Værdifuldt kulturmiljø

Et værdifuldt kulturmiljø kan have karakter af enkeltelementer eller mere komplekse strukturer med en historisk tidsdybde. Hvis enkeltelementer og/eller strukturer kan afgrænses i landskabet, og hvis det afgrænsede fremtræder på en måde, som afspejler væsentlige træk af samfundsudviklingen, kan man tale om et værdifuldt kulturmiljø.

Et værdifuldt kulturmiljø skal vise strukturer og sammenhænge, der afspejler livsgrundlag, økonomi og magtforhold med stor historisk dybde. I nogle tilfælde vil det værdifulde kulturmiljø afspejle træk i en speciel historisk periode, mens der i andre tilfælde vil være tilknyttet et overordnet tema, som eksempelvis kan være jernbanedrift og stationsbyer, andelstiden eller råstofbrydning.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Repræsentative og egnstypiske værdifulde kulturmiljøer beskyttes.
  • Værdifuldt kulturmiljø i byerne i videst muligt omfang bevares.
  • Der tages initiativ til at forbedre tilstanden i de udpegede bevaringsværdige værdifulde kulturmiljøer gennem planlægning, administration, plejeforanstaltninger, kanalisering af støttemidler og information.
  • Indsatsen i det åbne land især rettes mod rydning og retablering af eksempelvis fortidsminder, vej- og stisystemer, diger, agersystemer og mølleanlæg.
  • Der skal ske en øget information og rådgivning over for kommunens borgere om bevaringsværdige værdifulde kulturmiljøer, så de bevares i videst muligt omfang.
  • Hvis det ikke er muligt at bevare et bevaringsværdigt værdifuldt kulturmiljø, skal kommunens § 15-museum foretage registrering og dokumentation af kulturmiljøet, så det sikres, at historien fortælles gennem fotos og beskrivelser, inden de bevaringsværdige værdifulde kulturmiljøer forsvinder.

Retningslinjer

  1. Inden for de udpegede bevaringsværdige værdifulde kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst muligt omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.
  2. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb i de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal ske med størst mulig hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.
  3. I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken fra det åbne land tillægges særlig stor vægt. Byggeri, anlæg og andre indgreb skal placeres og udformes på en måde, der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken og dens umiddelbare omgivelser.

Redegørelse

Mangfoldigheden af kulturhistoriske spor fra alle tider er ikke nogen selvfølge. Sårbare og skrøbelige kulturspor er truet i en tid, hvor konstant byvækst, omfattende vejudbygning og industrialiseret landbrugsproduktion foregår i stadig større skala og med deraf følgende konsekvens for omgivelserne. Derfor er det nødvendigt at sikre et repræsentativt og egnstypisk udsnit af værdifulde kulturmiljøer gennem planlægningen.

Ved et repræsentativt kulturmiljø forstås et kulturmiljø, der skal kunne træde frem og for eksempel repræsentere et tema, en bestemt periode eller en gældende byggeskik. Egnstypisk betyder, at kulturmiljøet skal være typisk for området.

Der er udarbejdet en beskrivelse af de forskellige tidsaldre, som er omfattet af bevaringsværdige kulturmiljøer. I samarbejde med museerne er der udpeget en række statslige kulturmiljøer, som kan ses på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Hvad betyder udpegning af kulturmiljøer?

Udpegning af et værdifuldt kulturmiljø skal ses i en større sammenhæng, der skal ses sammen med varetagelse af gældende beskyttelseslinjer. Endvidere kan de udpegede værdifulde kulturmiljøer indgå i forbindelse med udarbejdelse af bevarende lokalplaner og fungere som pejlemærker i forhold til daglig drift og vedligehold, ligesom de indgår i forbindelse med administration af landzonelovgivningen.

Offentlige myndigheder, museer og lokale borgergrupper eller enkeltpersoner kan bruge udpegningerne som "løftestang" for gennemførelse af kulturhistorisk relaterede projekter.

Der er desuden udarbejdet et kommuneatlas for Grenaa og omegn, hvori der er udpeget bevaringsværdige sammenhænge og bygninger. Læs mere om kulturmiljø i Grenaa.

Information

Information er et vigtigt redskab i beskyttelsen af de bevaringsværdige kulturmiljøer. Det er vigtigt at opbygge viden om og forståelse for de værdier, der skal beskyttes, for viden motiverer.

Fremtidige initiativer

Det er hensigten at udarbejde bevarende lokalplaner for de landsbyer, der har et bevaringsværdigt værdifuldt kulturmiljø.

Statisk kort
Statisk kort