Klimaforebyggelse

Omstilling fra fossile brændstoffer til vedvarende energi gennem nedbringelse af CO2 og drivhusgasser er et vigtigt emne i Norddjurs Kommunes klimaarbejde.

At omstille til vedvarende energier er medvirkende til begrænsning af fremtidige forværringer i klimascenarierne og sikrer dermed ansvarlig forebyggelse.

Bæredygtig energi har er flersidigt fokus:

 • Bæredygtig elforbrug, produktion og omstilling
 • Bæredygtig varmeforbrug, produktion og omstilling
 • Bæredygtige værdikæder for genanvendelse og forbrug

Forståelsen af konsekvenserne og omfanget af ændringerne i klimaet er dynamisk, og det vides dermed ikke med sikkerhed, hvor vi ender. Men én ting står klart: Jo større udslip og koncentration af drivhusgasser i atmosfæren, desto kraftigere optræder forandringerne i klimaet her på jorden. Det er svært at foretage præcise beregninger for den fremtidige mængde af drivhusgasser i atmosfæren og dermed fremtidens temperaturstigninger og klimaforandringer. Det afhænger af en lang række faktorer som fx den teknologiske og den økonomiske udvikling, og ikke mindst om man har succes med igangværende og fremtidige indsatser for at mindske udledningen af drivhusgasserne. Der arbejdes med dette på både internationalt, nationalt, kommunalt og lokalt niveau.

Med klimaforandringerne står vi over for at skulle reducere CO2-udledningen, så temperaturen ikke stiger mere, end vi allerede må forvente, at den gør. Det drejer sig blandt andet om, hvilke brændsler vi bruger til at producere el og varme, energiforbruget i bygninger, i transporten og udledningen fra arealanvendelsen.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

 • Reducere Norddjurs Kommunes CO2-udledning med 40 % inden år 2030.

Regeringen har vedtaget ambitiøse nationale klimamål

I sommeren 2020 blev der vedtaget ambitiøse nationale klimamål. Danmark skal have reduceret sin CO2 udledning med 70 % i år 2030 og være CO2 neutrale i år 2050.

Norddjurs Kommune vil arbejde for målene ud fra regeringens retningslinjer.

Bæredygtig energi og Klimaforebyggelse

Norddjurs Kommune er ambitiøs i arbejdet for at fremme den grønne, bæredygtige energi i kommunen og mindske udledningen af drivhusgasser. Dette arbejde sker gennem tilslutning til samarbejdsaftalen, hvor vi i fællesskab holder hinanden op på nogle reduktionsmål. Norddjurs Kommune har tilsluttet sig EU’s borgmesterpagt, hvor kommunen ønsker at reducere udledningen af drivhusgasser med 40 % inden år 2030 i forhold til referenceåret 2011

Byer og Land I Udvikling

Den grønne udvikling i private boliger skal være med til at skabe bæredygtige og energieffektive boliger.

Byudvikling er et fokusområde i forbindelse med byfornyelse og udvikling. Det er vigtigt at skabe bymiljøer af høj kvalitet. Dette vil sige bymiljøer og bygninger, som både lever op til de højeste standarder indenfor energi- og ressourceeffektivitet samt brug af byens kreative miljøer og grønne områder.

Opvarmning af vore boliger og varmt vand udgør en betydelig andel af vores energiforbrug, derfor er det væsentligt med en målrettet indsats for at nedbringe forbruget i bygninger og private boliger.

Når bygninger energirenoveres giver det også en række andre fordele herunder sundere bygninger med sundere indeklima.

Vores forbrug af energi og ressourcer fra forsyningssystemet trækker på rygraden af vores moderne samfund. I en verden med knappe ressourcer og klimaforandringer er det dog nødvendigt, og ofte økonomisk rentabelt, at omlægge forsyningen til vedvarende energi. Omlægningen til vedvarende energi styrker uafhængigheden af importerede brændsler og øger Danmarks andel af selvforsyning. Ligeledes er optimering af brugen af ressourcerne med til at skabe et mindre behov for energi og ressourcer, hvorfor omlægningsinvesteringerne kan minimeres og optimeres. Kommunen søger at arbejde i partnerskaber med forsyningsvirksomhederne for at optimere:

 • Strategisk energiplanlægning og opmærksomhed på lokalplanlægning, der er robust for fremtidens energibehov
 • Elforbrug og produktion
 • Varmeforsyning ved fjernvarme, varmepumper og solfangere
 • Optimering af vandforbrug
 • Vedvarende energiproduktion
 • Affaldshåndtering, optimering og genanvendelse
 • Optimering af varmeforsyning ved brug af overskudsvarme

Grøn Erhvervsvækst

Det er vigtigt at understøtte bæredygtig udvikling og grøn erhvervsudvikling med udgangspunkt i kommunens grønne og blå styrkepositioner.

Vi skal sammen udvikle cirkulær økonom og synergi, opbygge robust værdikæder og nye former for materialebank til fx byggematerialer og andet genanvendeligt restmateriale eller overskud fra produktion og virksomhed. Samtidig skal vi være mere end selvforsynende med grøn energi eller fornybar energi. Derved udvikler vi ansvarligt og sikrer forsat produktion og vækst i vores virksomheder, samt understøtte virksomhederne i deres fortsatte arbejde med bæredygtige og grønne forretningsplaner. Vi skal udvikle os gennem partnerskaber med erhvervet og skabe nye partnerskaber og klyngedannelser virksomheder imellem.

Kommunen er en offentlig virksomhed, der går forrest og efterspørger dokumenterede bæredygtige produkter, energi og ydelser. Vi vil gå med i front med vore virksomheder og udvise ansvarlig forbrug.
Landbruget skal som erhverv indgår i partnerskab om den grønne omstilling af landbrugserhvervet, med fokus på transport og driften på mark og i stald – hvordan den grønne omstilling kan bidrage til fremtidens landbrug gennem smart planlægning.

Landbruget skal indgå i fælles partnerskab med det øvrige erhverv, for at sikre og udvikle synergier og nye forretningsmodeller.

Grøn Transport

Vi bor meget spredt i Norddjurs, ofte med store afstande til arbejde og indkøb. Mange kører alene i bil, og busserne er ofte halvtomme. Energieffektiviteten på transport er således lav med relativ høj udledning af partiklerne og CO2 pr. person. Vi skal derfor udvikle og omstille vores transportbehov og drivkilder til transport.

Transporten er årsag til stor andel af den samlede CO2-udledning og derudover sker der en samtidig lokal udledning af skadelige forureningspartikler. Derfor søges nye muligheder for den private transport, godstransport, offentlig transport og transporten i landbruget.

Løsningerne er ikke de samme overalt, og bør udvikles til lokale forhold og efter behov.

Løsningerne og tilbud udvikles i samarbejde med lokalområderne, sådan at klyngedannelse og lokale ejerskab er den bærende del for udvikling af persontransporten i lokalområderne.

Godstransport og landbrugets transport udvikles i stærke partnerskaber med virksomheder og landbrugssektoren, hvor elektrificering og biogas kan indgå som nye drivmidler. Mens landbrugets anvendelse af robotter i stald- og markdrift også kan udbredes yderligere.

Henvisninger