager til at Danmark nærmer sig biodiversitetsmålene på flere måder. Med udpegningerne for potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser har Norddjurs Kommune vurderet, hvor det giver god mening at lave ny natur eller udvide eksisterende naturområder. Med Kommunens biodiversitetspolitik tilpasses driften af udvalgte arealer, så biodiversitet tilgodeses i større grad end tidligere (se mere i afsnittet om Biodiversitet).

Det Grønne Danmarkskort udgøres af eksisterende naturarealer og af arealer, som fremtidigt kan indgå i etableringen af større sammenhængende naturområder. Derved kan vi skabe mere større og mere robuste biotoper og levesteder til gavn for den biologiske mangfoldighed, der også er til gavn og glæde for menneskers friluftsliv.

Det Grønne Danmarkskort indeholder retningslinjer for særligt værdifulde naturområder, for økologiske forbindelser samt af potentielle udvidelser af disse. Udpegningerne nær kommunegrænsen er koordineret med nabokommunernes udpegninger af tilsvarende temaer. Udpegningerne af potentielle naturområder er uden forpligtigelser for lodsejere.

Norddjurs Kommune har udpeget alle områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser (national kriterie 1), samt potentielle områder og forbindelser (national kriterie 2), som en del af Grønt Danmarkskort. Naturkvalitetsplan 2017 sætter mål i tre kategorier (A, B, C) for de beskyttede naturområder. Der er ikke udpeget yderligere naturområder (national kriterie 3), som samtidig bidrager til andre formål, i det Grønne Danmarkskort i Norddjurs Kommune. En uddybende beskrivelse af de udpegede områder ligger under redegørelsen for de digitale naturkort.  

Det Grønne Danmarkskort indeholder retningslinjer for særligt værdifulde naturområder, for økologiske forbindelser samt af potentielle udvidelser af disse. Udpegningerne nær kommunegrænsen er koordineret med nabokommunernes udpegninger af tilsvarende temaer. Udpegningerne er koordineret med eksisterende seneste digitale versioner af nabokommuners. I forbindelse med kommuneplan 2017 blev der udvekslet data for området med nabokommuner, og tilpasset. Der forekommer ikke større justeringer til udpegningerne i kommuneplan 2021, og sammenhængene til nabokommuner er sikrede hermed. Udpegningerne af potentielle naturområder er uden forpligtigelser for lodsejere.

Udvikling af Grønt Danmarkskort

I kommuneplan 2017 tog Grønt Danmarkskort udgangspunkt i eksisterende og potentielle naturområder og økologiske forbindelser. Der var ikke foretaget revision af disse områder siden overdragelsen fra Århus Amt. 

I kommuneplan 2021 er metoden beskrevet under redegørelsen for brug af digitale kort anvendt til at udpege områderne som udgør Grønt Danmarkskort. Derfor er der ændringer især i forhold til mulig natur, økologiske forbindelser og mulige økologiske forbindelser. 

I forhold til realisering af Grønt Danmarkskort i Norddjurs Kommune, har der ikke været nogle nye naturprojekter siden vedtagelsen af kommuneplan 2017, og derfor er der ingen betydeligt udvidelse af værdifulde naturområder. Ved udarbejdelse af lokalplaner, screenes der altid for blandt andet mulige naturområder, som er en del af Grønt Danmarkskort.

Opgørelse i areal

  Kommuneplan 2017, km2 Kommuneplan 2021, km2
Værdifuld natur 59,01 59,88
Mulig natur 108,75 211,82
Økologiske forbindelser 47,72 231,58
Mulige økologiske forbindelser 38,23 1,20

Redegørelse for brug af de nationale naturkort

I forbindelse med udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort har Norddjurs Kommune taget udgangspunkt i emnerne og de tilhørende GIS-lag for ”værdifulde naturområder” og ”mulige naturområder”. Desuden er ”økologiske forbindelser” medtaget. 

Baggrunden for de kort er som følger: 

Værdifulde naturområder

De følgende temaer er medtaget, da det vurderes, at de på den ene eller anden måde er værdifuld – enten i sig selv eller i kombination med andre områder.

 • Lokale temaer.
  • A-målsat § 3-natur
  • Græsningsaftaler
  • Norddjurs Kommune urørt skov
  • Sammenhængende § 3-områder
  • Sø-mosaikker
 • Nationale temaer
  • Egekrat
  • Ikke-fredskov-natur med god naturtilstand
  • Skovnatur med god naturtilstand
  • Kat2 heder og overdrev
  • Natura 2000-områder
   • Alle Natura-2000 områder på land er udpeget som særlige værdifulde naturområder.

Mulige naturområder

Det meste er gjort som GIS-øvelser. Disse temaer er medtaget, da det vurderes, at de på den ene eller anden måde kan bidrage til større naturområder – enten i sig selv eller i kombination med andre områder.

 • 100 meter buffer til kommuneplan-laget ”værdifuld natur”
 • Alle BNBO’er
 • Hele Naturpark Randersfjord.
 • Råstofgraveområder

Desuden er der taget et udvalg af følgende lag. Alt i lagene er ikke medtaget.:

 • Jordbundslag, der understøtter udvidelser af tør natur
 • Jordbundslag, der understøtter udvidelser af våd natur
 • Et udvalg af lavbundsområder. Denne udvælgelse er af mere af understøttende karakter; de områder, der er våde/potentielt våde er blevet udvidet på baggrund af ”lavbund”.

Økologiske forbindelser

Disse temaer er medtaget, da det vurderes, at de på den ene eller anden måde kan bidrage til en økologisk forbindelse i kombination med andre områder.

 • Sø-mosaikker
 • Tørre mosaikker
 • Våde mosaikker
 • Strandengs-mosaikker
 • Fra biodiversitetskortet
  • Lang skovkontinuitet
Statisk kort

Henvisninger

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside