Landzoneadministration

Zonesystemet er et hovedelement i planloven. Opdelingen af landet i byzone, sommerhusområder og landzone er et afgørende led i sikring af en hensigtsmæssig udvikling, hvor den bymæssige bebyggelse koncentreres i de områder, der er udlagt hertil, mens den øvrige del af landet beskyttes gennem de særlige regler for landzonen og sommerhusområderne.

Planlovens formål er at sikre, at den sammenfattende planlægning forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og medvirker til at værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.

Det overordnede formål er at undgå spredt og uplanlagt bebyggelse i det åbne land. Det gælder både boligbebyggelse, sommerhusbebyggelse og erhvervsbebyggelse – bortset fra bebyggelse til jordbrug, skovbrug og fiskeri.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • Sikre, at det åbne land kan bruges til flere forskellige formål.
  • Sikre en bæredygtig anvendelse af naturen, kulturen og miljøet.
  • Understøtte en udvikling i det åbne land, der giver mulighed for levende landdistrikter.

Retningslinjer

  1. Ny bebyggelse og anlæg i landzone skal placeres og udformes under hensyntagen til omgivelserne. Bebyggelse i landsbyer skal normalt ske som udfyldende bebyggelse inden for den pågældende landsbys afgrænsning. Planlægning for udvikling af en landsby kan kun ske, når det er foreneligt med kommuneplanens beskyttelsesinteresser i det åbne land.
  2. Udviklingen skal ske i forbindelse med eksisterende infrastruktur og servicefaciliteter.

Redegørelse

Lovgrundlaget for landzoneadministrationen er planlovens bestemmelser, som administreres af Norddjurs Kommune. Udgangspunktet er, at man med planlovens bestemmelser i videst muligt omfang skal friholde landzonen for den bebyggelse og de anlæg, der ikke er planlagt for, og som ikke er nødvendige for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

Landzoneadministrationen skal varetage både almene samfundsmæssige hensyn og konkrete forhold. De samfundsmæssige hensyn er eksempelvis at fastholde karakteren af åbent land og afgrænsningen mellem by og land, og konkrete forhold er blandt andet landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, trafikale hensyn og serviceforhold.

Norddjurs Kommune har udarbejdet retningslinjer for administration af planlovens landzonebestemmelser og en vejledning til byggeri i landzonen.