Industri og produktionserhverv

I Grenaa er der udlagt et industriområde med en række kvaliteter for industri i kraft af den foretagne planlægning, beliggenheden nær havnen, hovedvejene, det store renseanlæg og muligheden for at afsætte spildvarme.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Sikre, at der ikke opstår miljømæssige konflikter mellem virksomheder og omgivelserne, og at reducere belastningen af naturen til et minimum.

Retningslinjer

  1. Industri med særlig beliggenhedskrav: En del af industriområdet ved Grenaa udlægges til industriareal forbeholdt virksomheder, som stiller særlige krav til spildevandsafledning, som af støjhensyn skal placeres i en vis afstand fra boligområder, som er afhængige af muligheden for relativt sikker transport af farlige stoffer, eller som har særlig fordel af områdets tilgængelighed i forhold til overordnede veje, jernbane og havn. Der er foretaget arealdisponering af området og de tilgrænsende erhvervsområder, så der ikke i disse placeres virksomheder, der kan begrænse mulighederne for at placere virksomheder med særlige beliggenhedskrav i industriområdet. Der kan i området i øvrigt etableres virksomheder, som miljømæssigt forsvarligt vil kunne være i området under hensyntagen til de førnævnte virksomheder. Der udlægges et konsekvensområde i en bredde af 500 m omkring arealerne. Inden for konsekvensområdet må der ikke udlægges areal til forureningsfølsom anvendelse.
  2. Afstandskrævende industri: I Grenaa udlægges areal til industri med et afstandsbælte på 500 m. Inden for afstandsbæltet må der ikkeudlægges areal til forureningsfølsom anvendelse. På industriarealet er der forbud mod boliger. Der skal sikres god adgang fra industriområdet til havnen.
  3. Industri uden større afstandskrav: Der udlægges arealer til industri, som ikke har generende aktiviteter i forhold til omgivelserne. Det drejer sig primært om de øvrige godkendelsespligtige virksomheder og tilsvarende ikke-godkendelsespligtige virksomheder.

Redegørelse

Ændringen i Planloven i 2017 har indført regler om at kommunerne i deres planlægning skal tage hensyn til produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder herunder virksomhedens drifts- og udviklingsbehov. Erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder skal friholdes for anden anvendelse for at imødegå miljøkonflikter og dermed undgå at indskrænke produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder. Der skal også udlægges konsekvensområder omkring de udpegede erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder. Inden for konsekvensområder skal kommunerne tage hensyn til produktionsvirksomhederne, hvis der ændres i planlægning af anvendelsen inden for dette område.

De udlagte arealer i Grenaa til virksomheder med særlig beliggenhedskrav, og det tilhørende konsekvensområde på 500 m, er forbeholdt produktionsvirksomheder.

Arealerne til industri er udlagt på et sted, hvor der er en begrænset miljømæssig belastning af omgivelserne. Denne disposition er vigtig, fordi det ved miljøkonflikter er virksomhederne, som må respektere eventuelle nærliggende forureningsfølsomme områders behov for en mindre miljøbelastning – uanset virksomhedernes etableringstidspunkt.

Industriarealet er udlagt på et sted, hvor der er god adgang til hovedvejene, havn og jernbane. Arealet er placeret i god afstand fra forureningsfølsomme områder, og mellem industriarealet og de nærliggende forureningsfølsomme områder er der som hovedregel udlagt områder til mindre miljøbelastende erhverv og grønne bælter, som sikrer en gradvis aftrapning af miljøbelastningen i forhold til boligområderne.

På denne måde og med et afstandsbælte på 500 meter er det sikret, at der ikke kan opstå fremtidige miljøkonflikter.

Statisk kort

Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

For at foregribe miljøkonflikter og for at sikre et alsidigt udbud af erhvervsarealer udpeges der inden for industriområdet ved Bredstrup arealer til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Det vil typisk være virksomheder, som kræver VVM-godkendelse. Miljøkonflikter foregribes ved at tage stilling til, hvor virksomheder med bestemte miljømæssige beliggenhedskrav kan lokaliseres, og planlægge anvendelsen af omgivelserne derefter. Udpegningen af et område medfører således bindinger på anvendelsen af de omkringliggende arealer. I rapporten "Håndbog om Miljø og Planlægning – boliger og erhverv i byerne", Miljøstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen, 2004, findes en beskrivelse af forskellige virksomheders miljøforhold, herunder eventuelle særlige beliggenhedskrav. Bestemmelsen betyder ikke, at virksomheder, der placeres på de udpegede arealer, kan påregne lempeligere forureningsmæssige godkendelsesvilkår end Miljøstyrelsens vejledende bestemmelser.

Arealet nord for Grenaa har på grund af sin beliggenhed en række ret enestående kvaliteter for virksomheder med særlige transportmæssige og miljømæssige beliggenhedskrav. Da området er af begrænset størrelse, er det forudsat, at der sikres en funktionel sammenhæng mellem industriområdet og havnen. Der er udarbejdet en arealdispositionsplan, der tager sigte på at sikre plads til de virksomheder med særlige beliggenhedskrav, som området er specielt egnet til, og at beskytte nærliggende boligområder.

Konsekvensområdet tager navnlig sigte på støj, luftforurening og ulykkesrisici. Afstandskriterierne for de to sidst nævnte forhold er stærkt afhængige af virksomhedernes art, hvilket bør tages i betragtning ved planlægningen.

Statisk kort

Virksomhedsområder uden boliger

Arealer, der er udlagt til erhvervsformål, skal friholdes for forureningsfølsom anvendelse. Det drejer sig først og fremmest om boliger i erhvervsområder. Ved fremtidig virksomhedsbyggeri vil det derfor ikke være muligt at indrette bolig i forbindelse med virksomheden i industriområder, ligesom eksisterende boliger skal udfases løbende.

Grundvand

Ved udlægning af arealer til industriformål er det vigtigt at tage hensyn til grundvandsressourcerne. Det er især vigtigt at beskytte grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser (jf. retningslinjerne for grundvand), idet grundvandsressourcen her er af afgørende betydning for den fremtidige drikkevandsforsyning. Endvidere er det vigtigt at beskytte indvindingsoplande hørende til eksisterende almene vandværker af hensyn til områder, der er væsentlige for den lokale drikkevandsforsyning.

Henvisninger