Store solcelleanlæg

Store solcelleanlæg defineres som selvstændige energiproduktionsanlæg til forsyning af større områder.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

 • Øge andelen af vedvarende energi, og Norddjurs Kommune vil derfor give mulighed for at øge produktionen med store solcelleanlæg under hensyntagen til naboer, natur, kulturhistorie og landskab.

Retningslinjer

 1. Der skal foretages en landskabsvurdering af solcelleanlæggets placering under hensyntagen til beskyttelseskravene i:

  a. Kystnærhedszonen,
  b. Bevaringsværdigt landskab,
  c. Værdifuldt kulturmiljø,
  d. Strandbeskyttelseslinje,
  e. Fortidsmindebeskyttelseslinje,
  f. Beskyttede diger,
  g. Fredsskov,
  h. Landskabsfredninger,
  i. Sø og åbeskyttelseslinje, og
  j. Skovbyggelinje

  med henblik på, at vurdere om anlægget kan placeres uden væsentlig påvirkning af landskabs- og naturinteresser.

 2. Solcelleanlæg i det åbne land skal som udgangspunkt placeres i en afstand på minimum 200 m til enkeltstående boliger og til samlet boligbebyggelse og vurderes individuelt under hensyn til landskabs- og naturinteresser, samt nabohensyn.

 3. Afstandszonen til enkeltstående boliger og til samlet boligbebyggelse i det åbne land skal tilplantes med en minimum 150 meter bred skovbeplantning, således at naboernes visuelle udsyn bliver skov. For områderne ved Søby, Meilgaard, Estruplund og Kejsegaarden, hvor der pågår planlægning, gælder dog at skovbeplantningboligerens bredde vurderes i forbindelse med behandlingen af den enkelte sag.

 4. Der skal etableres plantebælte med en bredde på minimum 12 meter i det åbne land, hvor der ikke skal etableres skovbeplantning. Plantebæltet skal dække for indkig til solcelleanlægget med henblik på at mindske den visuelle påvirkning f.eks. i kuperet terræn. For områderne ved Søby, Meilgaard, Estruplund og Kejsegaarden, hvor der pågår planlægning, gælder dog at plantebælternes bredde vurderes i forbindelse med behandlingen af den enkelte sag.

 5. Skovbeplantning og plantebælter skal bestå af hurtigt voksende og langsomt voksende plantearter.

 6. Solcelleanlæg kan med fordel placeres i tilknytning til udlagte erhvervsområder, tekniske anlæg, større veje, samt indenfor områder med særlige drikkevandsinteresser og desuden hvor terrænet er overvejende fladt.

 7. Solcelleanlæg i udlagte erhvervsområder er undtaget for retningslinjer 2-5. For anlæg placeret i udlagte erhvervsområder, skal behovet for beplantning, naboafstand m.m. bero på en konkret vurdering. 

Redegørelse

Etablering af store solcelleanlæg vil med produktion af vedvarende energi være medvirkende til en reducering af CO2-udslippet og dermed være understøttende for borgmesterpagten for energirelaterede sektorer.

Store solcelleanlæg kan defineres som anlæg, der ikke opføres på eksisterende bebyggelse eller som mindre anlæg på jordfladen til dækning af primært eget forbrug. Store solcelleanlæg etableres som selvstændige energiproduktionsanlæg til forsyning af større områder.

Solcelleanlæg skal placeres under hensyntagen til landskabs- og naturinteresser og nabohensyn, herunder bl.a. med afstand til boliger og etablering af beplantning omkring anlæggene. Beplantningen skal bestå af både hurtigt voksende og langsomt voksende plantearter. En liste med eksempler på sådanne arter kan ses i dette bilag.

Solcelleanlæg som placeres i udlagte erhvervsområder har en anden karakter til anlæggene i det åbne land, der de ligger i bymæssige omgivelser og i tilknytning til eksisterende erhverv, f.eks. varmeværker eller lignende anlæg. Derfor skal solcelleanlæg som placeres i udlagte erhvervsområder vurderes individuelt med hensyn til etablering af beplantning omkring anlæggene. 

Kommunalbestyrelsen ser positivt på muligheden for, at der indarbejdes rekreative elementer med adgang for offentligheden fx stiforbindelser eller yderligere bynær skov i forbindelse med solcelleanlæggene - eventuelt med anvendelse af midlerne fra ”Grøn Pulje”.

Kommunalbestyrelsen vil foretage en evaluering af planlægningen for større solcelleanlæg efter godkendelse af i alt 1000 ha.