Husstandsvindmøller

Husstandsvindmøller er møller med en maks. højde på 25 meter, der opstilles i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er, at:

  • Produktion af vindenergi i Norddjurs Kommune fortsat udvikler sig, ved at der gives mulighed for opstilling af husstandsvindmøller.

Retningslinjer

  1. I områder udpeget som bevaringsværdigt landskab kan der kun tillades opstilling af husstandsvindmøller under helt særlige omstændigheder. En tilladelse her vil bero på en helt konkret vurdering af, at det bevaringsværdige landskabs karakter og værdier ikke ødelægges.
  2. Husstandsvindmøller skal placeres i en afstand af mindst 4 x totalhøjden fra nabobeboelse.

Redegørelse

Flere steder i Norddjurs Kommune er der gode muligheder for at placere husstandsvindmøller, og det kan være en fordel for den enkelte at supplere sin elforsyning med eget anlæg.

Husstandsvindmøller kan opføres, hvis de placeres i tilknytning til husstanden, og hvis lovgivningens støjkrav kan overholdes hos naboer. Der kan også være begrænsninger på grund af landskabelige eller kulturhistoriske værdier. Se vejledning for opstilling i det åbne land her.

Etablering af en husstandsvindmølle i landzone kræver tilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets praksis skal der ved den konkrete vurdering af en ansøgning om opstilling af en husstandsmølle lægges særlig vægt på varetagelsen af de landskabelige hensyn. Der er desuden et krav om, at møller skal placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende bebyggelse, det vil sige ca. 20 meter fra bebyggelsen.

Landzonebestemmelserne administreres som udgangspunkt ud fra planlovens brede samfundsmæssige formål, men også hensyn til nabointeresser kan varetages ved landzonebestemmelserne. Ifølge Miljøministeriets vejledningsnotat af 17. april 2012 fremgår det derfor, at et krav om en mindsteafstand på 4 x møllens totalhøjde til nabobebyggelse bør indgå i kommunens behandling af landzonetilladelser til husstandsvindmøller.

Opstilling af husstandsvindmøller er desuden omfattet af bilag 2, afsnit 3j, i VVM-bekendtgørelsen, dvs. at der skal foretages VVM-screening af projektet. I screeningen undersøges blandt andet støjbelastning, afstande til eksisterende bebyggelse på ejendommen og afstande til nærmeste naboer. Derudover vurderes det, hvilken indvirkning møllen vil have på blandt andet miljø, fortidsminder, kirkeindsigtslinjer, kulturmiljøer, landskabsudpegninger, bygge- og beskyttelseslinjer, beskyttet natur, kommunens mål for CO2-reduktion mv. I screeningen indgår også en høring af de naboer, der vurderes at være berørt af opstillingen.