Erhvervsområder

Erhvervslivets udviklingsmuligheder søges fremmet med et differentieret udbud af arealer til forskellige typer af virksomheder, der stiller forskellige krav til omgivelserne. Nogle kræver gode muligheder for rensning af spildevand, mens andre skal have mulighed for at støje. Det er derfor af stor betydning for udviklingen af Norddjurs Kommune, at der er udlagt erhvervsarealer, som modsvarer behovet.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • Der er tilstrækkeligt med erhvervsarealer inden for alle kategorier med en god beliggenhed i forhold til infrastrukturen.

Redegørelse

De væsentligste centre for erhvervsudvikling i Norddjurs Kommune er Grenaa og Auning, hvor der er et relativt stort befolkningsunderlag og eksisterende erhvervsområder. Disse to byer er velbeliggende i forhold til transport med gods. Auning med sin beliggenhed ved hovedvej 16 mod Randers og Grenaa. Grenaa med sin havn og forbindelse til Sverige via færge og de øvrige transportveje på jernbanenettet og hovedvejene 15 mod Aarhus og 16 mod Randers, begge med forbindelse til den nord-sydgående motorvej. Infrastrukturen i forbindelse med disse to byer gør det forholdsvist nemt at transportere gods, varer og arbejdskraft til og fra byerne.

Udviklingen inden for erhvervsstrukturen har betydet, at de arealer i Grenaa midtby, som tidligere har rummet store produktionstunge virksomheder med et betydeligt arealforbrug, nu rummer muligheder for at blive omdannet til bolig- eller erhvervsområder. De konkrete områder er behandlet under Grenaa.

Arealer for virksomheder med særlige beliggenhedskrav på grund af støj eller miljøforhold er behandlet under afsnittet Virksomheder og miljø.

I landsbyer kan der i nogle tilfælde tillades udlægning af mindre erhvervsarealer. Der bør dog normalt ikke være tale om arealer over 1-2 ha. Størrelsen af et eventuelt erhvervsareal i en landsby skal afpasses efter den forventede udvikling. Udlagte erhvervsarealer kan ses under de enkelte byer, ligesom de overordnede retningslinjer kan ses under afsnittet Generelle retningslinjer.

Henvisninger