Kolindsund

Kolindsund, der er et 2.500 ha stort inddæmmet areal, ligger mellem Grenaa og Kolind og rækker ind i både Norddjurs og Syddjurs Kommuner.
Kolindsund var oprindelig et stenalderhav, som senere blev en lukket ferskvandssø. Frem til år 1872 var Kolindsund Danmarks største indsø. I takt med landindvindingsaktiviteterne i det forrige århundrede blev søen inddæmmet og omlagt til landbrugsjord af højeste kvalitet. Det tog hele 7 år at gennemføre arbejdet med at tørlægge Kolindsund ved etablering af diger, kanaler og pumpestationer.

I dag er Kolindsund et aktivt landbrugsområde med et veletableret pumpelag, som sikrer vedligeholdelsen af diger, kanaler og de tre store pumpestationer: Fannerup, Enslev og Allelev. Norddjurs og Syddjurs Kommuner varetager vandløbsvedligeholdelsen i Syd- og Nordkanalen, som ender i Grenaaen. Arealet, som ligger inden for landkanalerne, udgør hele 2.600 ha (26 km2), og sundet har en gennemsnitkote på -2,5 m, mens det samlede opland til Kolindsund er på 466 km2.

Kolindsund har været omdrejningspunkt for årelange debatter om sundets fremtid; hvorvidt landbrugsdriften skal bibeholdes, eller om området skal undergå reetablering for at varetage andre hensyn. Uanset hvilke interesser Kolindsund skal varetage i fremtiden, vil enhver forandring medføre betydelige forandringer for den natur, der kendes i sundet i dag. Dette beskrives nærmere i afsnittet Klimatilpasning.

Henvisninger