Vester Alling

Vester Alling består af omkring 16 huse og gårde og cirka 40 beboere. Byen ligger lige på grænsen til Randers Kommune.

Planlægningsmæssige forhold

Vester Alling er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.

Der er udarbejdet landsbybeskrivelse for Øster og Vester Alling, der beskriver byernes kulturhistorie og udvikling.