Din indgang

Den digitale kommuneplan er bygget op, så du nemt kan danne dig et overblik og finde det, du søger.

Nedenfor finder du en vejledning til den digitale kommuneplans struktur, som består af 4 hovedområder:

 • Rundt om planen – der indeholder beskrivelse af baggrund og vejledning til kommuneplanen.
 • Temaer – der består af 9 hovedtemaer, som kommuneplanen tager udgangspunkt i.
 • Rammebestemmelser – der består af en samlet oversigt over rammer i kommunen.
 • Find området – der henviser til interaktive kort over kommunens arealanvendelse og planer.

Rundt om planen

Her kan du skabe dig overblik over baggrunden for kommuneplanen, herunder Norddjurs Kommunes vision, fakta om kommunen samt relation til regionale og statslige planer. Nedenfor kan du se, hvor du finder relevant information, uanset om du er privatperson, rådgiver, ejendomsmægler, projektudvikler, virksomhed eller organisation.

Gå til Rundt om planen

Temaer

Kommuneplan 2021 består af 9 hovedtemaer, der beskriver mål og retningslinjer for nedenstående temaer:

 • Byer og landsbyer – omhandler de fire bybånd med tilhørende byer, strategisk planlægning for landsbyer samt øvrige netværksbyer med byzone, afgrænsede landsbyer og øen Anholt.
 • Turisme og friluftsliv – omhandler sommerhusområder, camping, lystbådehavne, adgang til naturen og badestrande.
 • Erhverv – omhandler erhvervsområder, jordbrug, detailhandel, havneområder, virksomheder og miljø samt råstof.
 • Mobilitet – omhandler kollektiv trafik, godstransport, veje, trafiksikkerhed og digital infrastruktur.
 • Byggeri og tekniske anlæg – omhandler vindmøller, husstandsvindmøller, solcelleanlæg, øvrige tekniske anlæg samt byggeri og anlæg i det åbne land.
 • Natur og landskab – omhandler naturbeskyttelsesområder, naturkvalitet, økologiske forbindelser, Naturplan Danmark og Grønt Danmarkskort, Natura 2000-områder, særligt beskyttede arter, lavbundsarealer, Naturpark Randers Fjord, Kolindsund, specifik geologisk bevaringsværdi, kystnærhedszonen, bevaringsværdige landskaber og værdifuldt kulturmiljø.
 • Klima og energi – omhandler klimaforebyggelse og klimatilpasning.
 • Vand – omhandler grundvand og drikkevand samt overfladevand.
 • Kultur og velfærd – omhandler børn og unge, ældre og handicappede borgere, kultur og fritid, sundhed samt arbejdsmarked.

Der er i planen links mellem afsnit i planen, så man let kan komme videre til temaer, der er beslægtet med det afsnit, man er i gang med at læse. Der er også links til informationer, som kan give supplerende oplysninger, for eksempel i form af andre hjemmesider. Disse er placeret i en grå boks til højre på hjemmesiden. Norddjurs Kommune tager ikke ansvar for, om de eksterne hjemmesider, der linkes til, er opdaterede.

Gå til Temaer

Rammebestemmelser

Kommuneplanrammerne fastlægger mål, muligheder og begrænsninger for arealanvendelsen i Norddjurs Kommune inden for de enkelte rammeområder. Kommuneplanrammerne indeholder bl.a. bestemmelser om et områdes anvendelse, bebyggelsesprocent, bygningshøjde mv.

Rammebestemmelserne er bindende for lokalplanlægningen og kan kun fraviges ved udarbejdelse af et kommuneplantillæg.

Der skelnes mellem nedenstående typer rammeområder:

 • Boligområde
 • Blandet bolig og erhverv
 • Erhvervsområde
 • Centerområde
 • Rekreativt område
 • Område til offentlige formål
 • Sommerhusområde
 • Teknisk anlæg
 • Landområde
 • Andet

Gå til Rammebestemmelser

Find området

Norddjurs’ Kommuneplan 2021 er ikke direkte bindende for dig som borger, hvilket en lokalplan til gengæld er. Kommunalbestyrelsen er dog forpligtet til at leve op til kommuneplanens indhold, og Norddjurs Kommune vil derfor forvalte diverse ansøgninger og planer vedrørende din ejendom ud fra kommuneplanens indhold. Under afsnittet ”Find området” kan du selv navigerer rundt i kommunens planer og se, hvad der er gældende for din ejendom i forhold til Kommuneplan 2021. Du kan eksempelvis se, om der er en lokalplan, der gælder for din ejendom.

Gå til Find området

Henvisninger

Links og dokumenter:

Norddjurs Kommunes hjemmeside