Godstransport

Grenaa Havn har betydning som Øst- og Midtjyllands adgang til Sverige via færgen til Halmstad og godsruter til hele Europa. Grenaa Havns styrke er, at den kan håndtere store mængder gods og ligger tæt på de centrale sejlruter i Kattegat. Havnen har gode forudsætninger for udviklingen som alternativ til Aarhus Havn, især for de mere pladskrævende og støjende aktiviteter.

Norddjurs Kommune har udlagt industriområder i Grenaa i forbindelse med Grenaa Havn. Det har betydning, at der er optimale forhold for transport af de relativt store mængder af gods til og fra produktionsvirksomhederne og havnen.


Samtidig er Grenaa Havn et vigtigt knudepunkt for transport af gods til og fra Djursland og det øvrige Øst- og Midtjylland via de nationale korridorer rute 15 og 16. Der transporteres store mængder gods til og fra industriområdet i det nordøstlige Grenaa og Grenaa Havn. Forholdene omkring transport af gods er derfor af stor betydning for produktionsvirksomhederne og havnen.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Der er optimale muligheder for transport af gods til og fra Grenaa.
  • Der arbejdes for statslig opgradering af de primære transportruter for gods til Grenaa Havn.

Redegørelse

Modulvogntog

Transport med modulvogntog, det vil sige lastbiler, der kan være op til 25,25 meter lange og må veje op til 60 ton, er et nyt tiltag inden for transportvirksomhed. Der er en igangværende forsøgsordning i Danmark, der strækker sig til udgangen af 2030.


Kørsel med modulvogntog betyder lavere transportudgifter, og det er derfor vigtigt for kommunens erhvervsudvikling, at der kan køres til Grenaa Havn og produktionsområderne i nærheden med vogntog af denne type. I Norddjurs Kommune er kørsel med modulvogntog godkendt til Grenaa Havn fra syd ad rute 15 og videre ad Kattegatvej frem til Nordhavnsvej og fra vest ad rute 16 og videre ad den nye Nordre Kattegatvej til havnen. Det er desuden muligt at køre med modulvogntog fra rute 16 ad Mellemstrupvej frem til to virksomheder på Emballagevej.


Den nye omfartsvej nord om Grenaa og Kattegatvejs forlængelse samt hængslet fra omfartsvejen til den nordlige del af havnen er dimensioneret, så disse vejstrækninger indgår i modulvogntogsnettet, således at kørsel med modulvogntog kan ske fra rute 16 ad den nye omfartsvej til de udlagte erhvervsområder nordøst for Grenaa og Grenaa Havn. Det samme gælder krydset Kattegatvej/Bredstrupvej, således at kørsel med modulvogntog kan ske til virksomhederne på Bredstrupvej.

Grenaa-Halmstad-ruten

Færgeruten mellem Grenaa og Halmstad medfører lastbiler, som transporterer store mængder gods.


Ruten har betydning for erhvervsudviklingen på Djursland. Færgeruten er blandt andet forbindelse mellem erhvervsområderne i det vestlige og sydlige Sverige og erhvervsområderne på Djursland og i hele Øst- og Midtjylland.


Fordi færgefarten muliggør, at landtransporten bliver kortest muligt i forhold til de øvrige transportveje mellem de to lande, kan færgefarten betegnes som en grøn rute, som kan medvirke til, at der bruges mindre energi. Kommunen forsøger løbende at medvirke til, at transportforholdene ved færgerne bliver optimale.'


For at gøre det mere attraktivt for vognmændene at benytte sig af ruten til Sverige, og samtidig få flyttet parkering af lastbiler væk fra Grenaa by og havn, har Norddjurs Kommune undersøgt mulighederne for at få etableret et decideret transportcenter tæt på Grenaa Havn, som vil give trygge parkeringsmuligheder for lastbilchauffører. Et sådan center vil som udgangspunkt koste minimum 20 mio. kr., hvorfor Norddjurs Kommune arbejder for at finde ekstern finansiering til projektet.

Godstransport med jernbane

Jernbanen fra Aarhus til Grenaa fører helt til Grenaa Havn, hvor der er etableret en terminal til fordeling af gods mellem tog, lastbil og skib. For tiden bruges jernbanen ikke ret meget til godstransport. Det skyldes blandt andet, at godstog normalt kun kan køre på banen om natten, fordi strækningen kun har ét spor. Det er strategien i blandt andet EU, at transport af gods skal flyttes bort fra vejene til jernbane og skib, og jernbanen mellem Aarhus og Grenaa Havn giver mulighed for at opfylde denne strategi.

Vindmølletransporter

Der udskibes løbende dele til vindmøller fra havnen i Grenaa, og der forventes i de kommende år at blive etableret en række store vindmølleprojekter i Kattegat på dansk og svensk side, hvor Grenaa Havn kan komme i spil. Det er derfor vigtigt, at vejene ikke udgør hindringer for transporten. Kommunen vil løbende medvirke til, at eventuelle hindringer for vindmølletransporter på kommunens veje fjernes, i den udstrækning det skønnes nødvendigt.


Det bemærkes, at Grenaa Havn er en af de fire jyske havne, der i aftale om en ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. af 21. marts 2013 skal sikres bedre og mere smidig transport af mølledele og anden sværgods. En aftale, som indebærer, at der etableres transportkorridorer fra de midtjyske vindmølleproducenter frem til bl.a. Grenaa Havn.

Initiativer i planperioden

  • Arbejde for at jernbanesporene mellem Grenaa Havn og Aarhus fortsat kan anvendes af godstog.
  • Arbejde for statslig prioritering af opgradering af rute 15 og 16, særligt at rute 15 opgraderes til 2 + 1 motortrafikvej hele vejen fra Djurslandsmotorvejen ved Løgten frem til Grenaa.
  • Arbejde for at få etableret et transportcenter for langtidsparkering af lastbiler tæt på Grenaa Havn.

Henvisninger