Auning

Auning har cirka 2970 indbyggere og er dermed kommunens andenstørste by. Byen er motor for Bybånd Vest.

Auning har med sin beliggenhed i forhold til infrastrukturen og handelsliv et godt udgangspunkt for vækst. Afstanden til Aarhus er cirka 35 km og til Randers cirka 25 km. Der er betjening med kollektiv trafik til og fra begge byer. Byen ligger omgivet af karakteristiske landskaber med Gammel Estrups herregårdslandskab mod vest og Løvenholmskovene mod øst. Denne beliggenhed og den tætte tilknytning til Gammel Estrup kan sætte Auning på landkortet og medvirke til den videre udvikling af byen.

Byen har en hel del kommunal og privat service. Der er blandt andet skole, idrætscenter, svømmehal, børnehaver, ældrecenter og bibliotek. Der er gode indkøbsmuligheder, og detailhandlen omfatter såvel dagligvarebutikker som andre butikker til områdets forsyning. De fleste forretninger er samlet omkring Centervej og omkring Torvegade og Mølletorvet, men også langs Vestergade og Østergade er der en del forretninger. Byens erhvervsliv omfatter ud over detailhandlen virksomheder inden for auto- og byggesektoren og virksomheder inden for den grafiske branche. Auning har en god beliggenhed i forhold til infrastrukturen, idet hovedvej 16 går gennem byen, og den forholdsvis korte afstand til Aarhus og Randers er en del af byens vækstpotentiale. Trafikknudepunktet udgøres en klar og god forbindelse til Aarhus Letbane.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Auning skal udvikle sig som motoren i Bybånd Vest.
  • Detailhandlen skal styrkes, og bycentret skal udvikles.
  • Aunings beliggenhed ved Gammel Estrup og Løvenholmskovene skal udnyttes.
  • Hovedvej 16 føres syd om byen, så bymiljøet kan forbedres.
  • Sporene efter Aunings periode som stationsby skal bevares.


Redegørelse

Som motor i Bybånd Vest tildeles Auning særlige muligheder for at udvikle sig befolknings-, erhvervs- og servicemæssigt og på den baggrund at fastholde handelscentret. Auning er tildelt mulighed for nye attraktive boligområder tæt ved rekreative arealer, ligesom der er sikret mulighed for at tilføre nye boliger centralt i byen.

I 2020 blev helhedsplanen for Auning færdiggjort. Helhedsplanen viser de dilemmaer i Aunings udvikling, og den stærke kobling mellem lokalsamfundet og byens fysiske udvikling. Auning er en stærk ’hverdagsby’, hvor alt man har brug for i hverdagen ligger i nærheden og er godt sammenkoblet. Især børnefamilier kan nyde godt af at bo i Auning, med nemme forbindelser til resten af østjylland og mange arbejdspladser.

I Auning er der boligområder under udvikling nord for hovedvejen, og i kommuneplan 2021 er der udlagt et nyt erhvervsområde langs Århusvej. 

I kommuneplan 2021 er der også udlagt et nyt lokalcenter på Vestergade, hvor der i forvejen ligger nogle få butikker. Tilsammen med den eksisterende bymidte, skønnes det til at være tilstrækkelig til at dække behovet for nybyggeri til butiksformål inden for planperioden.

På grund af Aunings rolle som motor i Bybånd Vest er der gode muligheder for byvækst.

Kulturmiljø

Kommunalbestyrelsen ønsker, at sporene efter byens periode som stationsby som udgangspunkt skal bevares. I sager om nedrivninger, ombygninger, anlægsarbejder og nybyggeri skal der derfor i videst muligt omfang tages hensyn til de kulturhistoriske spor, så de bevares for eftertiden.

Trafikanlæg

Hovedvejens forløb gennem Auning giver miljømæssige og sikkerhedsmæssige problemer. I 2016 har Vejdirektoratet gennemført en forundersøgelse af tilslutningsmuligheden af omfartsvej ved Auning (Rapport 548 – 2016), hvor den eksisterende kommunevej, Industrivej/Energivej, anvendes til omfartsvej.

Der skal fremadrettet arbejdes for realiseringen af opgraderingen af Industrivej og Energivej til omfartsvej.