Spildevand

Målene for vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande fastsættes i de statslige vandområdeplaner. Planerne vil således også danne rammen for kommunens spildevandsplanlægning.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Spildevandsplanlægningen skal sikre den nødvendige beskyttelse af overfladerecipienter og grundvand, således at fastsatte miljømål vil kunne opfyldes.

Retningslinjer

  1. Kommunens spildevandsplanlægning skal sikre, at der sker den nødvendige beskyttelse af grundvandet, og at udledninger af spildevand og overfladevand ikke er til hinder for, at de gældende miljømål for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes, og skal endvidere sikre, at udledninger af spildevand og overfladevand ikke er i konflikt med badevandsinteresser.
  2. Ved meddelelse af tilladelser skal det sikres, at udledninger af spildevand og overfladevand er forenelig med hensynet til beskyttelse af grundvand og overfladevand, herunder badevandskrav.

Redegørelse

Retningslinjerne i kommuneplanen skal sammen med de statslige vandområdeplaner danne grundlag for den fremtidige spildevandsplanlægning i kommunen. Spildevand er ud over afløbsvand fra rensningsanlæg også afløb fra spredt bebyggelse, særskilte afløb fra virksomheder og regnbetingede afløb fra blandt andet veje og andre befæstede arealer.

I de vandområder, hvor det er konstateret, at miljømålet ikke kan opfyldes som følge af spildevandsudledninger, kan det med statens vandområdeplaner besluttes, at der skal gennemføres forbedret spildevandsrensning, eller anden ændring i håndteringen af spildevand og regnvand. De forskellige tiltag indarbejdes i nødvendigt omfang i kommunens spildevandsplan, hvor investeringsplaner løbende kan justeres ud fra aktuelle prioriteringer af de klima-, miljø- og driftsmæssige forhold.

Vandselskabet AquaDjurs A/S står for driften af det kollektive spildevandsanlæg i Norddjurs Kommune. AquaDjurs har i samarbejde med spildevandsselskabet i Syddjurs udarbejdet en vision for spildevandshåndteringen på Djursland. Den overordnede vision er, at på Djursland vil man håndtere regnvand lokalt, lede renset spildevand til Kattegat og gøre det samfundsøkonomisk optimalt.

Visionen for fremtiden betyder:

  • At der samarbejdes på Djursland i en fælles indsats for at opnå helhedsorienterede og samfundsøkonomiske løsninger på håndteringen af spildevand.
  • At regn- og spildevand separeres, og regnvand ledes til dets naturlige vandopland, og renset spildevand ledes til Kattegat. Derved medvirkes der til at beskytte Djurslands sårbare vandløb, søer og kystvande og til at forbedre badevandskvaliteten.
  • I samspil med offentlige og private aktører arbejder spildevandsselskabet for miljø- og klimarigtige løsninger.

Visionen vil medvirke til at formindske spildevandspåvirkningen af de lokale vandområder til gavn for mennesker, natur og miljø.

Der henvises desuden til kommuneplanens afsnit om overfladevand og klimatilpasning.