Klima og energi

I Norddjurs Kommune arbejdes der på to fronter for at skabe et mere harmonisk klima i fremtiden. Norddjurs arbejder for at forebygge yderligere forværringer af klimaforandringerne ved at fokusere indsatsen for fremme af bæredygtig energi og mindske udledningen af drivhusgasser. Norddjurs arbejder desuden for at tilpasse samfundet til kommende klimaforandringer gennem højvandssikring og skabelse af plads til vandmængderne ved skybrud og stormflod.

Klimaet på jordkloden har til alle tider været under konstant forandring, og mennesker, dyr og planter har måttet tilpasse sig. Der er bred enighed blandt eksperter om, at en del af de klimaændringer, vi oplever nu, er menneskeskabte, og at konsekvenserne af klimaforandringerne rammer voldsomt og bredt. Herhjemme har vi i de sidste par år oplevet adskillige tilfælde af usædvanlige skybrud og stormfloder, der har understreget behovet for klimatilpasning og konkrete indsatser over for klimaforandringerne.

Det globale handlingsprogram for bæredygtig udvikling blev vedtaget på FN's konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i 1992. Grundlaget for FN’s konference var Brundtland-kommissionens rapport om nødvendigheden af en bæredygtig udvikling, der defineres som en udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers behov i fare.

Danmark tilsluttede sig handlingsprogrammet for bæredygtig udvikling sammen med 180 andre lande og har forpligtet sig til, at de lokale myndigheder i tæt dialog med borgerne skal udarbejde en handlingsplan for bæredygtig udvikling i det enkelte lokalområde.

COP21 i Paris i december 2015 var gennembruddet for et øget internationalt samarbejde for at mindske fremtidens klimaforandringer, da landene arbejder for at holde den globale temperaturstigning under 2 grader. På COP21 i Paris kom 196 lande til enighed, heriblandt er Kina og USA gået ind i samarbejdet. Dette er en stor fremgang fra topmødet COP15 i København i 2009, hvor kun 27 lande kom til enighed. Fokus er primært på at reducere brugen af fossile brændstoffer og overgå til vedvarende energi.

Der er derfor et stort behov for en ansvarlig klimapolitik. I Norddjurs Kommune opdeler vi arbejdet med de klimarelaterede udfordringer i to spor: klimaforebyggelse og klimatilpasning.  

Den 1. februar 2018 trådte en planlovsændring i kraft. Som følge af dette skal kommuneplanen indeholde udpegning af områder med risiko for oversvømmelse og erosion, samt retningslinjer for hvordan risikoen for oversvømmelse afhjælpes gennem faste retningslinjer for planlægning og afværgeforanstaltninger.

Dette vil derfor jf. planlovsændringen erstatte klimatilpasningsplanen, som er indbygget i dette tema.

Risikostyringsplanen for Randers Fjord er rammestyrende for kommuneplanen. Risikostyringsplan for 2021-2027 er gældende.

Norddjurs Kommunes klimatilpasningsplan fra 2015 er blevet indarbejdet i kommuneplanen 2021. Konkret indebærer det, at risikokortlægningen samt de udpegede risikoområder er videreført i kommuneplanen.

Norddjurs Kommunes Energi- og Klimapolitik (2017) sætter rammen for samarbejde med erhvervet og borgere om at finde de bedste løsninger. Energi- og Klimapolitikken sætter fokus på aktivt samarbejder omkring et robust Norddjurs, grøn transport, byer og land i udvikling, samt grøn erhvervsvækst.