Fausing

Fausing har et indbyggertal på cirka 150 og består primært af boliger og nedlagte gårde. Hovedvej 16 gennemskærer den nordlige del af byen, der dog primært ligger på sydsiden af hovedvejen.

Planlægningsmæssige forhold

Fausing er en afgrænset landzonelandsby. Inden for landsbyafgrænsningen er der mulighed for at opføre enkelte nye boliger og etablere småerhverv, som kan indpasses i byen. Dog under forudsætning af, at der ikke opstår konflikter mellem boligerne og eventuelle aktive landbrug.

Ved opførelse af nybyggeri samt om- og tilbygninger skal der tages videst mulige hensyn til eksisterende landsbykvaliteter, herunder beplantning, fællesarealer, vejenes forløb og udformning samt lokale byggetraditioner.