Generelle Rammer

Kommuneplanens rammebestemmelser fastlægger, hvad de enkelte delområder i kommunen må anvendes til. Rammerne regulerer, hvad der må bygges, hvor og i hvilket omfang. Endelig kan der være tale om bestemmelser for friarealer, forsyningsforhold, adgangsforhold og mere specielle forhold.

Rammebestemmelser er et nødvendigt bindeled fra kommuneplanen til lokalplanlægningen og udgør således grundlaget for kommunens udarbejdelse og vedtagelse af lokalplaner.

Lokalplaners indhold skal følge kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udarbejde en lokalplan, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, skal kommuneplanen ændres, evt. ved et tillæg til kommuneplanen.

Zoneforhold

Hele landet er inddelt i enten byzone, sommerhusområde eller landzone.

Kun en lokalplan kan overføre et landzoneområde til byzone eller sommerhusområde.

Miljø

Arealer, der ligger i byzone, eller hvor der er mistanke om eller er registreret jordforurening, må ikke tages i brug til boligformål, rekreative formål, eller andre forureningsfølsomme formål, før der foreligger tilladelse fra Region Midtjylland.

Miljøklasser

Formålet med miljøklasser er at forebygge miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af fritidsanlæg, institutioner, og andet, som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne med blandt andet støj, røg, lugt, rystelser eller trafik. Miljøklasserne bruges til en indledende vurdering af, hvilke typer virksomheder der kan være plads til i et område forud for en nærmere miljøvurdering af den enkelte virksomhed, og hver type virksomhed har en miljøklasse ud fra, hvor meget den vurderes til at påvirke omgivelserne.

Støj

Støjfølsomme arealanvendelser som boliger, institutioner og lignende må som hovedregel ikke påføres et støjniveau der overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Fælles friarealer

Lokalplaner skal sikre, at der i nye boligområder reserveres mindst 10% af arealet til fælles opholdsarealer.

Parkering

Der skal udlægges parkeringsarealer på den enkelte ejendom, således at beboere, beskæftigede, besøgende, kunder og leverandører kan parkere ved/på ejendommen.

Vejledende parkeringskrav:

2 parkeringspladser pr. bolig ved enfamiliehuse
1½ parkeringsplads pr. bolig ved tæt-lav boligbebyggelse
1 parkeringsplads pr. 25 m² butiks- og restaurationsareal
1 parkeringsplads pr. 50 m² kontor- og værkstedsareal
1 parkeringsplads pr. 100 m² lagerareal

Kommuneplanens rammebestemmelser fastlægger, hvad de enkelte delområder i kommunen må anvendes til. Rammerne regulerer, hvad der må bygges, hvor og i hvilket omfang. Endelig kan der være tale om bestemmelser for friarealer, forsyningsforhold, adgangsforhold og mere specielle forhold.

 

Grundlag for lokalplaner


Rammebestemmelser er et nødvendigt bindeled fra kommuneplanen til lokalplanlægningen og udgør således grundlaget for kommunens udarbejdelse og vedtagelse af lokalplaner.


Lokalplaners indhold skal følge kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at udarbejde en lokalplan, der er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser, skal kommuneplanen ændres, evt. ved et tillæg til kommuneplanen.


Grundlag for administration


Rammebestemmelserne anvendes også ved behandling af byggesager, der ikke nødvendiggør udarbejdelse af lokalplan.


Inden for byzone og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med kommuneplanens rammebestemmelser.


Områder, som er omfattet af kommuneplanens rammer og som ligger i landzone, men som ikke er omfattet af lokalplaner, skal administreres efter planlovens landzonebestemmelser og efter byggeloven på grundlag af kommuneplanens rammebestemmelser. Indeholder kommuneplanens rammer ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser for f.eks. bygningers højde eller antal etager, så er planlovens landzonebestemmelser og byggelovens rammer gældende.Fælles friarealer


Fælles friarealer omfatter fælles udendørs opholdsarealer, hvor man har mulighed for at møde sine naboer m.v. Private udendørs opholdsarealer (f.eks. altaner/terrasser og haver som man selv råder over) er IKKE fælles friarealer.

Lokalplaner skal sikre, at der i nye boligområder skal som udgangspunkt reserveres de følgende procentdel af arealet til fælles opholdsarealer:

 • Åben-lav boligbebyggelse: mindst 5 % af områdets areal.
 • Tæt-lav boligbebyggelse: mindst 10 % af områdets areal.
 • Etageboligbebyggelse: mindst 15 % af områdets areal.

Der kan afviges fra minimumskrav til fælles friarealer på baggrund af en konkret vurdering, herunder iagttagelse af opholdsarealernes kvalitet, nærhed til andre udendørs opholdsarealer, m.v. Der kan dog som udgangspunkt ikke afviges fra minimumskrav i nye udlagte boligområder.

I nye områder til erhvervs-, center- og offentlige formål skal der udlægges areal til fælles friarealer på baggrund af en konkret vurdering.


Beregningsregler for de fælles friarealer:

 • Vej- og parkeringsarealer kan ikke medregnes i de fælles udendørs friarealer.
 • Arealer, som anvendes til håndtering af overfladevand, kan medregnes som fælles udendørs friarealer, hvis de kun periodevis er oversvømmet.


Fælles friarealers kvalitet


Fælles udendørs friarealer skal som udgangspunkt anlægges på terræn, udgøre sammenhængende arealer og være velplacerede i forhold til solorientering og læ.


Grundstørrelser


Der kan afviges fra minimumskrav til grundstørrelsen på baggrund af en konkret vurdering. Der kan dog som udgangspunkt ikke afviges fra minimumskravet i nye udlagte boligområder.


Åben-lav boligbebyggelse

 • I boligområder til åben-lav bebyggelse må der ikke udstykkes grunde på mindre end 700 m².
 • Der kan dog med lokalplan for nye boligområder fastlægges, at grunde til åben-lav bebyggelse kan udstykkes mindre end 700 m², hvis der samtidig udlægges et fælles udendørs friareal, så den enkelte grund og del af det fælles udendørs friareal tilsammen udgør mindst 700 m².

Tæt-lav boligbebyggelse

 • I boligområder til tæt-lav bebyggelse må der ikke udstykkes grunde på mindre end 250 m².
 • Grunde til tæt-lav bebyggelse kan udstykkes mindre end 250 m², hvis der samtidig udlægges et fælles udendørs opholdsareal, så den enkelte grund og del af det fælles udendørs opholdsareal tilsammen udgør mindst 250 m².

Dobbelthuse

I boligområder, der i kommuneplanen er udlagt til åben-lav boligbebyggelse, kan der efter konkret vurdering tillades enkelte dobbelthuse, hvis grundstørrelsen er mindst 500 m2 pr. bolig og bebyggelsesprocenten svarer til åben-lav boligbebyggelse.


Parkering


Der skal udlægges parkeringsarealer på den enkelte ejendom, således at beboere, beskæftigede, besøgende, kunder og leverandører kan parkere ved/på ejendommen.

Vejledende parkeringskrav:

 • 2 parkeringspladser pr. bolig ved enfamiliehuse
 • 1½ parkeringsplads pr. bolig ved tæt-lav boligbebyggelse, hvoraf ½ parkeringsplads pr. bolig skal være forbeholdt fællesparkering
 • 1 parkeringsplads pr. 25 m² butiks- og restaurationsareal
 • 1 parkeringsplads pr. 50 m² kontor- og værkstedsareal
 • 1 parkeringsplads pr. 100 m² lagerareal 

 

Risiko for oversvømmelse og erosion


Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for byudvikling, særlig tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv.

 

 

Henvisninger