Albøge

De fugtige enge syd for Albøge og de ret stejle skråninger nord for byen har givet nogle naturlige grænser for byens udformning og vækst og har dermed været bestemmende for byens langstrakte form.

Albøge har cirka 75 indbyggere. Den beskedne byvækst, der har været i Albøge i nyere tid, er sket nord for kirken langs Søbyvej. Syd for Holtbakkevej og Askhøjvej ligger gårdene og husene på engen, mens de nord for på det nærmeste er gravet ind i skrænten.

Planlægningsmæssige forhold

Albøge er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.

Der er udarbejdet landsbybeskrivelse, der redegør for byens kulturhistorie og udvikling frem til 2007.