Renseanlæg

Kloakforsyningen er et centralt element i infrastrukturen for Norddjurs Kommune. Håndtering og behandling af spildevand varetages i dag af forsyningsselskabet AquaDjurs, der er et aktieselskab, som er ejet af Norddjurs Kommune.

Som led i kommunens spildevandsplan er spildevandsrensningen blevet centraliseret på Fornæs Renseanlæg, kombineret med at spildevandet fra den vestlige del af kommunen ledes til rensning på Randers Centralrenseanlæg. 20 % af belastningen på Fornæs kommer fra Syddjurs Kommune. Derudover driver AquaDjurs A/S to lavteknologiske anlæg, hvoraf det ene ligger på Anholt.

Fornæs Renseanlæg er designet til en belastning på 62.000 personækvivalenter og er i dag ca. 75 % belastet svarende til 47.000 personækvivalenter. Anlægget har således kapacitet og potentiale til at modtage og behandle yderligere spildevandsmængder til gavn for den fremtidige udvikling på Djursland.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Forebygge miljøkonflikter mellem renseanlæg og forureningsfølsom arealanvendelse som for eksempel boliger og institutioner.

Retningslinjer

  1. Ved placering af nye renseanlæg og ved udlægning af arealer til boligformål samt ved ændring af arealanvendelse skal der normalt sikres en sådan afstand mellem renseanlæg og beboelse, at der ikke opstår lugt-, støj- eller andre forureningsgener.
  2. I kommunens spildevandsplan skal der tages højde for den planlagte byudvikling. Som udgangspunkt for vurderingen af afstanden mellem renseanlæg og forureningsfølsom bebyggelse foretages en nøjere vurdering i hvert enkelt tilfælde.

Redegørelse

Bestemmelsen gælder for såvel planlægning og etablering af nye renseanlæg som planlægning og etablering af forureningsfølsom arealanvendelse i nærheden af eksisterende renseanlæg. Hvilken afstand der skal være mellem renseanlæg og forureningsfølsomme arealer, afhænger af en række forhold, blandt andet renseanlæggets størrelse og type.

Ved Fornæs Renseanlæg er udlagt et erhvervsområde helt ud mod anlægget. I en større afstand (ca. 1.500 meter) kan der kun etableres særlig industri, som ikke vil være i konflikt med eventuelle lugtgener fra renseanlægget.

Anlæg til behandling af spildevand, som må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, kan kun etableres på baggrund af en vurdering af anlæggets virkninger på miljøet – en såkaldt VVM-redegørelse. Der skal altid udarbejdes en VVM-redegørelse, hvis renseanlægget har en kapacitet på over 150.000 personækvivalenter.

Som følge af kommunens spildevandsplan er antallet af renseanlæg reduceret fra 8 til 1 anlæg (foruden 2 mindre anlæg). Den fremtidige spildevandsrensning forventes fortsat at skulle ske på Fornæs Renseanlæg. Der er ikke p.t. planlagt etableret nye renseanlæg i Norddjurs Kommune.