Trafiksikkerhed

På vejnettet i Norddjurs Kommune sker der hvert år en række uheld. Færdselsuheld har både store menneskelige omkostninger for de involverede personer og deres pårørende, såvel som store økonomiske omkostninger for samfundet.

Norddjurs Kommune arbejder med trafiksikkerhed med det overordnede formål at vejnettet skal være sikkert og trygt at færdes på for alle, så antallet af færdselsuheld og personskader kan reduceres så meget som overhovedet muligt. Kommunens trafiksikkerhedsarbejde spænder vidt og bredt, lige fra den fysiske udformning af vejnettet til påvirkning af trafikantadfærd gennem kampagner og information.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål, at:

 • Ingen skal dræbes i trafikuheld i Norddjurs Kommune og at antallet af alvorligt og lettere tilskadekomne skal halveres i forhold til 2014.

Redegørelse

Antallet af uheld på stats- og kommunevejene i Norddjurs Kommune har generelt været faldende, fra 136 registrerede uheld med 88 personskader til følge i 1998, til 75 registrerede uheld med 24 personskader til følge i 2018. I gennemsnit sker 7/10 af de registrerede uheld i Norddjurs Kommune på kommunevejene.

Ses der på antallet af dræbte sker der heldigvis meget få dødsulykker på vejene i Norddjurs Kommune. Siden 2010 har antallet af dræbte i trafikuheld ligget mellem 0-3 pr. år.

Selvom det er positivt at der er sket et markant fald i antallet af uheld, er der stadig meget arbejde forud. Enhver trafikulykke med døde eller tilskadekomne er én for meget. Derfor har kommunen sat en ambitiøs målsætning om at antallet af dødsulykker skal helt elimineres, mens antallet af alvorligt og lettere tilskadekomne i trafikuheld skal halveres over en 10-årig periode fra 2014-2024. På lang sigt er det kommunens ambition at også antallet af personskadeuheld skal helt elimineres.

For at nå målet for trafiksikkerheden vil Norddjurs Kommune fokusere trafiksikkerhedsarbejdet på en række indsatsområder, som har høj forekomst og/eller høj alvorlighedsgrad. Indsatsområderne er:

 • Høj hastighed. Fart er en medvirkende årsag til mange uheld og højere hastigheder medfører mere alvorlige ulykker. 41 % af alle dødsulykker på danske veje kan relateres til for høj hastighed.
 • Spiritusuheld. Ved 25 % af alle dødsulykker på danske veje er påvirkning af spiritus, narkotika og/eller medicin vurderet til at have været medvirkende til ulykkens opståen.
 • Uopmærksomhed. Ved 38 % af alle dødsulykker på danske veje er uopmærksomhed vurderet til at have været en medvirkende årsag til ulykken.
 • Uheld i landområder. Hovedparten af uheld i landområder har karakter af eneuheld på lige vejstrækninger eller i kurver, hvor trafikanten mister herredømmet over køretøjet og kører af kørebanen med fare for at kollidere med faste genstande langs vejen. Mødeuheld, som dækker over frontalkollisioner og overhalingsuheld, er også en stor del af statistikken. Høj hastighed er ofte en afgørende faktor for uheld i landområder, og uheldene har derfor ofte en alvorlig karakter.
 • Uheld med unge bilister. Unge trafikanter er overrepræsenteret i uheldsstatistikken. Det er fundet, at især unge mænd i alderen 18-24 er mere udsatte i trafikken.
 • Uheld med bløde trafikanter i byområder. Der er registreret en særlig høj andel af personskadeuheld med cyklister samt knallert-30, hvor skadesgraden er meget høj.

Initiativer i planperioden

Norddjurs Kommune vil i planperioden:

 • Fokusere trafiksikkerhedsarbejdet både på fysiske ændringer af vejene og på påvirkning af trafikantadfærd gennem kampagneaktiviteter og information.
 • Implementere trafiksikkerhedstiltag ud fra en prioritering af, hvor der skabes mest trafiksikkerhed for pengene.
 • Foretage en trafiksikkerhedsmæssig vurdering af projekter ved alle nyanlæg eller ombygninger af veje og stier, inden de gennemføres. Større projekter skal gennemgå en trafiksikkerhedsrevision.
 • Søge et tæt samarbejde med skoler og institutioner, samt med politi og andre myndigheder.

Trafiksikkerhedsarbejdet beskrives nærmere i kommunens trafiksikkerhedsplan.