Bønnerup Strand

Bønnerup Strand har cirka 800 indbyggere. Byen er med sin placering ved havet i udstrakt grad præget af Bønnerup Havn med fiskerierhvervet, de store sommerhusområder og turisme. I tilknytning til Bønnerup Strand ligger der et større sommerhusområde. Havnen rummer både en fiskerihavn med tilhørende erhverv og en lystbådehavn. Desuden er der feriehuse og vindmøller på havnen.

Mål

Kommunalbestyrelsens mål er, at:

  • Bønnerup Strand udvikles som en del af Bybånd Midt.
  • Bønnerup Havn skal videreudvikles som fiskerihavn og lystbådehavn og som et attraktivt udflugtsmål.
  • De særlige muligheder, der er for at udnytte områdets potentialer, søges udnyttet optimalt for at styrke bosætningen og turismen.

Redegørelse

Turismen har sammen med den fastboende befolkning og det tilgrænsende sommerhusområde givet grundlag for en del privat service i form af hotel, pengeinstitut, dagligvarebutikker og enkelte udvalgsvarebutikker. Råderetten over det nedlagte bibliotek er overdraget til beboerforeningen, der anvender bygningen til kulturelle aktiviteter til gavn for lokalområdet.

Der er i 2008 udarbejdet skitser til masterplan for Bønnerup Havn og en helhedsplan for området omkring Bønnerup strand inklusive sommerhusområderne.

På grund af områdets potentiale for udvikling kan der forventes mere detailhandel i Bønnerup Strand i de kommende år. For at der kan opnås et koncentreret område til detailhandel er der udlagt et område til centerformål midt i Bønnerup Strand. Dette område vil sammen med de butikker, som der er mulighed for at etablere ifølge skitsen til masterplanen, blive et attraktivt og koncentreret handelsområde.

I Bønnerup Strand er der sammenhænge og bygninger, som fortæller om landsbyens historie, der er med til at give området sin særlige identitet. Det er for eksempel området ved Treås udløb, Klitgården, Strandhuset, møllen og rækken af fiskerhuse langs med havet.

Planlægningsmæssige forhold

Bønnerup Strand er udlagt som byzone. I kraft af nye sommerhuse, detailhandel og turisme har området potentiale for udvikling.

I Bønnerup Strand i kommuneplan 2021 er der udlagt et område til lokalcenter, samt er de to eksisterende centerområder forbundet med hinanden via overførsel af et område fra boligområde til centerområde. På havnen er et område udlagt til erhvervsområde. Havnen er anvendt til havnerelaterede erhverv samt lystbådehavn, men er udvidet mod nord for at tillade udvidelsen af lystbådehavnen. Herudover er der mulighed for at etablere en oplevelsesplads til turistaktiviteter, fritidsfiskere, nye broer og grejhuse, havnebad og slæbested til bl.a. kajakker i erhvervshavnens nordøstlige del. Efter at strandbeskyttelseslinjen er blevet ophævet, er det nu muligt at styrke handels- og turistlivet på havnen. Der oprettes et område til centerformål, som kan anvendes til placering af en mindre dagligvarebutik samt detailhandelsbutikker og turistfaciliteter. 

Bønnerup Strands profil som fiskeri- og turistby ønskes opretholdt. Derfor udlægges der ikke områder til erhverv i Bønnerup Strand ud over det erhvervsområde på Bønnerup Havn, som vedrører fiskeri. Det betyder, at produktion og håndværk med behov for større grundarealer til lager, haller mv. henvises til erhvervsarealer i andre byer.

I sager om nedrivninger, ombygninger, anlægsarbejder og nybyggeri skal der i videst muligt omfang tages hensyn til de kulturhistoriske spor.