Natura-2000 områder

Retningslinjer

  1. Inden for de viste international naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) skal udviklingen gå frem mod en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter.
  2. Natura 2000-områderne beskyttes i henhold til Natura 2000-lovgivningen. Norddjurs Kommune udarbejder kommunale handleplaner, og kommunale tiltag i Natura 2000-områderne sker i henhold til Natura 2000-planerne.

Redegørelse

Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) må der derfor ikke:

  • Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhuszone,
  • Planlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg I form af sevicestationer, materialpladser og lignende,
  • Planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og tekniske anlæg og lignende fx lufthavne, flyvepladser, jernbaner, havneopfyldninger på søterritoriet, luft-lednings anlæg, vindmølleklynger og – parker, lossepladser og - anlæg for deponering, eller
  • udlæg af nye områder til råstofindvinding på land. Staten kan dog i særlige tilfælde tillade fravigelser.


I øvrigt må der ikke, i eller uden for de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder), planlægges for, og gives tilladelse, dispensationer eller godkendelser til byggeri, anlæg, eller aktiviteter, der kan påvirke de internationale naturbeskyttelsesområder, såfremt det vil indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for arterne eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for. For Ramsarområder gælder, at tilladelser, dispensationer eller godkendelser skal administreres, så myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne.

Uanset ovennævnte, kan der dog planlægges for foranstaltninger, som vil medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.

Planforslag, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvensvurderes. Ved tilladelser, dispensationer eller godkendelser, der vil kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal det fremgå af afgørelsen, at det ikke indebærer forringelser af naturtyperne og levestederne for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

Staten har udarbejdet Natura 2000-planer for samtlige danske Natura 2000-områder, der skal sikre ”gunstig bevaringsstatus” for de arter og naturtyper, som de enkelte Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Kommunerne udarbejder efterfølgende forpligtende Natura 2000-handleplaner for de kommunalt ejede og de lysåbne privatejede Natura 2000-områder. Staten udarbejder Natura 2000-handleplaner for statslige arealer samt skovbevoksede arealer. Ud fra handleplanerne planlægges og gennemføres de enkelte tiltag, der skal sikre gunstig bevaringsstatus.

I Natura 2000-områderne indgår også veje, boliger, landbrugsarealer og andre anvendelser. Natura 2000-områderne på land udgør ca. 36 km2 (5 % af NK landareal) i deres fulde udstrækning. Selve Natura 2000-naturtyperne udgør ca. 28 km2 (3,8 %).

De kortlagte naturtyper på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder indgår som særlig værdifuld naturområde.

Norddjurs Kommune har følgende Natura 2000-område:

  • Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (N14)
  • Anholt og havet nordfor (N46)
  • Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov (N47).

Hertil kommer et område, der udelukkende er marint og som ligger ud for nordkysten på Djursland:

  • Aalborg Bugt, østlige del (N245).

 

Henvisninger

Links:

Norddjurs Kommunes hjemmeside