Erhvervsudvikling

Erhvervsudviklingen i Norddjurs Kommune skal afpasses de forudsætninger, som er til stede, eller som skønnes at kunne udvikles i forhold til de erhvervsmæssige styrkepositioner, der er i kommunen.


Erhvervsstrukturen i Norddjurs Kommune er præget af mange små og mellemstore virksomheder samt få store virksomheder med over 100 ansatte. Heri adskiller Norddjurs Kommune sig ikke fra de øvrige kommuner i Region Midtjylland eller den danske erhvervsstruktur generelt.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Fastholde eksisterende virksomheder og tiltrække nye ved at tilbyde tilstrækkelige erhvervsarealer, god og fleksibel offentlig service og forbedring af erhvervslivets rammebetingelser.
  • Hæve uddannelsesniveauet.
  • Skabe nye virksomheder gennem fokus på iværksætteri.
  • Styrke samarbejdet mellem erhvervslivet og kommunen.
  • Have en afbalanceret udvikling i kommunen med Grenaa og Auning som de væsentligste centre for erhvervsudvikling, en begrænset erhvervsudvikling i de øvrige byzonebyer og indpasning af mindre erhvervsarealer i landzonelandsbyer.
  • Strategisk og konkret at arbejde med Norddjurs’ særlige erhvervsmæssige fokusområder: energi og miljø, turisme, jordbrug, gaming og transport samt fremstillingsindustrien på tværs af de øvrige indsatser, så der skabes ny erhvervsudvikling.
  • Udvikle de erhvervspolitiske fyrtårne Havets Muligheder, Grenaa Havn og landdistrikter.
  • Skabe en fysisk korridor i Grenaa med plads til en klynge inden for IT og gaming på uddannelsesområdet, indenfor iværksætteri og for etablerede virksomheder.

Redegørelse

Norddjurs Kommunes udviklingsstrategi peger på, at indsatsen på erhvervsområdet skal fokuseres på de erhverv, der ved en særlig indsats kan skabe ny erhvervsudvikling i Norddjurs Kommune. Det gælder fødevarer og jordbrug, turisme, energi og miljø, transport, gaming og fremstilling.

Jordbrug og turisme er erhverv, der kræver særligt fokus i Norddjurs Kommune. Jordbrug fordi det har stor betydning for den fysiske planlægning, da det er det mest arealkrævende erhverv i kommune, og da fødevareerhvervet fra jordbrug til højteknologisk produktion og service er Norddjurs Kommunes største erhverv. Turisme på grund af de udviklingsperspektiver, der er inden for dette erhverv. Produktionsvirksomheder relateret til Grenaa Havn er også af central betydning og har nogle specifikke krav og hensyn i forhold til håndtering af fartøjer og kræver således også et særligt fokus.

Arbejdspladser i kommunen er hovedsageligt placeret i Grenaa og i og omkring Auning.

Jordbrug

Jordbrug er et meget synligt og betydende erhverv i Norddjurs Kommune og dækker over både landbrug, fødevareproduktion og relaterede erhverv, herunder serviceerhverv. Jordbrug er et erhverv med stor arealanvendelse og kræver derfor et stærkt fokus. Den primære landbrugsproduktion omfatter såvel planteavl som dyrehold. I kommunen findes især en række større svineproduktioner. Herudover er der en række mere nichebetonede produktioner inden for grønsagsproduktion og økologisk planteavl og husdyrhold. For at sikre dette erhvervs fremtidige udvikling skal der i den fysiske planlægning tages hensyn til arealbehov.

Den store variation og specialisering i fødevareproduktionen og støtteerhverv inden for dette ressourceområde danner rammen om basis for særlige udviklingsinitiativer.

Jordbrug er en vigtig bidragyder inden for produktion af vedvarende energi som producent af biomasse og ved en fremtidig etablering af biogasanlæg.

Havets Muligheder

Norddjurs Kommune har unikke kyststrækninger og dermed naturlige, erhvervsmæssige potentialer og interesser i at udnytte dette. Havet og kysterne er omdrejningspunkt for en række erhverv, hvor der har været en række indsatser knyttet til at styrke iværksættere og eksisterende virksomheder, som har arbejdet med de konkrete muligheder, dette giver.

I forlængelse af kysterne har Norddjurs Kommune en række industri- og lystbådehavne. Disse er omdrejningspunkt for erhvervskultur og lokale beskæftigelsesmuligheder og kræver derfor specifik opmærksomhed i forhold til udviklingspotentialer og planlægning.

Turisme

Norddjurs Kommune har et tæt samarbejde med Syddjurs Kommune og Aarhus Kommune om udvikling af turismen. Dette samarbejde skal fortsættes og styrkes, da kommunerne komplementerer hinandens oplevelsesudbud til glæde for turister i alle 3 kommuner. Turisme er for samarbejdet et oplagt tema for erhvervsudvikling, som kan skabe nye arbejdspladser og økonomisk vækst.

Der er udviklet og formuleret en fælles turismestrategi for Djursland, som er implementeret.

Energi og miljø og fremstilling

Inden for energi- og miljøteknologi er der over de kommende år store muligheder for at arbejde fokuseret med erhvervsudvikling mod nye arbejdspladser og kompetenceløft på de eksisterende.

Erhvervsstrukturen i Norddjurs Kommune udmærker sig især ved stærke underleverandørkompetencer.

Danmark har mistet produktionsarbejdspladser over de seneste år, og dette gælder også for Norddjurs Kommune. Det er derfor vigtigt at arbejde med at fastholde og også tiltrække produktionsarbejdspladser i kommunen, herunder at lokale rammebetingelser og muligheder for produktions- og fremstillingsvirksomheder udvikles og synliggøres i kommunen. Herunder at havnenære arealer udnyttes optimalt.

Uddannelse og kompetence

I Norddjurs Kommune findes en række uddannelsesinstitutioner, som er medvirkende til at hæve uddannelsesniveauet og kompetenceudvikle medarbejdere i virksomheder. Derfor er disse uddannelsesinstitutioner vigtige for erhvervsudvikling og virksomhedernes muligheder for at rekruttere den rette arbejdskraft.Uddannelsesinstitutionerne er Viden Djurs med en paraply af uddannelsesmuligheder, Grenaa Gymnasium, VUC og social- og sundhedsskole. Uden for Norddjurs Kommune er AMU-center Djursland og uddannelsesinstitutionerne i Aarhus og Randers vigtige for mulighederne for både uddannelse og efteruddannelse.

En særlig uddannelse og iværksættermiljø er opstået omkring gaming i Grenaa, som er unikt for Danmark og en særlig styrkeposition, hvis potentialer skal understøttes med de rette rammevilkår og erhvervsrettede aktiviteter.

IT og Gaming

En særlig uddannelse og iværksættermiljø er opstået omkring gaming i Grenaa, som er unikt for Danmark og en særlig styrkeposition, hvis potentialer skal understøttes med de rette rammevilkår og erhvervsrettede aktiviteter.

Der skal skabes en fysisk korridor i Grenaa der understøtter en erhvervsklynge indenfor IT og gaming. Langs uddannnelsesinstitutionerne på N P Josiassens Vej op til GD-Grunden skal uddannelse, iværksætteri og eksisterende virksomheder indenfor IT og gaming kunne etableres, vækste og udvikles.

Henvisninger