Bilag IV-arter

Retningslinjer

  1. Ved sagsbehandling af planer og projekter er det lovpligtigt, at screene planer og pro-jekters indvirkning på eventuelt forekommende og muligt forekommende bilag IV-arter.
  2. Bilag IV-arterne sikres mod alle former for forsætlig indfangning, indsamling, drab eller forstyrrelse og beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller raste-områder/voksesteder.

Redegørelse

Habitatdirektivets artikel 12 stiller krav om streng beskyttelse af udvalgte dyre- og plantearter, der er truet på europæisk niveau. Arterne er opført på direktivets bilag IV, hvorfor arterne ofte omtales som bilag IV-arter (udtales “bilag 4”). Disse arter kan forekomme overalt, og er således beskyttede hvor de findes.

Artsbeskyttelsen indebærer, at der er forbud mod at beskadige eller ødelægge arternes yngle- eller rasteområder og mod alle former for forsætlig indfangning, indsamling, drab eller forstyrrelse. Det betyder, at den planlæggende myndighed, der giver tilladelse, dispensation eller godkendelse har en særlig forpligtelse til at redegøre for, hvorvidt der forekommer arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV, inden for de pågældende områder, som vil kunne blive påvirket af planer og projekter.

Norddjurs Kommune indsamler og registrerer løbende informationer om bilag IV-arter og truede (rødlistede) arter, og inddrager i sin administration og forvaltning hensynet til de arter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

De områder, som kommunen er bekendt med, hvor der lever og yngler bilag IV-arter er medtaget som særligt værdifulde naturområder.

Henvisninger

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside