Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplan 2021 er Norddjurs Kommunes overordnede plandokument. Kommuneplanen er bindeleddet mellem landsplanlægningen samt de regionale udviklingsplaner og på den anden side lokalplanerne, hvor bestemmelser for anvendelsen af den enkelte ejendom fastsættes.

Plansystemet er opbygget ud fra nedenstående hierarki:

 • Staten – her fastlægges de overordnede rammer for planlægningen, herunder landsplanredegørelsen og oversigten over nationale interesser i kommunernes planlægning.
 • Regionerne – der er udarbejdet en regional udviklingsplan, som Norddjurs Kommunes planlægning forholder sig til. I Region Midtjylland er planen kaldet ”Udviklingsstrategi 2019 - 2030”, og denne sætter retningen for den regionale indsats.
 • Kommunen – planlægger for udviklingen af byer og det åbne land. Planlægningen udføres i overensstemmelse med de nationale interesser og de regionale visioner. Kommuneplanen er herved en samlet plan, der forholder sig til ovenstående interesser og visioner og udmønter sig i konkrete rammer og retningslinjer for kommunens arealanvendelse, hvor der ikke foreligger lokalplaner.
 • Lokalplanerne – er de planer i plansystemet, der har direkte retsvirkning over for ejere og brugere.


Kommuneplanen er et vigtigt redskab til at sikre sammenhæng og grundlag for prioritering, når der skal vælges indsatsområder, der har til formål at styrke og udvikle Norddjurs Kommune. Med kommuneplanen bliver der til enhver tid udlagt tilstrækkeligt med arealer til byudvikling for så vidt angår boliger, institutionsformål og erhverv, ligesom den indeholder mål, retningslinjer og rammer for den udvikling, der skal ske inden for de næste 12 år.

Retningslinjerne tager afsæt i planlovens krav og indeholder bestemmelser for de muligheder, der er for at anvende bestemte arealer til bestemte formål, ligesom rammerne indeholder bestemmelser for, hvordan man må bygge inden for lokalplanlagte områder.

Norddjurs Kommune er en kommune, som er baseret på dialog, åbenhed og medindflydelse. Plan- og Udviklingsstrategi har været offentliggjort forud for udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 2021. De indkomne forslag og kommentarer har indgået i arbejdet med Kommuneplan 2021.

Kommuneplanen indeholder 5 hoveddele:

 • Hovedstruktur – der indeholder kommunalbestyrelsens målsætninger.
 • Retningslinjer – der er de bestemmelser, kommunen vil arbejde for.
 • Rammer – der beskriver de nærmere bestemmelser for et enkelt område.
 • Redegørelse – der beskriver baggrunden for kommuneplanens mål og retningslinjer.
 • Kort – der viser de præcise udpegninger.


Kommuneplanens 5 hoveddele er indarbejdet under de 4 hovedområder nedenfor:

 • Rundt om planen – der indeholder beskrivelse af baggrund og vejledning til kommuneplanen.
 • Temaer – der består af 9 hovedtemaer, som kommuneplanen tager udgangspunkt i.
 • Rammebestemmelser – der består af en samlet oversigt over rammer i kommunen.
 • Find området – der henviser til interaktive kort over kommunes arealanvendelse.


Du finder en nærmere beskrivelse af de 4 hovedområder under afsnittet ”Din indgang”. Her beskrives bl.a., hvad de 9 hovedtemaer omhandler, og hvordan du kan navigere rundt i kommuneplanen.