Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko

Det skal sikres, at grundvandsforekomster, der er væsentlige for den fremtidige drikkevandsforsyning, beskyttes mod unødvendig forureningsrisiko.

Retningslinjer

  1. Virksomheder og anlæg skal indrettes og drives på en måde, så grundvandet beskyttes mod forurening.
  2. Områder med særlige drikkevandsinteresser og udpegede indvindingsoplande til almene vandværker uden for disse skal friholdes for udlægning af nye arealer til erhvervsformål, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet. Dette gælder også for ændret arealanvendelse af kommuneplanlagte arealer, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet.
  3. En fravigelse af ovenstående kan kun finde sted, hvis det er godtgjort, at der er en særlig planmæssig begrundelse for lokaliseringen, og at en lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig. Fravigelsen forudsætter, at det i en redegørelse for kommuneplanens forudsætninger er belyst, at en anden placering ikke er mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Redegørelse

Retningslinjerne har til formål at beskytte grundvandsforekomster, der er væsentlige for den fremtidige drikkevandsforsyning, mod unødvendig forureningsrisiko. Den bedste beskyttelse opnås ved at friholde de områder, hvor grundvandet dannes, for virksomheder og anlæg, der medfører risiko for grundvandsforurening. De områder, hvor grundvandet dannes, er dog så store, at en sådan beskyttelse kun til en vis grad er mulig. I stedet må der træffes foranstaltninger, der mindsker forureningsrisikoen. De områder, det er vigtigst at beskytte, er områder med særlige drikkevandsinteresser. Endvidere er det vigtigt at beskytte indvindingsoplande hørende til eksisterende almene vandværker af hensyn til grundvandsforekomster, der er væsentlige for den lokale drikkevandsforsyning.. Inden for indvindingsoplandet er der stor risiko for, at vandboringen vil kunne blive forurenet af potentielt grundvandstruende aktiviteter. Inden for det boringsnære beskyttelsesområde (BNBO), vurderes vandbevægelsen på og/eller gennem jorden at være så kraftig hen mod vandboringen, at der er stor risiko for, at vandboringen vil kunne blive forurenet af potentielt grundvandstruende aktiviteter inden for kildepladszonen.

Konkret vurdering

Med retningslinjerne er det hensigten at sikre, at der foretages en konkret vurdering af risikoen for, at den enkelte virksomhed eller det enkelte anlæg kan føre til forurening af grundvandet, inden der eventuelt gives tilladelse til etablering i et område med særlige drikkevandsinteresser eller inden for et indvindingsopland. Den myndighed, der behandler sagen efter miljøbeskyttelsesloven eller byggeloven (for de virksomheder og anlæg, der ikke skal miljøgodkendes), må foretage en vurdering af risikoen for forurening af grundvandet såvel i forbindelse med etablering og drift som ved uheld.

Kun hvis godkendelsesmyndigheden vurderer, at risikoen for grundvandsforurening kan udelukkes ved den ansøgte virksomhedstype, vil virksomheden eller anlægget umiddelbart kunne godkendes med den ønskede placering. Hvis risikoen for grundvandsforurening ved den ansøgte virksomhedstype ikke kan udelukkes, vil virksomheden eller anlægget kun kunne godkendes med den ønskede placering på særlige vilkår, såfremt det konkret vurderes, at sådanne vilkår udelukker risikoen for grundvandsforurening. De særlige vilkår, godkendelsesmyndigheden stiller, skal sikre, at forurening af grundvandet hindres ved både etablering, drift og uheld. Vilkårene skal herunder sikre, at der foretages den nødvendige overvågning, så forureninger, der alligevel sker som følge af uheld, kan afværges i tide. Der vil være virksomheder og anlæg af en sådan art, at de kun bør placeres i områder med begrænsede drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande, fordi det vil være teknisk vanskeligt og omkostningskrævende at indrette og drive disse virksomheder og anlæg på en måde, så risikoen for grundvandsforurening kan udelukkes.

Virksomheder med nedsivningsrisiko

Ved virksomheder med nedsivningsrisiko forstås primært virksomheder og anlæg, hvor der oplagres, håndteres eller anvendes væsentlige mængder af forurenende stoffer såsom klorerede opløsningsmidler, opløsningsmidler i øvrigt, specielt BTEX, olieprodukter, pesticider, gødningsstoffer, vejsalt og detergenter.

Visse af stofferne, især klorerede opløsningsmidler og pesticider, er meget mobile i jord og vand og kan selv i relativt små mængder udgøre en væsentlig forureningsrisiko, mens der for andre stoffer skal større mængder til. Det skal understreges, at det ikke er muligt at generalisere og på forhånd afgøre nedsivningsrisikoen for de enkelte virksomheds-/anlægstyper. Det betyder, at virksomheder og anlæg, der er omfattet af listen, efter en konkret vurdering af anlæggets udformning kan vise sig reelt ikke at udgøre nogen nedsivningsrisiko. Ligeledes kan der være virksomheder og anlæg, som ikke er nævnt på listen, men som reelt udgør en risiko.

Lokalplan

Ved udlægning af arealer til erhvervsformål eller tekniske anlæg inden for områder med særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande til almene vandværker skal det gennem lokalplanen sikres, at der ikke placeres virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko, medmindre det forinden dokumenteres, at der tages de nødvendige forholdsregler for at beskytte grundvandet mod forurening.

Henvisninger