Ørum

Ørum havde en betydelig vækst i boligbyggeriet i 1970’erne, hvor byen voksede i nordvestlig retning langs Stenvadvej og i nordøstlig retning langs Brændtvadvej. I dag har byen et indbyggertal på cirka 700. Indbyggertallet er stagneret i de seneste år.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Ørum udvikles som en del af Bybånd Midt.

Redegørelse

Byen har et forholdsvist højt offentligt serviceniveau. Desuden er der privat service med flere dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

Planlægningsmæssige forhold

Byen ligger i byzone. I midten af byen er der udlagt et område til centerformål, som er omgivet af boligområder og et grønt område ved åen. Byens service- og erhvervsområder ligger i den østlige del ved den gamle landevej og hovedvejen.

Der er stadig større ledige arealer i erhvervsområdet. Det skønnes ikke at være nødvendigt at udlægge nye erhvervsarealer i byen inden for planperioden.