Kollektiv trafik

For udviklingen af Norddjurs Kommune er det af afgørende betydning at have en velfungerende kollektiv trafik. Mange borgere i Norddjurs Kommune benytter kollektiv trafik til og fra arbejde, samtidig har Norddjurs mange ind-pendlere til både virksomheder og uddannelsesinstitutioner.I Djurs Mobilitetsstrategi er kollektiv trafik beskrevet som et kerneområde, der skal styrkes gennem en lang række tiltag, som støtter op om letbanen og skaber god sammenhæng og koordinering mellem letbanen, busser og flextrafik. Der etableres bl.a. 7 trafikknudepunkter på Djursland, heraf 3 i Norddjurs Kommune, hvor det bliver nemt og attraktivt at skifte over i kollektiv trafik fra andre transportformer.

Udviklingen af kollektiv trafik i Norddjurs Kommune bliver koordineret på tværs af kommunegrænserne og i tæt samarbejde med Aarhus Letbane, Banedanmark, Midttrafik og Region Midtjylland.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

  • De kollektive trafiktilbud forbedres.
  • De lokale ruter justeres løbende for at opnå den bedst mulige betjening ud fra en samlet vurdering.
  • Opnå maksimalt udbytte af investeringerne i letbanen og letbanedriften ved tilpasning af busdriften og sammenhængen mellem letbanen og busdriften.
  • Understøtte Djurs Mobilitetsstrategis tanker om korridorer og knudepunkter for den overordnede kollektive trafik og kombinationsrejser.
  • De samlede ressourcer bruges bedst muligt på tværs af letbane, regionale busser, lokale ruter, flexture, skolebusser og skabe ét sammenhængende tilbud for borgerne.
  • Adgangen til den kollektive trafik og sammenhængen mellem transportformerne styrkes, så det bliver attraktivt at bruge kollektiv trafik.
  • De nuværende færgeforbindelser og sejlfrekvenser fastholdes.

Retningslinjer

  1. Mulighederne for at etablere trafikknudepunkter, herunder adgang til trafikknudepunkter, etablering af ventefaciliteter, p-pendlerpladser etc., skal sikres.

Redegørelse

Et vigtigt formål med fortsat at arbejde for en bedre kollektiv trafik er, at den er med til at mindske trafikbelastningen på vejene og de deraf afledte miljøeffekter og at skabe en større sammenhængskraft mellem de forskellige transportformer.

Busser og flextrafik

Den kollektive bustrafik består af regionale forbindelseslinjer og 20 lokale busruter, der først og fremmest er tilrettelagt, så de kan befordre folkeskole- og ungdomsskoleelever, men er også et tilbud til andre borgere, der måtte ønske det. I sommeren 2020 trådte en ny trafikplan for Djursland i kraft, som bygger på tankerne fra Djurs Mobilitetsstrategi. Den indeholder derfor et hovednet bestående af letbanen samt hurtige direkte busser mellem trafikknudepunkterne (letbane på gummihjul). Dette hovednet suppleres af lokale ruter og flextrafik, som tilbringning til hovednettet.

I Norddjurs Kommune kan man bruge alle 3 flextrafikløsninger fra Midttrafik, som er flextur (mellem adresser), flexbus (mellem stoppesteder) og plustur (mellem adresse og stoppested). Disse løsninger giver større fleksibilitet for de rejsende, og tilbyder transport, hvor der ikke er bus eller letbane.

Delebiler og samkørsel

I Djurs Mobilitetsstrategi arbejder Norddjurs, Syddjurs, Midttrafik og Region Midtjylland sammen om at forbedre den kollektive trafik på Djursland med deleøkonomi som supplement til bus- og letbanedrift. Norddjurs Kommune arbejder med at udbrede kendskabet til delebilisme og samkørsel, som særligt forbedrer den lokale mobilitet, i samarbejde med borgergrupper i kommunen.

Færger

For færgerne på Randers Fjord er der indgået en aftale med Randers Kommune, som har overtaget driften af færgerne på ruterne Mellerup-Voer og Udbyhøj Syd-Nord. Stena Line står for driften af færgeruten Grenaa-Halmstad og Anholtfærgen.

Grenaabanen

Grenaabanen er et stort aktiv for hele kommunen, ikke kun den østligste del, hvor der er stationer i Grenaa, og Trustrup samt det nye standsningssted Hessel, der åbnede i sommeren 2019.

Grenaabanen åbnede i april 2019, som sidste del af Aarhus Letbanes etape 1, som indebærer elektrificering af Aarhus Nærbane mellem Odder og Grenaa og en ny letbanestrækning fra Aarhus H over Skejby til Lisbjerg og videre til Lystrup med tilkobling til Grenaabanen. Halvtimesdriften forventes etableret i slutningen af 2021, hvilket betyder 2 tog i timen til og fra Grenaa.

Initiativer i planperioden

Letbanen skaber nye muligheder for Norddjurs Kommune. For at understøtte dette potentiale vil Norddjurs Kommune iværksætte en række projekter/tiltag over den kommende periode bl.a. i regi af Djurs Mobilitetsstrategi. Det vil især være projekter, som flytter rejsende fra privatbilisme over i kombinationer af andre transportmidler, hvor letbanen er rygraden i det sammenhængende transporttilbud.

I den foregående periode er der etableret trafikknudepunkt i Auning, etableret ny station i Hessel og trafikknudepunkterne i Glesborg og Grenaa samt letbanestationen i Trustrup er blevet opgraderet. I den kommende periode fortsætter arbejdet med opgradering af trafikknudepunkter og letbanestationer, og der vil blandt andet være fokus på at forbedre parkeringsforholdene ved letbanestationerne for såvel biler som cykler, samt mulighederne for at krydse sporene ved nye overgange ved stationerne i Trustrup og Grenaa.

Der vil være et øget fokus på samkørsel, delebiler og andre muligheder for at forbedre borgernes mobilitet.

Fra foråret 2021 implementeres Midttrafiks særlige tilbud Flextur Ung i Norddjurs Kommune, som giver de unge mulighed for gratis flextur, hvis de har et ungdomskort.