Øen Anholt

Anholt, der ligger midt i Kattegat cirka 45 km fra både Danmark og Sverige, er Skandinaviens mest isolerede ø. Fra øens to høje bakker, Nordbjerg og Sønderbjerg, kan man se vand, så langt øjet rækker. I klart vejr dukker den svenske kystlinje eller Djursland op i horisonten.

Øen har cirka 135 faste beboere og en del sommerhuse. Størstedelen af øen er omfattet af fredning og naturbeskyttelsesinteresser. På grund af dens isolerede beliggenhed har Norddjurs Kommune fokus på de udviklingsmuligheder på øen, der relaterer sig til turisme og øvrigt erhverv for fastboende.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er, at:

  • Anholts særlige natur og naturkvaliteter bevares.
  • Antallet af overnatningsmuligheder øges i form af alternative overnatningsmuligheder.


Redegørelse

Det meste af den 22 km² store ø er omfattet af fredninger og/eller er udpeget som beskyttede naturtyper. Dette har gjort, at øens helt specielle smukke og rå natur er bevaret gennem årene.

"Ørkenen" udgør 85 % af landarealet og består af klitter på hævet havbund. Flere steder mellem klitterne kan man se revlerne fra havbunden. Ørkenen var tidligere dækket af fyrreskov, men overdreven hugst skabte ørkenen, der i dag plejes ved at fjerne genvækst af fyr og gran for at bevare den særegne natur. Ørkenen er den største lavhede i Nordeuropa.

Med sin beliggenhed midt i Kattegat er Anholt Skandinaviens mest isolerede beboede øsamfund. Her er så langt til fastlandet, at beboerne ikke kan pendle til arbejde eller undervisning. Derfor er alle servicefaciliteter til stede på øen i form af børnehave, skole, ældrepleje, posthus, læge og præst. Øens forbindelse til fastlandet foregår via færgefart og med fly. Der er en fast flyforbindelse fra Tune Lufthavn til Anholt og videre til Læsø. Lufthavnen er privatejet.

Der er mulighed for skolegang fra 0. til og med 9. klasse. Herefter foregår den videre skolegang og uddannelse på fastlandet.

Naturbeskyttelse

Det meste af Anholt og havet nordfor er udpeget som Natura 2000-område og er en del af et Natura 2000-netværk, som omfatter beskyttede naturområder i hele EU. Netværket har til formål at beskytte de truede naturtyper, planter, fugle og andre dyrearter, som områderne er udpeget til at beskytte.

Inden for Natura 2000-området skal en række klittyper beskyttes, især er lavfloraen meget unik med mange sjældne og forureningsfølsomme arter. Ved Totten, på Anholts østspids, er der udlagt et reservat for gråsæl og spættet sæl. Især gråsæl er meget sjælden i Danmark og nyder her beskyttelse mod forstyrrende færdsel. Som ét af de få steder i landet yngler den sjældne fugl markpiber i ørkenen. I Flakket yngler en lang række fuglearter, blandt andet flere ternearter. I havet ud for Anholt skal havlevende andefugle som sortand, fløjlsand og edderfugl beskyttes.

Staten udarbejder en Natura 2000-plan for Anholt, som bliver en del af en national Natura 2000-plan. Planen skal ved forskellige tiltag sikre, at de truede naturtyper og arter opnår en gunstig bevaringstilstand.

Ud over at være beskyttet ved Natura 2000 udpegninger er det meste af Anholts natur beskyttet af naturbeskyttelsesloven eller fredninger, der sikrer, at der ikke foretages uhensigtsmæssige ændringer i øens nuværende tilstand.

Sommerhusområder

Der er 190 sommerhuse på øen med planlagt mulighed for opførelse af yderligere ca. 75 sommerhuse. Der er ikke grundlag for at udlægge nye sommerhusområder på Anholt.

Planlægningsmæssige forhold

Anholt by er en landzoneby. Det er vigtigt at udvikle mulighederne for at tiltrække flere gæster til øen. Eksempelvis kan øens særlige naturområde med uberørt natur skabe grundlag for et forum for vidensdeling og forskning om øens geologi, flora og fauna. Det fordrer, at der etableres flere overnatningsmuligheder af typer, som modsvarer det behov, de besøgende på øen har.

Fremtidige initiativer

  • Planlægning for areal til alternative overnatningsmuligheder.

Henvisninger