Jordbrug

Jordbrug omfatter landbrug, gartnerier og skove samt fødevareproduktion og relaterede serviceerhverv.

Norddjurs Kommunes samlede areal er på 743 km2, heraf anvendes ca. 60 % til landbrug, og ca. 16 % er udlagt til fredskov. I takt med byudvikling og udbygning af infrastruktur sker der en inddragelse af landbrugsarealer.

Skovrejsning og nye naturområder er også med til at reducere landbrugsarealet. Landbrugsarealet i Norddjurs Kommune svarer til landsgennemsnittet, mens skovene i Danmark kun udgør 12-13 %. Hovedparten af landbrugsarealet udgøres af agerjord i omdrift, der dyrkes med étårige afgrøder.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Sikre muligheden for at drive rationelt og miljømæssigt bæredygtigt jordbrug.
  • Fremme anlæg af småbiotoper i jordbrugsområderne, hvor det kan forenes med landbrugsdriften.
  • Medvirke til at gennemføre det nationale mål om at fordoble det danske skovareal inden for en trægeneration.
  • Videreudvikle på den nuværende styrkeposition inden for fødevareproduktion.


Den kommunale planlægning på jordbrugsområdet omfatter udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder, områder til placering af store husdyrbrugs bygninger og områder til ønsket og uønsket skovrejsning.

 

Henvisninger