Socialområdet

Socialområdet rummer en bred vifte af indsatser og servicetilbud på både det almene og specialiserede område. Området dækker tilbud til børn, unge og familier og til voksne borgere.

Socialområdets tilbud kan overordnet set opdeles i følgende kategorier:

Børn, unge og familier:

 • almene tilbud, som omfatter alle børn, unge og familier
 • forebyggende tilbud, som er målrettet børn, unge og familier i sårbare positioner, og hvor sigtet er forhindre sociale problemer i at opstå
 • foregribende tilbud, der er målrettet børn/familier med begyndende udfordringer, og hvor formålet er at forhindre problemerne i at udvikle sig
 • Indsatser (social og handicap), som omfatter de børn, unge og familier, hvor der er et handicap eller et socialt problem, der kræver en visiteret indsats.

Voksenområdet:

 • voksenhandicap, som omfatter tilbud til voksne borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og særlige sociale problemer.
 • voksenpsykiatri, som omfatter tilbud til voksne borgere med psykiske udfordringer.
 • voksen social, som omfatter tilbud til socialt udsatte voksne samt alkohol og stofmisbrugsbehandling
 • Senhjerneskade, som omfatter tilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade
 • Omsorgs- og specialtandplejen, som tilbyder forebyggende tandpleje på plejecentre og til (handicappede) borgere, som ikke kan benytte det almindelige tandplejetilbud

Herudover findes flere tværgående projekter og indsatser, som varetages i samarbejde med andre forvaltningsområder og eksterne samarbejdspartnere.

Tilgang, politikker og kvalitetsstandarder

Arbejdet på socialområdet tilrettelægges på baggrund af den socialpolitiske tilgang, som indeholder en række pejlemærker og grundprincipper, der danner ramme om og giver retning for de tilbud, der er på socialområdet. Af den socialpolitiske tilgang fremgår bl.a., at borgeren, barnet/familien er en aktiv medspiller i egen indsats og understøttes i at tage ansvar for eget liv. Yderligere er det centralt for tilgangen på socialområdet, at der er fokus på det hele menneske, og at der samarbejdes på tværs for at skabe sammenhængende, individuelle og fleksible løsninger med inddragelse af pårørende, netværk og civilsamfund. I arbejdet er der fokus på borgers udvikling og realisering af egne potentialer, herunder at borgeren har et aktivt hverdags- og fritidsliv samt indgår i og bidrager til sociale fællesskaber i det omfang, det er muligt og meningsgivende for den enkelte.

Det konkrete serviceniveau på socialområdet styres af en række politikker samt politisk vedtagne kvalitetsstandarder og indsatskataloger, som er retningsgivende for arbejdet på socialområdet. Heraf er de væsentligste:

Politikker:

 • Socialpolitikken
 • Politikken for børn og unge i udsatte positioner (under udarbejdelse – erstatter nuværende sammenhængende børnepolitik)
 • Handicappolitikken
 • Psykiatripolitikken
 • Pårørendepolitikken

Kvalitetsstandarder og indsatskataloger:

Familier, børn og unge:

 • Kvalitetsstandard for visitationsafdelingens sagsbehandling – børn og unge
 • Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter – børn og unge
 • Kvalitetsstandard for tabt arbejdsfortjeneste – børn og unge
 • Kvalitetsstandarden for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge
 • Kvalitetsstandard for sundhedsplejen med tilhørende indsatskatalog
 • Indsatskatalog for Forebyggelse og Tidlig Indsats
 • Indsatskatalog for Børne- og Ungecentret Norddjurs
 • Indsatskatalog for Familiehuset

Voksne:

 • Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og pædagogisk støtte med tilhørende indsatskatalog (SEL §§82, 83 og 85)
 • Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter
 • Kvalitetsstandard for BPA
 • Kvalitetsstandard for ledsagelse til borgere med psykisk lidelse
 • Kvalitetsstandard og indsatskatalog for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Redegørelse

Socialområdets tilbud til børn, unge og familier:

Socialområdets tilbud til børn, unge og familier varetages af sundhedsplejen, Familiehuset, Forebyggelse og tidlig indsats (FTI), UngNorddjurs, Børne- og Ungecenter Norddjurs og tandplejen. Enhederne har tilbud på forskellige niveauer af indsatstrappen, gående fra almene over forebyggende og foregribende til specialiserede indsatser.

Visitation til de indsatser, som kræver visitation, foregår via visitationsafdelingens børne- og familieafdeling. Børne- og familieafdelingen er placeret i Glesborg.

Tandplejen: Den kommunale tandpleje leverer gratis tandpleje til alle børn og unge under 18 år. Tandplejen har fire kommunale tandklinikker, en i Ørum og tre i Grenaa. Derudover er der indgået en samarbejdsaftale med tre private tandlæger i Vivild, Auning og Ørsted om levering af tandplejetilbuddet til børn og unge i vestdelen af kommunen. Tandreguleringsopgaven sker i samarbejde med Syddjurs Kommune og foregår på deres klinik i Rønde.

Sundhedsplejen: Sundhedsplejens tilbud dækker besøg hos nybagte forældre og småbørnsforældre samt i skolerne (0., 5. og 8. klassetrin). Derudover har sundhedsplejen flere målgruppebaserede indsatser, herunder bl.a. indsatser for familier med for tidligt fødte børn, adoptivfamilier, kostvejledning i grupper, særlige mødregrupper for unge, sårbare gravide og et intensivt dagbehandlingstilbud til gravide og spæd/småbørnsforældre. Sundhedsplejen har fysisk placering i Grenaa og i Allingåbro.

Familiehuset: Familiehuset har en lang række tilbud, som er målrettet børn, unge og familier, der er i begyndende vanskeligheder og/eller har behov for særlig støtte. Familiehusets aktiviteter omfatter bl.a. familierettede og hjemmebaserede indsatser, undervisnings- og kursusforløb målrettet forældre, akut sorg- og krisehjælp til familier og skoleklasser, familiebehandling for familier med børn i en udviklingsmæssig risikosituation samt psykologsamtaler og individuelle samtaler med familiebehandler for børn og unge med psykiske, sociale og udviklingsmæssige vanskeligheder. Familiehuset har fysisk placering i Allingåbro og Grenaa.

Forebyggelse og tidlig indsats (FTI): FTI har tilbud til børn, unge, familier og til voksne. Fælles for tilbuddene er, at de har et forebyggende eller foregribende sigte, og størstedelen af tilbuddene kræver ingen forudgående visitation. FTI har flere støtte- og samtalegrupper for forskellige grupper af børn og unge, f.eks. skilsmissebørn og søskende til børn med handicap. Derudover har FTI en åben, anonym rådgivning for børn, unge og familier samt et behandlingstilbud til børn og unge fra familier med rusmiddelproblematikker. Norddjurs Kommunes korps af støtte-kontaktpersoner er også organiseret under FTI. Med henblik på at styrke den forebyggende indsats for børn og unge i begyndende vanskeligheder, blev der i 2017 etableret en ny enhed under FTI med navnet Fremskudt Indsats. Fremskudt Indsats er en tværfaglig enhed med fremskudt rådgiverfunktion, der løfter forebyggende og tidlige indsatser i almenområdet i samarbejde med skoler og dagtilbud. FTI har fysisk placering i Grenaa.

UngNorddjurs: UngNorddjurs driver Norddjurs Kommunes junior- og ungdomsklubber samt flere fritids- og undervisningstilbud til unge. Der ligger to juniorklubber i Grenaa og en i Auning, mens ungdomsklubberne ligger i Ørum, Grenaa og Allingåbro. Under UngNorddjurs findes også Heltidsundervisningen (HU), som er et socialpædagogisk skoletilbud for unge i alderen 12- 18 år, som ikke kan drage fordel af det almindelige skoletilbud. HU har en afdeling i Allingåbro og en afdeling i Grenaa. UngNorddjurs organiserer kommunens ungdomskonsulenter, der udfører opsøgende gadearbejde, varetager Norddjurs Kommunes sociale døgnvagt og indgår i det kriminalpræventive samarbejde med skoler og politi (SSP). Desuden varetager UngNorddjurs tovholderfunktionen på Norddjurs Fælles Elevråd. UngNorddjurs’ administration ligger på Åboulevarden i Grenaa.

Børne- og Ungecenter Norddjurs (BUCN): BUCN er en døgn- og aflastningsinstitution, som består af børnecentret (fra 0- 12 år) samt Ungehuset og Plus2 (13- 18/23 år). De tre afdelinger er beliggende på forskellige adresser i Grenaa. Børne- og Ungecenter Norddjurs har i alt 32 pladser inkl. aflastningspladser, som fordeler sig på følgende vis:

Tilbud Antal pladser
Børnecenteret 22
Ungecentret, afd. Plus2 5
Ungecentret, afd. Ungehuset 5

Socialområdets tilbud til voksne

I Norddjurs Kommune findes 12 botilbud for borgere, der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Tilbuddene består af botilbud med og uden døgndækning, botilbud for domsanbragte, midlertidige botilbudspladser og aflastningspladser. Botilbuddene findes i Grenaa (Skovstjernen og Ålunden), Ørum (Ørum Bo- og Aktivitetscenter, Kornvænget, Åparken, Nøddebo og Nyvang), Auning (Banesvinget), Allingåbro (Stadionparken og Broagervej) og Ørsted (Kærvang og Skovvang).

På det socialpsykiatriske område driver Norddjurs Kommune to botilbud, som ligger i Dolmer (Dolmer have) og i Glesborg (Bofællesskabet Glesborg).

Norddjurs Kommune har anvisningsretten til i alt 196 pladser i botilbud/ bofællesskaber, som fordeler sig på følgende vis (tallene i tabellen er inkl. 6 aflastningsboliger):

Tilbud Antal pladser
Skovstjernen 42 (heraf 3 aflastningspladser)
Ålunden 10
Kornvænget 6
Åparken 6
Nøddebo 15
Nyvang 8
Nyvang autist afd.  3
Banesvinget (18 + 20)  22
Stadionparken 8
Broagervej 6
Kærvang 18
Skovvang 14 (heraf 1 aflastningsplads)
Dolmer Have 22 (heraf 2 aflastningspladser)
Bofællesskabet Glesborg 16
I alt 196

Derudover er der etableret et socialt boligtilbud med social vicevært i Fredensgade for socialt udsatte voksne. Her er 24 boliger, hvoraf 2 er midlertidige.

Der ydes bostøtte i eget hjem til borgere inden for alle målgrupper, som kan klare sig selv i egen bolig med et antal ugentlige støttetimer. Yderligere findes også BPA-ordningen (borgerstyret personlig assistance) for borgere, som selv kan stå for ansættelsen af hjælpere. Det vil typisk være borgere med fysiske bevægehandicap.

På voksenhandicap- og psykiatriområdet findes også forskellige aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og klubtilbud. Der findes aktivitets- og samværstilbud og beskyttet beskæftigelsestilbud i Grenaa, Ørum, Auning, Allingåbro og Ørsted. Desuden driver socialområdet den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, STU Norddjurs, som ligger i Grenaa.

På misbrugsområdet har Rusmiddelcenter Norddjurs tilbud til borgere med stofmisbrug og borgere med alkoholmisbrug. Rusmiddelcenteret har afdelinger i Grenaa og Allingåbro.

Tværgående indsatser/ydelser

Socialområdet vægter det tværgående samarbejde højt. Det skyldes, at socialområdets arbejde med at skabe helhedsorienterede og sammenhængende løsninger for borgerne er dybt afhængig af den opgaveløsning, der foregår på andre velfærdsområder og i andre dele af samfundet. For eksempel er det ønsket, at flest mulige børn og unge kan blive i almenområdet og have gavn af de tilbud, der findes der. Dette kræver et tæt samarbejde mellem socialområdet og skole- og dagtilbudsområdet om de børn, der har brug for særlig støtte og/eller er i risiko for at stå uden for fællesskabet. På samme måde er der opgaver, der fordrer tæt samarbejde og koordinering med sundheds- og omsorgsområdet og med arbejdsmarkedsafdelingen eller med eksterne samarbejdspartnere i region og civilsamfund. Nedenfor findes et udpluk af de samarbejdsaftaler, som socialområdet indgår i med interne og eksterne samarbejdspartnere.

På TVÆRS:

På TVÆRS er et samarbejde mellem socialområdet og skole- og dagtilbudsområdet, som handler om at koordinere opgaveløsningen på tværs af dagtilbud, skoler og socialområdets tilbud.

Pitstop-team:

Pitstop-teamet er et tværfagligt team, som består af medarbejdere fra sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Formålet med et pitstop-forløb er i tvivlstilfælde at afklare borgerens behov for støtte samt at koordinere løsningen af opgaverne hos borgere, hvor der kan være behov for tilbud fra både sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet.

Velfærdsteknologinetværket:

I Norddjurs Kommune er der etableret et vidensnetværk for velfærdsteknologi med ledelsesrepræsentanter fra socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet. Formålet med vidensnetværket er er at understøtte udvikling og vidensdeling ift. anvendelsen af velfærdsteknologi i Norddjurs Kommune.

Følgegruppen til sundhedsfremmende aktiviteter (for borgere med handicap eller psykisk lidelse).

Følgegruppen består af repræsentanter fra Handicaprådet, Parasport Danmark, socialområdet, sundheds- og omsorgsområdet, kultur og fritid, lokale foreninger samt borgerrepræsentanter. Følgegruppen har fokus på både fysisk og mental sundhed. Formålet med følgegruppens arbejde er, at flere borgere i målgruppen får et aktivt hverdags- og fritidsliv og indgår i sociale fællesskaber.

JUMP4FUN

JUMP4FUN er et samarbejde mellem DGI, sundhedsplejen, kultur & fritid og lokale idrætsforeninger om et motionstibud til børn og unge, der ikke er vant til at dyrke idræt.

Projekt RUN

Projekt RUN er et samarbejde mellem Poul Due Jensens Fond, UngNorddjurs, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og det private erhvervsliv. Projektet tilbyder en uddannelses- og jobrettet indsats til unge, der tilhører den såkaldte NEET-gruppe (Not in Education, Employment or Training).

Initiativer – eller projekter – inden for planperioden (2021 – 2033):

Politikker

Politikken for børn og unge i udsatte positioner

Norddjurs Kommune er i sidste halvdel af 2020 i gang med at udarbejde en ny politik for børn og unge i udsatte positioner. Politikken beskriver indsatsen over for børn, unge og familier i udsatte positioner og med behov for særlig støtte. Politikken indeholder derudover en plan for indsatsen over for ungdomskriminalitet og en beskrivelse af beredskabet ved mistanke om overgreb på børn og unge. I den kommende periode vil der være fokus på at omsætte den nye politik i praksis.

Inden for nær fremtid skal også socialpolitikken og handicappolitikken revideres.

Senhjerneskadecenter

I de seneste år er der sket en stor udvikling på hjerneskadeområdet, og der forventes et øget behov for særlige boliger og tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Der er derfor udarbejdet forslag til etablering af blandt andet et hjerneskadecenter, der giver mulighed for et helhedsorienteret tilbud med fleksible løsninger og en samling af tværfaglige og neurofaglige kompetencer under ét tag. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der afsat 32,4 mio. kr. i perioden 2021-2023 til etablering af et senhjerneskade- og demenscenter i Norddjurs Kommune. De kommende drøftelser om etableringen af et sådant center tager udgangspunkt i en handicap- og ældrebolighandlingsplan, som blev behandlet i voksen- og plejeudvalget i juni 2020. Planen kan ses her [pdf].  

Bevæg dig for livet

Den 5-årige kommuneaftale ”Bevæg dig for livet” er et nyt samarbejde mellem Norddjurs Kommune, DGI og Danmarks Idrætsforbund. Visionen er at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation i 2025. Socialområdet bakker op om Bevæg dig for Livet, bl.a. gennem aktiviteterne i følgegruppen for sundhedsfremmende aktiviteter og Jump4Fun.