Generelle Rammer

Kommuneplanens rammebestemmelser fastlægger, hvad de enkelte delområder i kommunen må anvendes til. Rammerne regulerer, hvad der må bygges, hvor og i hvilket omfang. Endelig kan der være tale om bestemmelser for friarealer, forsyningsforhold, adgangsforhold og mere specielle forhold.

Grundlag for lokalplaner

Rammebestemmelser er et nødvendigt bindeled fra kommuneplanen til lokalplanlægningen og udgør således grundlaget for kommunens udarbejdelse og vedtagelse af lokalplaner.

Lokalplaners indhold skal følge kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udarbejde en lokalplan, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, skal kommuneplanen ændres, evt. ved et tillæg til kommuneplanen.

Grundlag for administration

Rammebestemmelserne anvendes også ved behandling af byggesager, der ikke nødvendiggør udarbejdelse af lokalplan.

Inden for byzone og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser.

Områder, som er omfattet af kommuneplanens rammer og som ligger i landzone, men som ikke er omfattet af lokalplaner, skal administreres efter planlovens landzonebestemmelser og efter byggeloven på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelser. Indeholder kommuneplanens rammer ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser for f.eks. bygningers højde eller antal etager, så er planlovens landzonebestemmelser og byggelovens rammer gældende.

Fælles friarealer

Lokalplaner skal sikre, at der i nye boligområder reserveres mindst 10% af arealet til fælles opholdsarealer.

Parkering

Der skal udlægges parkeringsarealer på den enkelte ejendom, således at beboere, beskæftigede, besøgende, kunder og leverandører kan parkere ved/på ejendommen.

Vejledende parkeringskrav:

  • 2 parkeringspladser pr. bolig ved enfamiliehuse
  • 1½ parkeringsplads pr. bolig ved tæt-lav boligbebyggelse, hvoraf ½ parkeringsplads pr. bolig skal være forbeholdt fællesparkering
  • 1 parkeringsplads pr. 25 m² butiks- og restaurationsareal
  • 1 parkeringsplads pr. 50 m² kontor- og værkstedsareal
  • 1 parkeringsplads pr. 100 m² lagerareal

Risiko for oversvømmelse og erosion

Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlig tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv.

 

 

Henvisninger