Allingåbro

Allingåbro ligger i den vestlige del af kommunen og er kommunens tredjestørste by med ca. 1.810 indbyggere.

Byens form er langstrakt i øst-vestlig retning. Formen er bestemt af jernbanen mod syd og de lavtliggende, fugtige arealer mod nord.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er, at:

  • Allingåbro udvikles som en del af Bybånd Vest.
  • Sporene efter Allingåbros periode som stationsby bevares, og områdets kvaliteter udnyttes rekreativt.

Redegørelse

I 1921 blev byen, som ligger lavt i forhold til åens vandspejl, oversvømmet under en stormflod. På grund af klimaforandringer og varsler om højere vandstand kan det komme på tale, at digerne ved Alling Å skal udbygges for at sikre den vestlige del af Allingåbro mod oversvømmelse.

Byen rummer både offentlig og privat service. Den ene af kommunens tre administrationsbygninger ligger i byen. Der er folkeskole til og med 6. klasse og børnehave. Børnehave og skole udgør tilsammen Allingåbro Børneby. Plejecentret Farsøhthus med lejligheder til ældre medborgere ligger i den vestlige ende af byen. Der er endvidere både kommunale og regionale bo- og aktivitetstilbud til fysisk og psykisk handicappede. Der er idrætshal med boldbaner og tennisbaner i byen. Der er en række virksomheder i byen inden for fremstilling, håndværk, service og detailhandel.

Øst for byen ligger en 18-hullers golfbane.

Der går regionale busruter gennem byen med forbindelser til Aarhus, Randers og Grenaa.

Planlægningsmæssige forhold

Der er ingen nye arealudlæg i Allingåbro i kommuneplan 2021. Der vurderes at være tilstrækkelig restrummelighed for bolig og erhverv til planperioden.

Området ved Udbygårdvej er udlagt til boliger, og ligger i den sydøstlige del af byen.

Vest for Byparken ligger desuden et ubebygget boligområde (område 109), som er lokalplanlagt til boligformål.

Ved Alling Å ligger et område, der er lokalplanlagt til bebyggelse med boliger, både tæt-lav og åben-lav, og som endnu ikke er udnyttet. På grund af områdets beliggenhed i forhold til risiko for oversvømmelser vil der blive arbejdet for en ny planlægning, som udlægger arealet til rekreative formål i stedet for til boligformål. Der vil i planperioden arbejdes med et klimasikringsprojekt i området.

Der er nogen rummelighed inden for erhvervsområdet ved Tøjstrupvej og Hovedgaden. Ved Rougsøvej er der mulighed for opførelse af butikker.

Det udpegede areal til Naturpark Randers Fjord strækker sig ind omkring Alling Å i Allingåbro. Her er der etableret anløbspladser for småbåde.