Deponeringsanlæg

Deponeringsanlæg muliggør bortskaffelse af affald, der ikke på anden måde kan nyttiggøres på et højere niveau i affaldshierarkiet.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Miljøet skal beskyttes ved deponering af affald.

Retningslinjer

  1. Der sikres areal til deponeringsanlæg for affald ved Glatved.
  2. Deponeringsanlæg skal etableres under hensyntagen til de regler, der gælder for deponeringsanlæg. Anlæggene skal lokaliseres på steder, hvor der ikke er risiko for forurening af søer, vandløb, kystvande eller grundvand, og under hensyntagen til gældende drikkevandsinteresser. Deponeringsanlæg skal som hovedregel lokaliseres i områder med begrænsede drikkevandsinteresser.
  3. Affaldsindustri, der etableres i forbindelse med deponeringsanlæg for at sikre optimal sortering, behandling og genanvendelse, skal etableres under hensyntagen til de regler, der i øvrigt gælder for anlægstypen og for deponeringsanlæg.

Redegørelse

Affaldsbehandlingen i Norddjurs Kommune sker på grundlag af den nationale prioritering:

  1. Affaldsforebyggelse
  2. Forberedelse med henblik på genbrug
  3. Genanvendelse
  4. Anden nyttiggørelse
  5. Bortskaffelse.

Bortskaffelse sker på et deponeringsanlæg, som er et afgrænset bygværk, hvor affald kan deponeres under kontrollerede og miljømæssigt forsvarlige forhold.

Arealet ved Glatved til deponeringsanlæg for affald kan ses på nedenstående kort.

Statisk kort

Kommunerne har ansvaret for affaldsplanlægning og bortskaffelse af affald. Med henblik på at varetage denne opgave indgik kommunerne på Djursland i 1996 et samarbejde om affaldshåndteringen gennem dannelsen af Reno Djurs I/S. Efter kommunesammenlægningen varetager selskabet fortsat en lang række kommunale affaldsopgaver på Djursland, herunder affaldsdeponering. Reno Djurs I/S ejes af Norddjurs og Syddjurs Kommuner.

Reno Djurs I/S modtager deponeringsegnet affald fra ejerkommunerne og øvrige kommuner, som ikke selv ejer deponeringsanlæg. Denne udvikling forventes at fortsætte, idet tendensen på deponeringsområdet går i retning af færre, men større anlæg.

Deponeringsanlægget ved Glatved

Deponeringsanlægget ved Glatved har siden 1982 fungeret som fælleskommunalt deponi. I 2009 blev den oprindelige og nu utidssvarende del af deponiet nedlukket, samtidig med at et nyt deponeringsanlæg blev åbnet. I 2016 blev deponeringsanlægget udvidet med en ny etape. Det nye deponeringsanlæg er godkendt til at modtage flere affaldskategorier i særskilte deponeringsenheder.

Deponeringsanlægget ved Glatved har en stor kapacitet (cirka 5.000.000 m3) set i relation til de nuværende affaldsmængder (i størrelsesordenen 60-75.000 m3 pr. år).

Henvisninger