Naturkvalitet

Retningslinjer

  1. Naturområder som heder, overdrev, enge, strandenge, moser og vandhuller, der er om-fattet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal bevares. Naturindholdet skal øges gennem naturpleje og naturgenopretning. Prioritering af plejeindsatsen sker efter områdernes A-, B- eller C-målsætning.
  2. Naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, må ikke forringes. I særlige tilfælde, og efter en konkret vurdering, kan der tillades en ændring af et naturområdes tilstand med udgangspunkt I kommunens administrationspraksis for A-, B- eller C-målsatte naturområder.

Redegørelse

Værdisætning og tilstandsvurdering

Et naturområdes målsætning vil afhænge af områdets potentiale og dermed af områdets fysiske, kemiske, geologiske, hydrologiske, landskabsmæssige og biologiske udgangspunkt samt af områdets driftshistorie. Derfor vil et naturområde som udgangspunkt have en rimelig stationær målsætning, der udtrykker det potentiale, naturområdet har. Dette er beskrevet nedenfor.

Et naturområdes værdisætning, der udtrykker naturområdets aktuelle naturværdi og naturtilstand kan derfor variere over tid. Ved at sammenholde naturområders målsætning og værdisætning kan man derfor se, om området lever op til sin målsætning, og vurdere, om der er behov for en yderligere indsats. Nord-djurs Kommune anvender en værdisætning, der svarer til den der anvendes for Natura 2000-habitatnatur med følgende 5 kategorier: Naturværdi høj, god, moderat, ringe og dårlig.

Retningslinjerne omfatter ikke målsætninger for vandløb og søer større end 10.000 m², idet planlægningen for disse vandområder er omfattet af statens vandplaner og kommunens vandhandleplaner.

Målsætning af naturkvalitet

Naturkvalitetsplan 2017 beskriver retningslinjerne for kommunens administration på de nationalt beskyttede naturområder (arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3), og hvordan den beskyttede natur skal bevares og udvikles. Den beskyttede natur er målsat i tre kategorier (A, B, C) afhængigt af de enkelte områders kvalitet og potentiale for udvikling af plante- og dyreliv, der er typisk for naturtypen.

Naturområdernes målsætninger anvendes blandt andet ved behandling af ansøgninger om dispensationer fra naturbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelser, VVM-sager og ved prioriteringer af naturpleje. Naturområdernes målsætning (A, B, C) vil være udslagsgivende for, hvorvidt der kan gives tilladelse til eventuelle ændringer af og i naturområderne. Som udgangspunkt gives der ikke tilladelse til aktiviteter, der vil kunne forhindre, at målsætningen opfyldes.

Målsætningerne tildeles på baggrund af besigtigelser og vurderinger af de enkelte områders naturtilstand.

A-målsætning – høj

Der er tale om naturområder med et særligt godt biologisk naturindhold eller potentiale til et særligt godt naturindhold. Myndighedshåndteringen af områderne er restriktive, og der vil kun gives tilladelse til indgreb, som bevarer eller forbedrer naturtypen, og kun i særlige tilfælde. Naturtypen skal sikres gennem plejeforanstaltninger.

Alle A-målsatte naturområder indgår i udpegningen for særligt værdifulde naturområder.

A-målsætningen gives til:

  • Naturområder som er særligt typiske for naturtypen, og som har en høj naturtilstand eller hvor der er forekomster af sjældne dyr og planter.
  • Naturområder som er karakteristiske for naturtypen, hvor der er gode muligheder for at områderne kan udvikle sig til at blive særligt typiske og med god naturtilstand.
  • Naturområder som er kortlagte som habitatnatur inden for Natura 2000-områder.
  • Naturområder som indeholder sjældne, rødlistede arter der har behov for en særlig indsats eller særligt beskyttede arter (bilag IV-arter).

B-målsætning – generel

Der er tale om naturområder, der har et godt biologisk naturindhold eller potentiale til et godt naturindhold. Der vil kun gives tilladelse til mindre indgreb, og det er hovedsageligt indgreb, der bevarer eller forbedrer naturtypen. Mindre ændringer fra én naturtype til en anden vil eventuelt kunne tillades, såfremt dette øger områdets samlede værdi som levested for vilde dyr og planter. Naturtypen skal sikres gennem plejeforanstaltninger.

B-målsætningen gives til naturområder:

  • Naturområder som er karakteristisk for naturtypen, med en moderat naturtilstand, og hvor der er gode muligheder for, at områderne på sigt kan udvikle sig til mere værdifulde områder.

C–målsætning – lav

Der er tale om naturområder, der har et beskyttelsesværdigt naturindhold, men af en lavere biologisk værdi. C-målsatte naturområder er blandt andet tekniske anlæg. Indgreb i disse områder vil i visse tilfælde tillades, selv om det vil ændre naturtypen. Hel eller delvis opdyrkning vil normalt ikke blive tilladt, da det forringer naturindholdet.

C-målsætningen gives til naturområder:

  • Naturområder som har et beskedent naturindhold, f.eks. tekniske anlæg.
  • Hvor der er ringe muligheder for udvikling af plante- og dyreliv, der er karakteristisk naturtypen inden for en kortere årrække.
Statisk kort

Henvisninger

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside