Biogasanlæg

Norddjurs Kommune er en landbrugskommune med en del husdyrbrug og har derfor et godt grundlag for biogasanlæg.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

 • Give mulighed for etablering af biogasanlæg i Norddjurs Kommune enten som større biogasfællesanlæg eller som gårdanlæg.

Retningslinjer

 1. Biogasanlæg i den østlige del af kommunen kan placeres inden for en del af rammeområde 3E6, Erhvervsområde til tungere industri, og 3E8, Erhvervsområde til industri med særlige beliggenhedskrav, i Grenaa.
 2. Biogasanlæg i det åbne land skal placeres under hensyntagen til landskabs- og naturinteresser og nabohensyn.
 3. Biogasanlæg må som udgangspunkt således ikke placeres indenfor:
  a. kystnærhedszone
  b. bevaringsværdigt landskab
  c. værdifuldt kulturmiljø
  d. fortidsmindebeskyttelseslinje
  e. beskyttede diger
  f. sø- og åbeskyttelseslinje
  g. skovbyggelinje
  med mindre det vurderes, at anlægget kan placeres uden væsentlig påvirkning af landskabs- og naturinteresser.
 4. Biogasanlæg i det åbne land skal som udgangspunkt placeres i en afstand på minimum 300 meter til enkeltstående boliger og 500 meter til samlede boligbebyggelser, såsom landsbyer.
 5. Biogasanlæg i det åbne land kan med fordel placeres i tilknytning til det overordnede vejnet, med henblik på minimering af trafikale gener.
 6. Der skal som udgangspunkt etableres slørende beplantning omkring biogasanlæg i det åbne land.
 7. Biogasanlæg i det åbne land skal som udgangspunkt udformes under hensyntagen til det omkringliggende landskab med hensyn til placering, farver, bygningsmaterialer og dimensioner på bebyggelsen.

Redegørelse

Energiproduktion i biogasanlæg er ikke blot produktion af miljøvenlig, vedvarende energi. Det er også en fordelagtig behandling og genanvendelse af husdyrgødning og affald.

I planperioden er det muligt at etablere et biogasanlæg i området for virksomheder med særlige beliggenhedskrav nord for Grenaa, hvor der allerede er vedtaget en lokalplan. Området var udpeget i kommuneplan 2017 og fastholdes i kommuneplan 2021. Biogasanlægget placeres tæt på det område, der er udpeget til placering af store husdyrbrug, ligesom det ligger tæt på et område med større eksisterende husdyrbrug, så transport af husdyrgødning og affald minimeres, og energiproduktionen kan udnyttes optimalt.

Det er også muligt at placere et biogasanlæg i det åbne land, forudsat at anlægget placeres efter retningslinjerne i kommuneplanen. Norddjurs Kommune vil med retningslinjerne sikre, at biogasanlæg i det åbne land placeres under hensyntagen til landskabs- og naturinteresser og nabohensyn.

Der findes desuden andre planbindinger, hvor Norddjurs Kommune ikke er myndighed, som vil skulle iagttages ved placering af et nyt biogasanlæg, herunder blandt andet strandbeskyttelseslinjen, fredskov og landskabsfredninger.

 

Henvisninger