Skole- og dagtilbudsområdet

Norddjurs Kommunes skoler og dagtilbud arbejder alle mod at understøtte én fælles kerneopgave. Opgaven kan se meget forskellig ud afhængig af, hvilken funktion man besidder, men med den fælles kerneopgave arbejdes der på alle niveauer og i alle projekter og indsatser på hele 0-18 års området frem mod det samme overordnet mål:

Vi skaber miljøer, hvor børn ses, lærer, trives, deltager og tør livet

Formuleringen af én fælles kerneopgave bygger på ønsket om at styrke samarbejdet og en fælles retning samt en fælles forståelse hos medarbejdere, ledere og forvaltningen.

Desuden er kerneopgaven et udtryk for, at barnet lærer, udvikler sig og dannes i samspil med andre og gennem de fællesskaber, det indgår i. Barnets adfærd påvirkes af de fagprofessionelles praksis og de relationer, rammer og vilkår det indgår i.

Indsatser i skoler og dagtilbud er rettet mod at skabe inkluderende læringsmiljøer og stærke børnefællesskaber til gavn for alle kommunens børn og unge. Samtidig skal Norddjurs Kommune fortsat levere et godt tilbud til de børn og unge, der har behov for specialundervisning.

Politikker, handleplaner og kvalitetsstandarder

Det konkrete serviceniveau på skole- og dagtilbudsområdet bliver styret af en række politikker samt politisk vedtagne kvalitetsstandarder og handleplaner, som er retningsgivende for arbejdet på skole- og dagtilbudsområdet. Heraf er de væsentligste:

Politikker:

 • Politik for inklusion og tidlig indsats (under revision)
 • Politikken for børn og unge i udsatte positioner (under udarbejdelse – erstatter nuværende sammenhængende børnepolitik)
 • Sundhedspolitikken
 • Fritidspolitikken

Handleplaner:

 • Handleplan for specialundervisning og inklusion
 • Handleplan for læsning
 • Handleplan for matematik
 • Handleplan for sansemotorik og læring
 • Mål- og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Kvalitetsstandarder:

 • Kvalitetsstandard for Norddjurs Familieundervisning
 • Kvalitetsstandard for Trivsel og læring (PPR)
 • Kvalitetsstandard for sprogvurdering og sprogstimulering
 • Kvalitetsstandard for særligt dagtilbud §32
 • Kvalitetsstandard for skoleområdet (forventes udarbejdet i 2021)

Desuden er kommunens kvalitet og standard beskrevet i Rammen for dagtilbud [pdf] samt skolernes kvalitetsrapport [pdf] som senest er udgivet i 2019.

Redegørelse

Norddjurs Kommunes skole- og dagtilbudsområde består af en bred vifte af tilbud målrettet børn på 0-18 års området og deres familier.

Fra barnet er 30 uger gammelt tilbydes det en plads hos én af kommunens dagplejere eller vuggestuer eller hos en privat børnepasser/vuggestue. Herefter kan barnet forsætte i kommunalt- eller privat dagtilbud og senere i folkeskole eller fri/privatskole, som kan suppleres med skolefritidsordning og klub.

I Norddjurs Kommune er der ”tidlig SFO”, som betyder, at børnene starter i skolefritidsordning den 1. april i det år, hvor de skal starte i skole.

De kommunale tilbud er organiseret i henholdsvis;

 • Børnebyer bestående af dagpleje, dagtilbud, skole og SFO.
 • Dagtilbudsområder bestående af dagpleje og dagtilbud.
 • Skoler inklusiv SFO med én eller flere matrikler.

Der findes specialklasser på fire af kommunens afdelinger, mens der er etableret specialgrupper på en række skoler og afdelinger. Derudover er der én specialskole i Norddjurs Kommune, som foruden lokale elever også modtager elever fra nabokommunerne.

På dagtilbudsområdet er der etableret et specialpædagogisk tilbud i to afdelinger (Stjernehuset i Grenaa og Mælkevejen i Auning), som henvender sig til de børn, der har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (vurderet til at være omfattet af SL §32), og dermed behov for særlig støtte.

En oversigt over placeringen af kommunens skoler og dagtilbud findes her:

Statisk kort

Nedenfor redegøres for den nuværende struktur på skole- og dagtilbudsområdet:

Søren Kanne Skolen (1352 elever):

Er beliggende i Grenaa og Trustrup og består af fire afdelinger.

Afdelingerne Østre, Vestre og Toubro modtager elever fra 0.-6. klasse og har tilknyttet SFO, mens Afdeling Søndre er en ren overbygningsskole – 7.-9. klasse – som modtager elever fra de øvrige afdelinger samt Glesborg Skole og Ørum Skole.
Skolen har specialklasser på afdeling Vestre og afdeling Søndre samt modtageklasse på afdeling Østre.

Område Grenaa (635 børn):

Dækker Grenaa og Trustrup og består af dagpleje samt syv dagtilbudsafdelinger.

Regnbuen, Landsbyen, Gymnasievejens Børnehave, Skovbørnehaven, Møllehaven, Toubro Børnehave samt Stjernehuset, som også rummer det specialpædagogiske tilbud på 0-6 års området.

Børneby Nord (641 børn/elever):

Dækker området Allingåbro, Ørsted og Vivild og består af dagpleje, tre dagtilbudsafdelinger samt 3 skoleafdelinger.

Nordlyset, Allingåbro Børnehave og Skovsprutten samt Allingåbroskolen, Langhøjskolen og Rougsøskolen som alle underviser fra 0.-6. klasse med tilknyttet SFO. Allingåbroskolen har desuden en specialklasserække for elever med specifikke indlæringsvanskeligheder.

Børneby Midt (363 børn/elever):

Dækker området Glesborg, Ørum og Gjerrild og består af dagpleje, fire dagtilbudsafdelinger samt to skoler.

Åparken, Fjellerup Børnehave, Glesborg Børnehave og Savværket samt Glesborg Skole og Ørum Skole med elever fra 0.-6. klasse. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 og overslagsårene 2022-2024 er det besluttet, Børneby Midts skoleafdeling i Ørum skal lukkes med udgangen af skoleåret 2021/22. Alle elever i børnebyen samles herefter på Glesborg Skole.

Auning Skole (679 elever):

Består af én enkelt matrikel beliggende i Auning. Foruden almenklasser fra 0.-9. klasse har Auning Skole også specialklasser. Skolens specialklasserække er for elever både med generelle indlæringsvanskeligheder (0.-9. klasse) og med specifikke vanskeligheder (7.-9. klasse). Auning Skole modtager elever til overbygningen fra Børneby Nord. Skolen har desuden en modtageklasse samt tilknyttet SFO.

Område Auning (192 børn):

Er beliggende i Auning og består af dagpleje samt 2 dagtilbudsafdelinger.

Bette-bo samt Mælkevejen som også rummer kommunens andet specialpædagogiske tilbud på 0-6 års området.

Anholt Skole (14 børn/elever):

Består af en skole og et dagtilbud beliggende på samme matrikel.

Djurslandsskolen (114 elever):

Djurslandsskolen er kommunens specialskole, der har tre afdelinger beliggende på hhv. Djursvej i Ørum, Fjellerup og Stenvad. Skolen henvender sig til elever i 0.-10. klasse med svære, generelle indlæringsvanskeligheder samt massive og gennemgribende udviklingsforstyrrelser og/eller svære vanskeligheder omkring adfærd, kontakt eller trivsel. Skolen har desuden tilknyttet SFO/klub. Med budgetaftalen for 2021 er det besluttet, at afdelingen i Stenvad kan afvikles, da Djurslandsskolen får mulighed for at overtage bygninger fra Ørum Skole. Hermed vil skolen fremover være samlet i Ørum og Fjellerup.

Nørager Børnehave (28 børn)

Er en selvejende institution, som er beliggende i Nørager by.

10. klasse

Viden Djurs står for driften af skoletilbuddet til alle 10. klasses elever i Norddjurs Kommune.
Alle børnebyer, skoler og områder ledes af en aftaleholder samt én/flere afdelingsledere. Desuden samarbejder ledere og medarbejdere med afdelingen: Trivsel og læring om at understøtte kerneopgaven at sikre gode muligheder for, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan.

Trivsel og læring (PPR)

Trivsel og Læring (PPR) har specifikke, lovbestemte rådgivningsopgaver i forhold til børns trivsel, læring og udvikling i skoler og i dagtilbud. Derudover arbejder Trivsel og Læring (PPR) sammen med forældre, personale og ledere i skoler og dagtilbud i Norddjurs Kommune om at skabe miljøer, der understøtter børns læring og trivsel.

Trivsel og Læring (PPR) består af forskellige faggrupper, der arbejder tæt sammen – og som i deres tilgang altid tager udgangspunkt i de ressourcer, der findes hos ethvert barn og i ethvert miljø.

Specialpædagogiske vejledere yder specialpædagogisk støtte i kommunens dagtilbud. Denne støtte kan antage forskellige former, men formålet er altid, at alle børn skal have mulighed for at være inkluderet i et socialt fællesskab, hvor deres trivsel, læring og udvikling stimuleres optimalt.

Fysioterapeuter i Trivsel og Læring (PPR) arbejder med børn i dagtilbud, der har motoriske eller sansemæssige udfordringer. Fysioterapeuterne foretager vurdering af børnenes sansemotoriske udvikling, sensoriske bearbejdning og fysiske funktion og vejleder forældre og professionelle i, hvordan de kan understøtte barnets udvikling.

Logopæd’er kaldes også tale-høre konsulenter. De arbejder med børn med sproglige vanskeligheder, og betjener børn i skoler og dagtilbud samt børn, der endnu ikke er startet i dagtilbud.

Psykologerne i Trivsel og Læring (PPR) arbejder med børn i dagtilbud og skoler, der har udfordringer inden for trivsel og/eller læring.

Læsekonsulenterne udgør Læsecenteret i Trivsel og Læring (PPR). De arbejder på kommunens skoler, hvor de understøtter lærere og pædagoger i at tilrettelægge undervisning for børn med læse- og skriveproblematikker herunder ordblindhed. Læsekonsulenterne gennemfører også særligt tilrettelagte, intensive læsekurser for børn med særlige udfordringer inden for læsning.

Familievejlederne i Trivsel og Læring arbejder først og fremmest med familier på Familieskolen. Her går børn fra 0.-6. kl. i skole to dage om ugen sammen med deres forældre eller en anden nær voksen. Arbejdet på Familieskolen handler især om, at børn og forældre sammen skal ændre mønstre, der kan stå i vejen for, at barnets skolegang bliver positiv, og barnet kommer i trivsel. Familievejlederne står også for klassetrivselsprojekter i de enkelte børns hjemklasser i samarbejde med personalet på skolerne samt klasseforældremøder, der handler om forældrenes rolle i klassens trivsel.

Specialvejlederne yder praksisnær vejledning i skolerne. Specialvejlederne vejleder både om, hvilke tiltag, der kan forbedre enkelte børns muligheder for at indgå i fællesskabet – men lige så ofte indgår specialvejlederne i vejledningsforløb, der kan gavne hele klassers trivsel og læring.

Initiativer/projekter (2021-2033)

Tidlig indsats og inklusion på skole- dagtilbudsområdet

Med en nyrevideret politik for Tidlig indsats og Inklusion sættes i de kommende år fokus på en række indsatser og forandringsprocesser, der har til formål at styrke almenområdet og dermed give flere elever mulighed for at få opfyldt deres behov her, frem for i et specialiseret tilbud.

Den overordnede vision for inklusionen i Norddjurs Kommune er, at alle børn oplever, at de har mulighed for at være aktive og ligeværdige deltagere i fællesskaber i deres skole- og dagtilbud. Fokus er på at skabe meningsfulde fællesskaber, der passer til børnene og ikke omvendt.

I den kommende periode vil der være fokus på at omsætte den nye politik i praksis og dermed styrke de læringsmiljøer, kommunens børn og unge færdes i. Det sker blandt andet ved at gennemføre et omfattende kompetenceudviklingsforløb på skoleområdet samt understøtte implementering og omsætning af den styrkede, pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet.

Faldende børnetal

Befolkningsprognosen for Norddjurs Kommune forudsiger, at der vil ske et fald i antallet af børn i den kommende årrække. Faldet forventes at påvirke alle områder/børnebyer/skoler og der en løbende opmærksomhed på, at det kan betyde et behov for tilpasninger.

Åben skole og dagtilbud

Med budget 2021 ønskes at styrke initiativer omkring Norddjurs Skoletjeneste og dermed understøtte den åbne skole og dagtilbud. Norddjurs Skoletjeneste består af partnerskaber og samarbejder mellem skolerne/dagtilbuddene og en række kultur- og videnscentre samt virksomheder i Norddjurs Kommune.

I den kommende årrække vil der fortsat være fokus på at den åbne skole og åbne dagtilbud, da det bidrager til variation i dagligdagen og styrker læringsmiljøet.

Desuden er der indgået en partnerskabsaftale med Gammel Estrup og Museum Østjylland om projektet: Alle børn skal med. Med projektet vil der over de næste tre år blive sat særligt fokus på den lokale kulturarv for børn i alderen 0-6 år i Norddjurs Kommune. Projektet vil bestå af en række forskellige tilbud for små børn og deres familier.

Kvalitetsstandard på skoleområdet

Med budget 2021 er det aftalt, at der skal udarbejdes kvalitetsstandarder for folkeskoleområdet. Disse behandles i kommunalbestyrelsen forud for udarbejdelse af budget 2022.

Tiltrække og fastholde børnefamilier og personaler

Der vil fremadrettet være fokus på at tiltrække nye børnefamilier til Norddjurs Kommune og samtidig rekruttere og fastholde såvel børn/elever som kvalificeret personale i kommunens skoler og dagtilbud. Det lokale skole- og dagtilbud skal være børnefamiliernes førstevalg.

Med budgetaftalen 2021 afsættes midler til at uddanne praktikvejledere på kommunens skoler, ligesom det prioriteres at indføre PAU-uddannelse for kommunens dagplejere/ pædagogmedhjælpere.

Desuden skærpes opmærksomheden og kompetencerne blandt lederne til at kommunikere strategisk om de mange gode fortællinger, der er på skole- og dagtilbudsområdet.

Bevæg dig for livet

Den 5-årige kommuneaftale ”Bevæg dig for livet” er et nyt samarbejde mellem Norddjurs Kommune, DGI og Danmarks Idrætsforbund. Visionen er at gøre Danmark til verdens mest idrætsaktive nation i 2025.

Med aftalen er der et særligt fokus på at få flere aktive børn og unge, hvorfor skoler og dagtilbud får et væsentligt ansvar i forhold til at lykkes med partnerskabet. I den kommende periode vil der derfor blive iværksat en række indsatser, som understøtter aftalens vision.