Hollandsbjerg

Hollandsbjerg er et bevaringsværdigt kulturmiljø på grund af bebyggelsesmønsteret og de mange velbevarede huse og gårde, hvoraf en del er med stråtag. Byen er bygget på kanterne af en langstrakt morænebakke, der mod vest ender i stejle skrænter ud mod afvandede engstrækninger. Byen har cirka 100 indbyggere.

Parallelt med Hollandsbjergvej ligger en gammel landsbygade, Hulvej, som rummer en række landsbyhuse ved overgangen til det flade landskab mod nord og med udsigt til herregården Stenalt.

Hollandsbjerg er betegnet som et bevaringsværdigt kulturmiljø.

Planlægningsmæssige forhold

Hollandsbjerg er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.