Master

Udviklingen inden for mobiltelefoni og mobilteknologi har medført et stigende behov for at opsætte telemaster i et mere og mere fintmasket net.

Norddjurs Kommune ønsker at bidrage til en forbedret mobildækning i kommunen for at sikre borgere og erhvervsliv de bedste muligheder for trådløs kommunikation i form af både mobiltelefoni og trådløst internet. 

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Sikre fornøden dækning til borgernes og erhvervslivets behov for mobiltelefoni og trådløst internet, samtidig med at der ikke opstilles flere master end højst nødvendigt.

Retningslinjer

  1. Master skal udformes og placeres under størst mulig hensyntagen til brugernes behov og landskabets karakter.
  2. Eksisterende og nye master skal så vidt muligt kunne anvendes af flere operatører og til flere sendesystemer.
  3. Høje elektrisk ledende objekter, herunder master, nær Eltransmissions jordkabelanlæg, bør ikke placeres nærmere end 50 m fra respektafstanden til jordkabler, uden foranstaltninger for beskyttelse mod spændingsstigning i jorden. 

Redegørelse

Masteloven

Masteloven, "lov om etablering og fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål mv.", finder anvendelse ved fælles udnyttelse af master og opsætning af antennesystemer på for eksempel bygninger i både landzone, sommerhusområder og byzone. Formålet med loven er at minimere antallet af master og disses påvirkning af landskabet og samtidig tilgodese offentlighedens behov for bredt varierende og billigt udbud af trådløse mobiltjenester samt radio- og tv-ydelser. Loven giver kommunerne mulighed for at sikre, at der ikke opstilles flere master end nødvendigt for at opnå optimal mobil kommunikation.

Masteloven pålægger ejere af egnede master og høje bygninger at imødekomme anmodninger om opsætning af antenner. Det gælder også, hvor flere selskabers fælles udnyttelse af en mast vil kræve udbygning eller udskiftning af masten.

Placering af nye master

Masteloven administreres af kommunerne og udgør i kombination med planlovens bestemmelser og den vedtagne mastepolitik grundlaget for placering af nye master.

Der henvises i øvrigt til Norddjurs Kommunes mastepolitik.

Mastedatabasen

Energistyrelsen udarbejder og vedligeholder en samlet oversigt over fremtidige radiodækningsplaner og eksisterende antennepositioner. Oversigten er tilgængelig på mastedatabasen.