Voer

Voer er en landsby med 70 bolig- og landbrugsejendomme og cirka 140 indbyggere. Den ligger i den nordvestlige del af kommunen. Byen har en enkel rektangulær struktur.

Cirka 2 km fra Voer i vestlig retning ligger Randers Fjord med færgeforbindelse til Mellerup. Som en del af området ved Voer Færgested ligger Brohovedet, som blandt andet bruges af Voer bys borgere som rekreativt område og af lystfiskere.

Planlægningsmæssige forhold

Voer er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.