Vindmøller

I dag har Norddjurs Kommune en installeret vindmøllekapacitet på cirka 55 MW, hvoraf godt halvdelen blev idriftsat sidste halvdel af 1990’erne.

Vindmøllerne har typisk en levetid på omkring 20 år. Møllernes placering fremgår af nedenstående kort.

Retningslinjer

  1. Der planlægges som udgangspunkt ikke for nye vindmølleområder.
  2. Udskiftning af eksisterende vindmøller skal ske på baggrund af en konkret vurdering samt gældende lovgivning.
  3. Ved udskiftning af vindmøller skal der som udgangspunkt ske en reduktion i antallet af vindmøller samtidigt med, at der sker en forøgelse af produktionen.
  4. Høje elektrisk ledende objekter, herunder vindmøller, nær Eltransmissions jordkabelanlæg, bør ikke placeres nærmere end 50 m fra respektafstanden til jordkabler, uden foranstaltninger for beskyttelse mod spændingsstigning i jorden. 

Redegørelse

Norddjurs Kommune planlægger som udgangspunkt ikke for nye vindmølleområder. Kommunalbestyrelsen vil dog overveje mulighed for et nyt vindmølleområde ved Glatved, hvor landskabet i forvejen er påvirket af deponeringsanlæg og andre tekniske anlæg samt råstofindvinding.

Udskiftning af vindmøller skal ske i henhold til gældende lovgivning og på baggrund af en konkret vurdering af projektet. Derudover bør en udskiftning af vindmøller generelt medfører en reduktion i antallet af vindmøller. Som regel vil det betyde, at få store vindmøller erstatter mange små vindmøller.

Der henvises også til Norddjurs Kommunes samlet energi- og klimapolitik fra 2017.  

Statisk kort