Særligt værdifulde naturområder

Særligt værdifulde § 3-områder og større sammenhængende § 3-områder

De eksisterende naturområder omfatter heder, overdrev, naturenge, kulturenge, strandenge, moser, vandløb og vandhuller, og er alle beskyttet mod ændringer efter naturbeskyttelseslovens § 3. Områderne kaldes derfor ofte § 3-områder.

Nogle § 3-områder har i sig selv, et naturindhold af særlig høj kvalitet. Norddjurs Kommune har en målsætning om, at naturkvalitet i disse områder skal fastholdes, og gerne gøres endnu bedre. I Naturkvalitetsplanen har områderne med en stor naturværdi fået tildelt en høj målsætning, kaldet en A-målsætning. Andre § 3-områder er særligt værdifulde i kraft af at indgå i en større sammen-hængende struktur. Alle § 3-beskyttede områder er i øvrigt omfattet af samme nationale lovgivning.

I Norddjurs Kommune er omtrent 55 km2 registeret som § 3-beskyttet natur. Det svarer til ca. 7,6 % af NK samlede areal. Af disse beskyttede områder indgår to kategorier i særligt værdifulde naturområder, nemlig beskyttet natur med en høj målsætning (A) (se mere i afsnittet om Naturkvalitet), svarende til ca. 26 km2, og/eller der indgår i større sammenhængende naturområder, svarende til ca. 56 km2.

Kommunale skove med naturværdier

De kommunale skove er PEFC-skovcertificerede (Programme for the Endorsement of Forest Certification), og skovdriften lever derfor op til krav og retningslinjer beskrevet på www.pefc.dk.

Norddjurs Kommunes skove er plantede plantager, og består som følge heraf af relativt få træarter i relativt ensaldrede strukturer. Kommunen har, som følge af PEFC-certificeringen påbegyndt en konvertering af skovene, som vil forløbe over ca. 1 trægeneration. Ændringen er for at sikre rekreative muligheder og beskyttelse af natur- og kulturhistoriske værdier. Se mere om skovdriften under afsnittet for jordbrug.

Et væsentligt element i certificeringen er udlæggelse af urørt skov, hvor området udvikles naturligt uden driftmæssig indgriben. Urørt skov består typisk af natur-skovlignende bevoksninger, bevoksede vådområder eller åbne områder, der overlades til naturlig udvikling. Norddjurs Kommune ejer 5,4 km2 skov. Heraf er 17 ha udlagt til urørt skov, hvilket svarer til 5 % af kommunens skov. Kommu-nens urørte skov indgår i særligt værdifulde naturområder.

Andet skovnatur

Gamle egekrat har en stor biologisk værdi, da mange arter er tilknyttet egeskoven med naturlig dynamik. Samlet set indgår disse egekrat i en vigtig naturlig dynamik med den lysåbne natur. Naturstyrelsen har oversigt over en række egekrat rundt om i landet, og disse egekrat er medtaget som særligt værdifulde naturområder.

Henvisninger

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside