Ramten

Ramten er kategoriseret som en landsby med lokalforankrede aktiviteter.  

Ramten ligger ved hovedvej 16 midt mellem Grenaa og Auning. Mod nord afgrænses byen af Ramten Sø og Dystrup Sø. Byen har cirka 230 indbyggere.

Planlægningsmæssige forhold

Ramten er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.