Vand

Vand – i form af grundvand og overfladevand i vandløb, søer og kystvande – udgør et væsentligt element i menneskets livsgrundlag. Dels som udnyttelig ressource til for eksempel drikkevand, markvanding og industriformål, dels som en samfundsvigtig ressource i form af herlighedsværdier og udfoldelsesmuligheder for befolkning, turisme og erhverv.

Henvisninger