Sundheds- og omsorgsområdet

Sundheds- og omsorgsområdet i Norddjurs Kommune er et bredt forvaltningsområde som bl.a. omfatter hjemmepleje- og hjemmesygepleje, plejecentre, rehabiliteringsindsatsen, træningsområdet, hjælpemidler, sundheds- og forebyggelsesindsatser mm.

På sundheds- og omsorgsområdet har man siden 2016 systematisk arbejdet mod at blive en rehabiliterende organisation med visionen om at opnå en rehabiliteringskultur, hvor alle ledere og medarbejdere samarbejder om at fremme borgeres mulighed for at leve et aktivt, selvstændigt og meningsfuldt liv med afsæt i den enkeltes drømme og ønsker. Det er et løbende udviklingsarbejde, som også i planperioden vil være et særligt fokusområde.

Politikker og kvalitetsstandarder

Det konkrete serviceniveau på sundheds- og omsorgsområdet styres af en række politikker og politisk vedtagne kvalitetsstandarder og indsatskataloger, som er retningsgivende for arbejdet på området. Heraf er de væsentligste:

  • Ældrepolitik
  • Demenspolitik
  • Pårørendepolitik
  • Sundhedspolitik

Politikkerne kan findes på kommunens hjemmeside her

Redegørelse

Hjemmepleje- og hjemmesygepleje

Borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan få hjælp til personlig pleje og/eller praktisk hjælp hos hjemmeplejen i Norddjurs Kommune. Det kan f.eks. være hjælp til rengøring, toiletbesøg eller bad. Hjemmeplejen er opdelt i tre geografiske områder i hhv. Grenaa, Allingåbro og Glesborg.

Borgere med behov for sygepleje kan få hjælp fra kommunens hjemmesygeplejen, som ligesom hjemmeplejen er opdelt i tre geografiskes områder; Grenaa, Allingåbro og Glesborg. Sygeplejen leveres som udgangspunkt på kommunens sygeplejeklinikker, hvor borgerne møder op til behandling. Sygeplejeklinikkerne er beliggende i Grenaa, Allingåbro, Auning og Glesborg.

Den kommunale akutfunktion er en del af den kommunale hjemmesygepleje. Den kommunale akutfunktion henvender sig til patienter, der ikke har behov for en sygehusindlæggelse, men som har særlige observations-, pleje- eller behandlingsbehov, som ikke kan varetages af den øvrige kommunale hjemmesygepleje. I Norddjurs Kommune er der foruden den udekørende akutfunktion også 19 akutpladser på Plejecenter Digterparken. Kortere indlæggelser og hurtigere udskrivning til det nære sundhedsvæsen stiller store krav til den kommunale akutfunktion, som derfor også vil være et fokusområde i planperioden.

For nærmere information om omfanget af konkrete indsatser henvises til kommunens kvalitetsstandarder som kan ses her.

Norddjurs Kommunes plejecentre

I Norddjurs Kommune er der 376 plejeboliger fordelt på 6 plejecentre. Plejecentrene er beliggende i Grenaa, Glesborg, Auning og Allingåbro. Plejeboligerne retter sig mod borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt, som de ikke længere kan få tilgodeset i deres nuværende bolig.

Plejecenter Antal fast plejeboliger
Plejecenter Digterparken, Grenaa 70
Plejecenter Farsøhthus, Allingåbro 53
Plejecenter Fuglsanggården, Grenaa 35
Plejecenter Glesborg, Glesborg 60
Plejecenter Møllehjemmet, Auning 32
Plejecenter Violskrænten & Grønnegården, Grenaa 126


Plejecentrene Digterparken, Glesborg, Møllehjemmet og Violskrænten & Grønnegården er alle opført i perioden 2009-2013, hvor Norddjurs Kommune erstattede en række utidssvarende plejehjemspladser med torumsboliger.

På Plejecentrene Fuglsanggården og Møllehjemmet findes 21 demens-plejeboliger til borgere med demens, hvis behov ikke kan tilgodeses i en almindelig plejebolig, da de har brug for et skærmet miljø.

Træningscentre

Norddjurs Kommune har træningscentre i Posthaven i Grenaa og i Auning. Her kan borgere modtage genoptræning efter udskrivning fra sygehus eller efter funktionsnedsættelse. Træningen kan foregå individuelt eller på hold.

Sundhedsfremme og forebyggelse

Gode sundhedsvaner grundlægges fra fødslen og skal bevares hele livet. De gode sundhedsvaner er vigtige for børn, unge, voksne og ældres fysiske, psykiske og sociale trivsel samt læring. Derfor skal sundhedsfremme og forebyggelse tænkes ind i alle aspekter af borgernes hverdag.

Norddjurs Kommune samarbejder med en række eksterne aktører om sundhed. Her kan eksempelvis nævnes samarbejdet med Region Midtjylland og de praktiserende læger. I det regi er også klyngesamarbejdet om hospitalerne, som omfatter regionen, Regionshospitalet i Randers og de fire klyngekommuner: Randers, Syddjurs, Favrskov og Norddjurs Kommuner. Norddjurs Kommune har også etableret et sundhedshus i samarbejde med Region Midtjylland og Regionshospitalet Randers. Derudover samarbejdes der med både idræts-, kultur- og patientforeninger og private virksomheder, ligesom Norddjurs Kommune deltager i en række tværkommunale, regionale og nationale netværk. Endelig er den løbende dialog med borgerne om sundhed særdeles vigtig.

På Sundhedsskolen i Grenaa tilbydes en bred vifte af sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Bl.a. kommunes flerstrengede tobaksindsats, som består af forebyggelse af rygestart hos unge, tilbud om rygestopkurser for voksne samt fremme af røgfrie miljøer. Norddjurs Kommune er partner i partnerskabsaftalen Røgfri Fremtid, som er etableret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. I partnerskabet går organisationer, politikere og borgere sammen om at skabe en røgfri fremtid for kommende generationer.

Derudover tilbyder sundhedsskolen forløb vedr. kræftrehabilitering, lungesygdomme, hjertesygdomme, diabetes 2 og overvægt hos voksne.

Tværfaglige indsatser

På sundheds- og omsorgsområdet arbejder vi målrettet med at skabe sammenhængende tilbud/forløb til borgerne. Sundheds- og omsorgsområdet har derfor mange samarbejdssnitflader - både til andre fagområder i kommunen og til regionen og almen praksis.

Pitstop-team

Pitstop-teamet er et tværfagligt team, som består af medarbejdere fra sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet. Formålet med et pitstop-forløb er i tvivlstilfælde at afklare borgerens behov for støtte samt at koordinere løsningen af opgaverne hos borgere, hvor der kan være behov for tilbud fra både sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet.

Vidensnetværk for velfærdsteknologi

I Norddjurs Kommune er der etableret et vidensnetværk for velfærdsteknologi med ledelsesrepræsentanter fra socialområdet og sundheds- og omsorgsområdet. Formålet med vidensnetværket er er at understøtte udvikling og vidensdeling ift. anvendelsen af velfærdsteknologi i Norddjurs Kommune.

Sundhedsaftalen 2019-2023

Sundhedsaftalen i Region Midtjylland sætter en fælles og overordnet retning for samarbejdet mellem hospitaler, kommuner og almen praksis i Region Midtjylland. Sundhedsaftalen indeholder visioner, prioriterede indsatsområdet og målsætninger for samarbejdet. Med sundhedsaftalen 2019-2023 er følgende indsatsområder prioriteret:

  • Fælles investering i forebyggelse – først med fokus på rygning
  • Sammen om den ældre borger, først med fokus på akutområdet
  • Udvikling af den nære psykiatri, først med fokus på mental sundhed hos børn og unge samt voksne borgere med svær psykisk sygdom

Randers-klyngen

Norddjurs Kommune udgør sammen med Syddjurs, Favrskov og Randers Kommuner Randers-klyngen, som har særligt fokus på udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Klyngerne står blandt andet for at implementere de samarbejdsaftaler, der indgås i regi af sundhedsaftalen samt udvikler og afprøver nye løsninger med henblik på spredning til hele regionen.

Initiativer/projekter indenfor planperioden

Ny sundhedspolitik

Norddjurs Kommune har i sidste halvdel af 2020 igangsat arbejdet med en ny sundhedspolitik. Sundhedspolitikken beskriver den overordnede ramme for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune samt hvilke områder kommunen vil have fokus på de kommende år. Sundhedspolitikken forventes godkendt i 2021, hvorefter der vil være fokus på at omsætte den nye politik i praksis.

Rekruttering og fastholdelse

Sundheds- og omsorgsområdet i Norddjurs Kommune står, ligesom mange andre kommuner, overfor store udfordringer med at rekruttere og fastholde kompetence medarbejdere i sundheds- og ældresektoren. Kommunerne udfordres af markant flere ældre og kronisk syge borgere samt en stigende mangel på særligt sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Arbejdet med rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer vil også de kommende år være et særligt fokusområde.

Senhjerneskadecenter

I de seneste år er der sket en stor udvikling på hjerneskadeområdet, og der forventes et øget behov for særlige boliger og tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Der er derfor udarbejdet forslag til etablering af blandt andet et hjerneskadecenter, der giver mulighed for et helhedsorienteret tilbud med fleksible løsninger og en samling af tværfaglige og neurofaglige kompetencer under ét tag. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 blev der afsat 32,4 mio. kr. i perioden 2021-2023 til etablering af et senhjerneskade- og demenscenter i Norddjurs Kommune. De kommende drøftelser om etableringen af et sådant center tager udgangspunkt i en handicap- og ældrebolighandlingsplan, som blev behandlet i voksen- og plejeudvalget i juni 2020. Planen kan ses her [pdf].

Kost-området

Norddjurs Kommune vil fra 2021 selv stå for madproduktionen til hjemmeboende borgere i kommunen. Madproduktionen vil foregå i produktionskøkkenet på Plejecenter Fuglsanggården. I planperioden vil organiseringen af madområdet og en ny kostpolitik derfor være et fokusområde.