Glesborg

Glesborg har en langstrakt facon med ældre boligbebyggelse langs Glesborg Bygade. Byen har et befolkningstal på cirka 580 indbyggere. Befolkningstallet er stagneret i de senere år. Byen er præget landskabeligt af det store råstofgraveområde, der ligger umiddelbart syd for byen.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Glesborg udvikles som en del af Bybånd Midt.
  • Der etableres et trafikknudepunkt i byen.

Retningslinjer

  1. Området mellem Kastbjergvej og kirken skal friholdes for bebyggelse.

Redegørelse

Glesborg har offentlig og privat service. En del af Norddjurs Kommunes administration er placeret i det tidligere rådhus. Der er endvidere lægehus, tandlægeklinik, skole, børnehave og idrætsfaciliteter. Desuden dagligvarebutikker og flere private og offentlige virksomheder. Skole og børnehave udgør tilsammen Glesborg Børneby.

Byen servicerer et større opland, som blandt andet omfatter det store sommerhusområde ved Bønnerup Strand. Sommerhusområdet ved Selkær Mølle er også en del af oplandet. Stigningen i antallet af sommerhuse kan medvirke til at danne basis for en videreudvikling af byen.

Det er målet at forbedre de trafikale forhold omkring det eksisterende detailhandelsområde i den nordlige del af Glesborg. Mulighederne for en ny vejføring mellem Hemmedvej og Glesborg Bygade skal derfor undersøges.

Planlægningsmæssige forhold

Glesborg er udlagt som byzone. I midten af byen er der et centerområde, der er udlagt til bymidte. 

Byens vækstretning er mod øst. Over for den kommunale administrationsbygning er der udlagt et område til nye boliger. Her har Norddjurs Kommune opført 60 ældreboliger, som blev taget i brug i 2011.

Øst for området er der et område til byudvikling, der er ejet af kommunen, og som ved lokalplan kan inddrages i byzone.

I kommuneplan 2021 er der udlagt et nyt boligområde langs Glesborg Kærvej, da der er efterspørgsel efter byggegrunde i landsbyen.