Placering af store husdyrbrugs bygninger

Generelt skal landbrugsbyggeri placeres og udformes, så omgivelserne påvirkes mindst muligt.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er at:

  • Sikre rammer for udvikling af fremtidens store husdyrbrug, hvor det kan ske under hensyntagen til landskabelige interesser.

Retningslinjer

  1. Det skal tilstræbes at anvende de udpegede områder for placering af store husdyrbrugs bygninger, når der skal etableres store nye husdyrbrug uden tilknytning til eksisterende byggeri.
  2. Husdyrbrug placeret i de særlige områder skal følge de samme regler for miljøgodkendelse som øvrige husdyrbrug.
  3. Store husdyrbrugs bygninger kan placeres uden for det udpegede område efter gældende regler, hvis de kan indpasses i landskaber i forhold til de landskabelige hensyn.
  4. I det udpegede område må der ikke planlægges for anden anvendelse, som kan forhindre placering af bygninger til store husdyrbrug.

Redegørelse

Udpegning af områder til placering af store husdyrbrugs bygninger er et nyt tema i kommuneplanen. Udpegningen er rettet mod store barmarksprojekter. Det vil sige husdyrbrug over 500 dyreenheder, som placeres i det åbne land uden tilknytning til eksisterende byggeri.

Den type landbrugsbedrifter stiller særlige krav til placering. De helt store landbrug har brug for let adgang til større veje/overordnet infrastruktur for at dække deres behov for transport af foder, produktion mv., og der skal sikres muligheder for, at store mængder husdyrgødning kan håndteres hensigtsmæssigt. Hensynet til omgivelserne stiller også krav til placering. Placeringen skal således tage hensyn til de landskabelige værdier, miljøet og naboer mv.

Ved udpegningen er der taget stilling til, at det er muligt at placere driftsbygninger fra et eller flere større husdyrbrug i området. Ved etablering af et konkret anlæg skal den endelige placering og udformning ske under hensyntagen til de lokale forhold. Ved udpegning af området er der ikke taget stilling til de forhold, der jf. lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug skal vurderes i forbindelse med godkendelse af husdyrbruget.

Statisk kort

Udpegningen ændrer ikke på krav i forhold til lugt, ammoniak, udvaskning mv. Disse forhold vil fortsat blive behandlet i forbindelse med udarbejdelse af en miljøgodkendelse.
 
Placering af nye store husdyrbrug over 500 dyreenheder uden tilknytning til eksisterende driftsbygninger har ikke været almindeligt i Norddjurs Kommune, men på sigt kan det forventes, at udviklingen mod færre og større brug fortsætter.
 
Samtidig har lovændringer fjernet grænsen for, hvor store husdyrbrug må være, og det er blevet muligt med nye ejerformer såsom aktieselskaber mv. inden for landbruget.
 
På sigt kan der derfor blive behov for områder, hvor de store husdyrbrug kan etableres og udnytte fordele i forhold til biogasanlæg, infrastruktur mv.

Henvisninger