Grundvand og drikkevand

Grundvandet udgør en væsentlig del af menneskets livsgrundlag, dels som ressource til for eksempel drikkevand, markvanding og industriformål, dels som en forudsætning for vigtige naturområder som vandløb, søer, moser og enge. Det er derfor vigtigt, at grundvand findes i tilstrækkelige mængder, og at vandet er rent.Grundvandsbeskyttelsen på Djursland indeholder store udfordringer, idet grundvandet på grund af områdets geologi er dårligt beskyttet. Dette forhold forværres af, at der generelt falder relativt lidt nedbør på Djursland sammenlignet med landsgennemsnit. Det betyder at de stoffer, der ellers fortyndes med regnvandet, vil findes flere steder i grundvandet i høje koncentrationer.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

 • Grundvandet skal beskyttes mod forurening.
 • Alle forbrugere af drikkevand skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder drikkevand af god kvalitet.
 • Drikkevandsforsyningen skal baseres på grundvand, der kun har gennemgået simpel vandbehandling.
 • For at udnytte grundvandsforekomsterne optimalt skal vandforsyningen, i det omfang det er hensigtsmæssigt, bygge på en robust decentral indvindingsstruktur.
 • Indvindingen af grundvand skal begrænses til det nødvendige.
 • En kommende Vandressourceplan for Norddjurs Kommune danner grundlag for den fremtidige administration af grundvandsforekomsterne. 

Retningslinjer

Den generelle grundvandsbeskyttelse bør, i det omfang det ikke strider mod de statslige interesser i kommuneplanlægningen, have fokus på nedennævnte forhold:

 1. Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og udpegede indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD skal friholdes for udlægning af nye arealer til erhvervsformål, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet. Dette gælder også for ændret arealanvendelse af kommuneplanlagte arealer, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet.
 2. En fravigelse af ovenstående kan kun finde sted, hvis det er godtgjort, at der er en særlig planmæssig begrundelse for lokaliseringen, og at en lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig. Fravigelsen forudsætter, at det i en redegørelse for kommuneplanens forudsætninger er belyst, at en anden placering ikke er mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.
 3. I de kommunale spildevandsplaner og ved behandling af sager efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3, 4 og 5 skal det sikres, at der sker den nødvendige beskyttelse af grundvandet. Koncentreret nedsivning af større mængder spildevand (typisk mere end 30 PE (personækvivalenter) svarende til cirka ti husstande) kan normalt ikke tillades i områder med særlige drikkevandsinteresser eller i udpegede indvindingsoplande til almene vandforsyninger.
 4. Grundvandsbeskyttelsen skal i forbindelse med planlægning af fremtidige projekter eller udviklingsplaner inddrages på et tidligt tidspunkt, sådan at der kan ske en samordning af interesser og konflikter og afvejning af disse.
 5. Kommunalbestyrelsens mål om beskyttelse og sikring af grundvand og drikkevand beskrives i henholdsvis vandforsyningsplanen, vandressourceplanen, spildevandsplanen og indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Redegørelse

Ved udarbejdelsen af forslag til kommuneplan for Norddjurs Kommune har der vist sig behov for at have stor opmærksomhed på den generelle grundvandsbeskyttelse på grund af de særlige forhold, der gør sig gældende i kommunen. Behovet for tilpasning bunder især i den geologiske opbygning og de sårbare grundvandsmagasiner samt lav nettonedbør og grundvandsdannelse sammenholdt med ønsket om at bevare en decentral indvindingsstruktur og en varieret natur.

Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2012 Vandforsyningsplan 2011-2017. Kommunalbestyrelsen forventes at vedtage Vandforsyningsplan 2021 - 2027 i foråret 2021.                     

Planen udlægger rammerne, inden for hvilke den fremtidige forsyningsstruktur kan udvikle sig i planperioden.

Plandelen er bygget op omkring en række fokusområder, som er:

 • Forsynings- og indvindingsstruktur, herunder udfasning af bynære indvindingsboringer
 • Forsyningsområder
 • Forsyningssikkerhed
 • Drikkevandssikkerhed
 • Lokalisering af nye kildepladser.

Til hvert fokusområde er der knyttet målsætninger, som ønskes realiseret i planperioden. For at realisere målsætningerne er der til hvert fokusområde opstillet en række retningslinjer. Retningslinjerne i vandforsyningsplanen udgør administrationsgrundlaget for sagsbehandlingen på vandforsyningsområdet.

Initiativer i planperioden

Inden for planperioden planlægges følgende initiativer igangsat:

 • Som opfølgning på statens grundvandskortlægning udarbejdes – og implementeres –indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Senest 1 år efter udpegning af et indsatsområde i en bekendtgørelse skal kommunen udarbejde et udkast til beskrivelse af de foranstaltninger, der foreslås gennemført for at afhjælpe og forebygge forurening af grundvandet. Foranstaltningerne indarbejdes i en indsatsplan, som derudover indeholder en beskrivelse af de geologiske forudsætninger, arealanvendelsen, forureningstrusler i form af udvaskning af nitrat, pesticider eller andre forureninger, beskrivelse af vandforsyningsstruktur og vandværker. Planen indeholder miljømål for grundvandets belastning af nitrat og pesticider samt retningslinjer for forvaltningens administration med henblik på at forebygge og begrænse grundvandsforurening og sikre en fremtidig udnyttelig ressource.
 • Revision af Vandforsyningsplan 2011-2017 forventes gennemført for en ny 6-årig periode. Planen der er under udarbejdelse indbefatter de ændringer i forsyningsområder og indvindingsstruktur, der er et udkomme af den foregående plan, og samler op på ændringer i lovgivning eller andre forudsætninger. Planen skal i øvrigt sætte rammer og perspektiver på kommende udvikling i forsyningsstruktur og vandsamarbejder. Desuden skal planen i højere grad beskrive overlappende forsyningsområder i forhold til nabokommunerne.
 • Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) som løbende udpeges af staten skal gennemgås og risikovurderes. Det skal med de nødvendige og tilstrækkelige foranstaltninger sikres, at der ikke sker erhvervsmæssig anvendelse af pesticider, ligesom øvrige lokale trusler skal imødegås i det omfang der er behov for det.
 • Der skal udarbejdes en vandressourceplan som på oplandsniveau gør rede for de udnyttelige grundvandsressourcer under hensyntagen til behovet for rent velbeskyttet drikkevand til befolkningen, grundvand til vanding og industri, samt hensyntagen til våd natur og afstrømningen i vandløb. Vandforbruget til drikkevand er ikke stigende, men kvaliteten er på sigt under pres. Der er behov for at sikre muligheder for at drikkevandet kan indvindes under velbeskyttede skov-eller naturarealer. Der er et stærkt stigende behov for markvanding i det åbne land, grundet dels mere ekstreme klimahændelser (tørke), og dels et stærkt stigende behov for vand til vanding og til sikring af vandingskrævende specialafgrøder. Vandressourceplanen skal sætte rammerne for hvor meget vand der er til rådighed hertil i det enkelte opland, og hvorledes ressourcen fordeles mest hensigtsmæssigt i forhold til klyngedannelse, følsom natur og vandløb.

Korthenvisning

Der sker en rullende grundvandskortlægning fra Statens side. Herunder sendes der hvert år en opdateret Udpegningsbekendtgørelse i høring hos kommunerne i juni måned, med henblik på ikrafttræden den 22. december samme år.

Ligeledes sker der en løbende udvikling indenfor vandforsyningsstrukturen i kommunen. Ofte i form af fusioner af vandværker eller flytning af kildepladser.

Kommuneplan 21 indbefatter derfor ikke korttemaer indenfor grundvands- og vandforsyningsområdet.

Der henvises til Statens Miljøgis http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=grundvand samt til den gældende Vandforsyningsplan.