Øster Alling

Øster Alling er kategoriseret som en landsby med lokalforankrede aktiviteter.  

Øster Alling ligger 5 km sydvest for Auning. Der er cirka 290 indbyggere i byen.

Øster Alling er også udpeget som omdannelseslandsby i kommuneplan 2021. 

Planlægningsmæssige forhold

Øster Alling er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for opførelse af enkelte nye boliger og småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og det aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.

Der er udarbejdet landsbybeskrivelse for Øster og Vester Alling, der beskriver byernes kulturhistorie og udvikling frem til i dag.